Kandidaatstellingsreglement

Om alles zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen heeft Stadspartij PLOP voor het aanstellen van de kandidaten die zich op de kieslijst willen laten plaatsen een reglement opgesteld.
Dit reglement is door de leden van de vereniging Stadspartij PLOP in het leven geroepen en wordt derhalve ook door de vereniging getoetst en goedgekeurd. In de ledenvergadering van 8 juni 2021 werd het reglement opnieuw vastgesteld.

KANDIDAATSTELLINGSREGLEMENT van de VERENIGING “STADSPARTIJ PLOP”

Algemeen

Artikel 1
Dit Reglement is van toepassing op de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de periodieke verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

Artikel 2
Het bestuur stelt tijdig in het jaar voorafgaande aan dat waarin de verkiezingen voor de gemeenteraad worden gehouden een tijdschema van werkzaamheden vast, met vermelding van de data waarop en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven handelingen moeten worden verricht. Het tijdschema wordt bekend gemaakt aan de leden.

Kiescommissie

Artikel 3
De algemene ledenvergadering benoemt tenminste een half jaar voor de verkiezingen van de gemeenteraad een kiescommissie.

Artikel 4
De kiescommissie is een commissie als bedoeld in artikel 10 van het Huishoudelijk reglement en bestaat uit minimaal 3 personen, die gewoon lid van de vereniging Stadspartij PLOP moeten zijn en die voor de tijd van één jaar worden benoemd. Naast de gekozen leden maakt tevens de gekozen lijsttrekker deel uit van de kiescommissie.

Artikel 5
1. De kiescommissie heeft tot taak op onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandidaatstel-lingsprocedure voor de verkiezingen van de gemeenteraad volgens de bepalingen van dit reglement te bewerkstelligen.
2. De kiescommissie is tevens verantwoordelijk voor het verrichten van de door de Kieswet vereiste formaliteiten, waaronder in ieder geval de registratie van de aanduiding en de indiening van de overeenkomstig dit reglement samengestelde kandidatenlijst bij het centraal stembureau van de gemeente.

Artikel 6
Leden van het bestuur die zich als kandidaat beschikbaar stellen nemen niet deel aan beraadslagingen en besluitvorming over de opstelling van de ontwerpkandidatenlijst, maar blijven overigens volwaardig lid van het bestuur.

Artikel 7
Bij tussentijds vacature benoemt de algemene ledenvergadering, na tijdelijke voorziening door het bestuur, een ander lid

Oproeping en aanmelding van kandidaten

Artikel 8
1. Het bestuur maakt tenminste een half jaar voor de verkiezingen aan de leden bekend, dat zij zich kunnen opgeven als kandidaat voor een zetel in de gemeenteraad.
2. Bij de aanmelding dient te worden aangegeven voor welke positie op de kandidatenlijst men opteert en of men beschikbaar is voor lijsttrekker.
3. Het bestuur kan aanwijzingen geven ten aanzien van de bij deze aanmelding te verstrekken gegevens.
4. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden als kandidaat. Zij dienen zich gelijktijdig ook aan te melden als lid van de vereniging Stadspartij PLOP. Indien dit lid door de kiescommissie op de ontwerp- kandidatenlijst is geplaatst wordt ten aanzien van het stemrecht als bedoeld in artikel 17 van de statuten door het bestuur dispensatie verleend om mee te stemmen over deze lijst.
5. Alle kandidaten moeten het 'Fractiestatuut' onderschrijven.
6. Ieder (kandidaat)raadslid verplicht zich deel te nemen aan trainingsprogramma's en cursussen die de vereniging initieert ter professionalisering van de (toekomstige) fractie. Ieder raadslid is daarnaast zelf verantwoordelijk voor zijn/haar deskundigheidsbevordering op de terreinen waar hij/zij woordvoerder is. 7. Kandidaten dienen zich uiterlijk vóór 1 oktober daar op volgend schriftelijk aan te melden bij het bestuur middels een vastgesteld formulier (zie bijlage A).

Lijsttrekker

Artikel 9
1. Het bestuur stelt een voordracht vast voor de verkiezing van een lijsttrekker. De lijsttrekker wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de Statuten gekozen door de algemene ledenvergadering.
2. Minimaal drie leden kunnen tezamen een tegenkandidaat voordragen. Een voordracht van één of meer tegenkandidaten moet tenminste 72 uur vóór de aanvang van de vergadering waarin de lijsttrekker wordt gekozen, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Vaststelling van de groslijst

Artikel 10
1. Het bestuur stelt naar aanleiding van de kandidaatstelling een ontwerp-groslijst samen en legt deze lijst ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering wordt tevens de lijsttrekker gekozen.
2. Onder groslijst wordt verstaan een alfabetische lijst met namen van alle personen die zich als kandidaat hebben aangemeld.
3. Uit de door de algemene ledenvergadering vastgestelde groslijst stelt de kiescommissie de ontwerpkandidatenlijst samen, waarbij de gekozen lijsttrekker de eerste positie inneemt.

Vaststelling van de kandidatenlijst

Artikel 11
1. Het bestuur nodigt de leden uit voor de vergadering waarin de kandidatenlijst van Stadspartij PLOP wordt vastgesteld. Zij legt namens de kiescommissie een ontwerpkandidatenlijst over, waarop van elke kandidaat de positie(s) waarvoor hij/zij beschikbaar is, staat.
2. De algemene ledenvergadering stelt tenminste één maand voor de indiening van de kandidatenlijst bij het gemeentelijk hoofdstembureau de definitieve volgorde binnen de kandidatenlijst vast.
3. Wijzigingen van de ontwerpkandidatenlijst (amendementen) kunnen worden voorgesteld in deze ledenvergadering. Voordat tot vaststelling van de lijst wordt overgegaan, wordt elk amendement besproken en wordt daarover gestemd. Indien een amendement door de ledenvergadering wordt aangenomen, verschuiven de overige plaatsen op de lijst dienovereenkomstig. Nadat alle ingediende amendementen zijn besproken en hierover is gestemd, kunnen niet opnieuw amendementen worden ingediend. Vervolgens wordt over de gehele lijst gestemd. Artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement komt met de vaststelling van dit kandidaatstellings-reglement te vervallen.

Uitslag van de stemming

Artikel 12

1. De uitslag van de stemming is beslissend voor de samenstelling van de kandidatenlijst en de volgorde waarin de kandidaten op de in te dienen kandidatenlijst zullen voorkomen.
2. Valt één van de kandidaten uit, dan vindt aanvulling van de lijst slechts door opschuiving plaats.
3. De leden van het bestuur die gekozen zijn in de kiescommissie mogen onderaan de definitieve kandidatenlijst in alfabetische volgorde worden toegevoegd.

Aanwijzing van de kandidaat-wethouders

Artikel 13
1. Het bestuur inventariseert welke van de kandidaat-raadsleden ook beschikbaar zijn voor een wethoudersfunctie. Bij de inventarisatie worden tevens overige belangstellenden voor een wethoudersfunctie betrokken. Ook kandidaten voor een wethoudersfunctie kunnen van buiten de vereniging Stadspartij PLOP komen, mits zij in Assen woonachtig zijn en mits zij zich tegelijkertijd aanmelden als lid. Het bestuur vraagt de kiescommissie de kandidaatwethouders te toetsen op hun geschiktheid.
2. Elke kandidaat-wethouder geeft in de algemene ledenvergadering een presentatie en motivatie voor het wethouderschap.
3. De algemene ledenvergadering stelt de voordracht van de fractie voor de door de raad te benoemen wethouder(s) vast.

Slotbepaling

Artikel 14
1. Indien door onvoorziene omstandigheden de normale uitvoering van dit reglement en/of de besluiten van de algemene ledenvergadering wordt verhinderd, neemt het bestuur de vereiste beslissingen.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 15
Dit Kandidaatstellingsreglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering in haar vergadering van 13 december 2004 en laatstelijk gewijzigd in haar ledenvergadering van 8 juni 2021

 

Ook een  voor Assen?