Verkiezingsprogramma Stadspartij PLOP 2022 – 2026

Verkiezingsprogramma Stadspartij PLOP 2022 – 2026      


Lokaal geldt het Asser verhaal. Daar staat Stadspartij PLOP, als ogen en oren van de stad, al bijna 30 jaar voor. Onafhankelijk en met gezond verstand staat bij Stadspartij PLOP onze Stad op 1”.


Zo zien wij Assen

Een stad die in openbaarheid bestuurd wordt in en vanuit de samenleving.
Politiek hoort dichtbij de samenleving te staan. Daarbij staan Assen en de Assenaar centraal. De gemeente is er voor ú.
Duidelijkheid door open en heldere communicatie vanuit het stadhuis. Ook mét u, niet alleen maar over u.
Ondernemers behoren ruimte te hebben om te ondernemen. De gemeente heeft wel regie, maar wil niet alles bepalen.
Onze wethouder woont in Assen.


Een stad met passende ambities.
Ambities die ons verder brengen in onze ontwikkeling als hoofdstad van Drenthe. Ambities die zorgen voor een woon- en werkmilieu met eigentijdse en commerciële voorzieningen.

De duurzaamheidsopgave doen we samen. Geen blinde ideologie, maar vooral gezond verstand gebruiken.

De woningbouw in Assen moet sneller op gang komen na jaren van stilstand. Met hoogwaardige kwaliteit, oog voor duurzaamheid, in een groene omgeving.

Economie en werkgelegenheid sluiten daarbij aan. Werkgelegenheid op alle niveaus. Bij vertrek van de NAM moet er hoogwaardige werkgelegenheid terugkomen. Hoogwaardig in de betekenis dat er ook een afgeleid economisch effect is.

De bereikbaarheid van Assen is goed. Op de weg en het spoor. De snelste treinverbinding vanuit en naar het westen gaat over Zwolle.. Een provinciehoofdstad hoort zo’n intercityverbinding te hebben. Geen Lelylijn.

Assen is een stad om trots op te zijn. Stadspartij PLOP koestert dat. Ambities zijn er om dat te versterken en uit te bouwen.

Het TT-circuit, het Drents Museum en uiteraard Bartje, vormen het DNA van Assen en zijn, als pijlers, mede richtinggevend aan een verdere ontwikkeling van onze stad. Daarbij is ook een TT-Museum onmisbaar.

Het wordt de hoogste tijd dat in die Toeristisch Recreatieve Zone er nu écht iets tot stand komt. Het versterkt de Asser regionale functie. De konijnen hebben daar lang genoeg rondgehuppeld.

Het openluchtzwembad, een lang gekoesterde wens van vele Assenaren, gaat er komen. Assen heeft veel te lang zonder gedaan. Het schoolzwemmen komt terug.


Een sociale stad waarin iedereen meedoet.
Alle Assenaren hebben recht op een leefbare positie in de samenleving en toegang tot de juiste zorg. Van 0 tot 100, iedereen telt en doet mee.

Meedoen begint bij eigenwaarde, voelen dat je gezien wordt, Noaberschap helpt daarbij. Dit vraagt een actieve houding van u en de wijkteams.

Armoede is niet voorbehouden aan mensen in de bijstand. Armoede betekent overleven. Als je daarmee bezig bent, kom je aan leven nog niet toe. Gemeentelijk beleid en aanpak moeten dus meer mensen gaan bereiken.
In de bijstand is de kostendelersnorm in een huishouden vaak niet zo snel te ondervangen. Wij willen dit moment vertragen of het effect deels compenseren.

Asser voorzieningen moeten laagdrempelig en makkelijk toegankelijk zijn. Bij aanvraag en vervolg. Meer vertrouwen geven, door tussentijds contact, biedt ruimte voor minder onnodige herindicatie. Zorg gaat in stappen, te beginnen met wat als eerste nodig is. Kinderen moeten in een positie worden gebracht waar ze zich kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan sport, cultuur of andere gebieden.

Laaggeletterdheid zet en houdt mensen op achterstand. Wij maken in Assen een forse slag om dit probleem terug te dringen. Door taalprogramma’s en laagdrempelige hulpverlening aan te bieden. En door samen met het onderwijs te voorkomen dat kinderen de school verlaten met een taalachterstand.


In Assen kan je verschillend zijn. Wij tolereren niet dat aan dat recht op jezelf zijn wordt getornd. Dat is de basis voor een inclusieve stad. Dat uitdragen begint bij de gemeente.


Een levende en bruisende stad.
In Assen is van alles te doen, voor alle leeftijden. Een stad vol beweging, beleving en vernieuwing. In het centrum, de wijken en de omliggende dorpen.

Het centrum nodigt uit en leeft.

Het Koopmansplein is het kloppend hart, voor Assenaren en haar gasten. Het winkelgebied strekt zich uit van Brink tot Markt en Triade/Ceresplein langs Mercuriuspassage en Ceresstraat. Ondernemers houden de ruimte daar.

Er is hoogwaardige horeca, daar waar het passend is. Bezorg- en afhaalrestaurants niet in het winkelgebied.

De Asser binnenstad biedt volop ruimte voor cultuur en evenementen. Zomers is er ook sprake van een herkenbaar terugkerend thema. Levendigheid in de donkere maanden, door invoering van structurele “winterterrassen’ mogelijk te maken.

De wens van een laagdrempelig jongerencentrum in de binnenstad wordt eindelijk vervuld! Een centrum waarbij de jongeren zelf invulling zullen geven aan hun wensen. En waarbij er voor de gemeente slechts een ondersteunende tot faciliterende rol is weggelegd.

Het kernwinkelgebied is vooral het domein van de voetganger. Met de fiets kan dat gebied via enkele fietsstraten doorkruist worden. Tegen fietsen in de voetgangerszone wordt door de handhaving opgetreden.

Fietsparkeren verdient extra aandacht. Niet alleen op straat maar ook in overzichtelijke binnenruimtes. Achter de Hema komt een tijdelijke fietsstalling om het Koopmansplein fietsvrij te maken.

In de ontwikkeling van het centrum komt ook ruimte voor toiletten. Een schoon en veilig toilet voor de hoge nood.

In jouw wijk woon én leef je. De wijk ben je met elkaar. Daar is ruimte voor iedereen.

Levendigheid begint in de wijk. De leefomgeving is van belang. In groen, speel- en ontmoetingsplekken. Diversiteit in woningen én mensen.

Een wijk heeft goede voorzieningen. Zoals een huisarts, wijkcentrum, scholen, verenigingen en bedrijvigheid. Niet alle wijken beschikken over de dagelijkse winkels. Daar waar ze wel zijn, moeten we oog hebben voor de continuïteit en kwaliteit. Bijvoorbeeld horeca kan de levendigheid versterken en ruimte voor ontmoeting bieden.

Ruimte voor groen, ontmoetingsplekken voor jong en oud. De speelplaatsen worden in overleg met de jeugd ingericht. Ruimte ook voor bijzondere speel- en spelplaatsen over Assen verdeeld. In Assen-Oost is al een Pumptrack. Wellicht padelbanen in Marsdijk? Het is vooral ook aan u als wijkbewoners.

Ook passend ondernemerschap in de wijk zorgt voor levendigheid. Het stadhuis maakt de regels hierin duidelijk. Bestemmingsplannen kunnen aangepast worden, in overleg met de wijk.

Een levende stad heeft een breed aanbod aan verenigingen en sport. Die breedte kan door de gemeente ook gestimuleerd worden. Daarom krijgt Assen ook dat openluchtzwembad. En met het Sportakkoord wordt die breedte ook ondersteund.

In Assen wordt de komende jaren volop gebouwd. Daarbij moet er voldoende diversiteit in woning en bewoning komen. Met meer ruimte voor sociale huur, betaalbare starterswoningen, levensloopbestendige woonvormen zoals een Knarrenhof, Flexwonen en andere nieuwe woonvormen. Dit uiteraard in de benodigde balans.

Bouwen in Assen vraagt kwaliteit en uitstraling, met name in het centrum. Want we bouwen de toekomstige historie. Ook dan wil de Assenaar trots zijn op de stad.

De nieuwe ontwikkeling in Kloosterakker is in 2021 gestart met de eerste woningen. Juist daar zou ruimte moeten zijn voor nieuw concepten. Ook de ontwikkeling van appartementen past prima aan deze rand van de stad.

Ook in de binnenstad komt meer ruimte voor wonen. De kwaliteit en uitstraling aldaar moet van een hoog niveau zijn. Want het is nadrukkelijk ook een leef- en winkelgebied. Stadse geluiden zijn daarbij niet vreemd.

Voor het Havenkwartier worden de eerste schetsen gemaakt. Enkele beeldbepalende panden aan de havenkade moeten behouden blijven. Een plaats ook voor vertier langs die havenkade. Ruimte wellicht voor de jeugd. Een plek voor muziek, ontmoeting en jongerencultuur. En zeker ook dé plaats voor de Asser City Beach.


Een schone, aantrekkelijke en veilige stad.
Een aantrekkelijke stad koestert haar historie. Maar gaat ook mee met de tijd, rekening houdend met de Asser waarden. Ze zorgt voor een goed onderhouden openbare ruimte en een prettige leefomgeving, waar het veilig toeven is.

Assen kent veel historische waarden. In panden, lanen en zeker ook in natuur. Het beheer en herstel hiervan ondersteunen wij van harte. Samen met inwoners en ondernemers gaan we deze elementen in het centrum, met respect voor die historie, opnieuw uitvinden, inrichten en terugbrengen. De eerste effecten zijn nu al zichtbaar, zoals het gerenoveerde Wapen van Drenthe en een waterpassage in de Gedempte Singel. Het vergt tijd, maar Assen is het waard.

Bijvoorbeeld de herinrichting van de Weiersstraat, als laan en woongebied. Herinrichting Collardslaan, overeenkomstig de Torenlaan. Het autovrij maken van de Kop van de Vaart. Dit alles staat op onze agenda.

In een verzorgde, opgeruimde, groene openbare ruimte is het goed vertoeven. Zo zien wij onze stad graag. De beleving van inwoners hierin telt.

Die verzorging laat in onze ogen en oren de laatste jaren te wensen over. Er moet een beter evenwicht gevonden worden. Biodiversiteit waar het past. Ook door meer bloemen, die geur, kleur en vrolijkheid brengen.

Hoog gras moet niet ten koste gaan van verkeersveiligheid.

Biodiversiteit ja, maar ongewenste planten zoals die Reuze Berenklauw … nee! Groene wijken zijn prachtig. Maar dan niet het gras tussen de straatstenen, stoepranden en tegels.

Al met al tijd om het Asser groenbeleid te herzien en de handen weer uit de mouwen te steken. En tijd ook om beter naar inwoners te luisteren.

Daarbij mogen we ook de bedrijvenparken niet vergeten. Ook daar een tandje erbij als het om groenbeheer gaat.

Assen heeft gekozen voor renovatie en woningbouw binnen de bestaande stad. Belangrijk om de aanhoudende woningvraag ook daar te realiseren. Maar ook hier niet zomaar ten koste van het openbare groen.

In een schone stad ligt geen afval op straat of naast de afvalcontainer. Dat begint natuurlijk bij ons eigen gedrag. We houden afval bij ons of gooien het in de afvalbakken. Dus niet op straat of in de put. Spreek elkaar er gerust op aan. Als gemeente kunnen we daar ook meer aan doen. Soms meer afvalbakken plaatsen én tijdig leeghalen. Ook zo’n enkele peukenbak-tegel op voor de hand liggende plaatsen helpt enorm.

Handhaving mag van ons een grotere rol spelen. Afval weggooien buiten de afvalbakken is een kostbare overtreding. Afval plaatsen naast de afvalcontainer eveneens.

Veiligheid is ook een gevoel. In Assen moet je je veilig voelen overdag, in de avond en de nacht.

Verhuftering komt steeds vaker voor. Een deelscooter in de fik steken is zo’n voorbeeld. Een hulpverlener de huid vol schelden of bedreigen is dit zonder meer. Dit gedrag hoort hier niet thuis. Wij accepteren dit niet en treden op!

De plaatsen waar gedeald wordt, zijn bekend. Maar het gebeurt er nog steeds.

Het gevoel van onveiligheid is onder vrouwen erg groot. Zij voelen zich al jaren niet meer veilig op straat.

Wij accepteren dit niet en treden op. Overlast zal worden aangepakt. Cameratoezicht helpt. Mobiel en structureel. Dynamische straatverlichting maakt het veiliger.

De Gouverneurstuin moet door een goede handhaving opnieuw een stadstuin worden voor iedereen.

Veiligheid streven we ook na op onze wegen, straten, fiets- en voetpaden. Ook dit doen we vooral met elkaar. Geef elkaar de ruimte. Daarnaast kan de gemeente ook haar bijdrage leveren. Bijvoorbeeld met de weginrichting, zoals bij 30-kilometer wegen. Kruispunten overzichtelijk houden door het gras daar laag te houden of juist lage struiken te plaatsen. U als inwoner ervaart dit dagelijks, dus laat van u horen.

Veiligheid in het centrum gaat ook over het fietsen in het voetgangersgebied. Inmiddels heel gewoon in Assen. Maar daar is niets gewoons aan. We delen de stad, maar in het verkeer hebben we onze eigen plek.

Om al deze handhavingstaken uit te kunnen voeren, zijn er meer boa’s nodig, die goed voor hun taak zijn opgeleid en toegerust.


Een duurzame stad.
De duurste energie in huis is de energie die je niet gebruikt. Isolatie heeft dus direct effect.

Duurzaamheid wordt vanuit het stadhuis vormgegeven door rede en gezond verstand. De gemeente geeft het goede voorbeeld, in voertuigen en gebouwen. Betrekt en stimuleert haar inwoners en bedrijven waar het gaat om energieverbruik, watergebruik, het groen in de stad, het tegengaan van verstening, duurzame en mogelijk circulaire woningbouw.

De Klimaatopgave gaat vooral om CO2 reductie. Van het gas af gaan is dus niet het eerste doel.

Bij opgaven zo groot als de Klimaatopgave is bewustwording de eerste stap. Steeds meer raken mensen ervan doordrongen. Maar het zelf eraan mee kunnen doen, is vaak nog ingewikkeld. Als je bijvoorbeeld niet weet wat werkt, weet je ook niet waar te beginnen. De gemeente Assen neemt je hierin mee. Geeft transparante voorlichting. Ook over financiële mogelijkheden.

We delen ervaringen en leren van elkaar. Van kleine, slimme energiebesparende maatregelen tot het omvangrijke isoleren of het (deels) van het gas af gaan.

Het gaat niet primair over aangewezen wijken. We gaan Assen-breed te werk.

Wij richten een meldpunt op voor energie-slechte woningen. Dit voor huurders én eigenaren. Met een meldpunt weten we waar de knelpunten zitten. Dit loket bemiddelt naar verhuurders en adviseert met betrekking tot maatregelen en mogelijkheden.

Bij nieuwbouw is volop aandacht voor duurzaamheid. Er wordt ontwikkeld naar wat vandaag toepasbaar is voor energiegebruik. Nieuwbouw is geschikt voor zonnepanelen. Zowel particulier als zakelijk.

Met de opkomst van de elektrische auto zullen er ook openbare laadpalen in die nieuwbouwwijk moeten komen. Er zijn goede voorbeelden voor de combinatie van oplaadpunten in een lantaarnpaal. Elders in de stad volgen we primair de behoefte. 

Een financieel gezonde stad
Met gemeenschapsgeld moet verantwoord worden omgegaan. Immers, de gemeentelijke uitgaven worden mede bekostigd door de Assenaar. Goede controle van de gemeentelijke uitgaven is noodzakelijk voor een verantwoord bestuur.

Geld, dat we vanuit Den Haag krijgen om specifieke taken uit te voeren, moet daarvoor maar genoeg zijn. Budgetoverschrijdingen passen niet en gemeentelijke belastingen zijn niet bedoeld om eventuele tekorten aan te vullen. WMO en Jeugdzorg zijn daar voorbeelden van. Daarbij zijn gemeentelijke belastingen niet bedoeld om dat soort problemen op te lossen.

Ook een  voor Assen?