Sluiting ‘The Industry’ zonder geboden alternatief

1 oktober 2010,

Aan het College van B&W van de gemeente Assen
T.a.v. Dhr. J. Kuin
Betreft sluiting ‘The Industry’ zonder geboden alternatief

Geachte heer Kuin,

Tijdens de oriënterende bespreking van de kadernota ‘Jeugdbeleid’ d.d. 29-01-2009 heeft de PLOP fractie voor de 1e maal een voorstel gedaan te komen tot een laagdrempelig jongerencentrum in de binnenstad. Dit mede ingegeven door het niet naar behoren functioneren van het bestaande jongerencentrum ‘The Industry’ op het Asser industrieterrein.


U als wethouder stelde ons een brief in het vooruitzicht, waarin de opspelende problemen bij ‘The Industry’ benoemd zouden worden.
De inhoud van deze brief, die wij na herhaaldelijk verzoek kort voor aanvang van de besluitvormende vergadering van 26-2-2009 mochten ontvangen, sterkte ons in onze overtuiging dat een alternatief in de ‘echte’ binnenstad een uitstekende optie is.
U voegde daar mondeling nog aan toe dat u op een later tijdstip op ons verzoek terug zou komen, daar de gemeente nog gebonden was een huurcontract had tot eind 2010.
Tijdens de begrotingsbehandeling op 2 en 5 november 2009 heeft onze fractie de zaak weer aangekaart, maar hierop is de wethouder van financiën, die de gehele beantwoording op zich nam, niet ingegaan.
Wethouder, een artikel in het DvhN van enige tijd geleden leerde ons dat de voorgenomen sluiting gewoon doorgaat. Met nog 3 maanden te gaan komt het uur U nu wel heel dichtbij.
Wij en met ons de jongerenwerkers zouden graag meer duidelijkheid hebben over hun toekomst en die van de steeds groter geworden groep bezoekers.
Want wethouder het kan toch niet zo zijn dat de vele geïnvesteerde uren en gepleegde inspanningen, die tot gevolg hebben gehad dat er een wezenlijke vooruitgang geboekt is bij het benaderen en vertrouwen winnen van deze moeilijk te bereiken groep jongeren, in 1 klap teniet gedaan worden.
Resten mij de volgende vragen:

1 Bekruipt u niet een beangstigend gevoel bij de gedachte dat deze groep jongeren binnenkort op straat staat zonder dat ze een wezenlijke invulling hebben voor de vele extra vrije tijd die ze hebben gekregen, omdat u hen geen alternatief aanbiedt?
2 Of heeft ons lange wachten inmiddels wel zijn vruchten afgeworpen en komt u met een goed uitgewerkt voorstel voor alternatieve opvang in de vorm van een laagdrempelig jongerencentrum in de binnenstad?
3 Indien u bovenstaande vragen ontkennend beantwoordt zouden wij over ‘uw nee’ graag een goed onderbouwde motivatie ontvangen.


Gezien de tijd die dringt spreek ik de hoop uit dat deze vragen de goedkeuring van het College wel kunnen wegdragen, zodat niets een snelle reactie in de weg staat.

Kees Boonzaaijer
Stadspartij PLOP

i.a.a. De Media

Ook een  voor Assen?