Huishoudelijk reglement

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het Huishoudelijk Reglement, eventuele andere reglementen en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en / of de desbetreffende commis­sie.

Artikel 2.
De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het secretariaat op te ge­ven.

Artikel 3.
1. De contributie van een lid bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar, dient binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke nota hiertoe te worden voldaan op het bankrekeningnummer of de girorekening van de vereniging, zoals dit in de nota aangegeven staat.

2. De jaarlijkse contributie dient ineens, te weten binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke nota hiertoe op het bankrekeningnummer of de girorekening van de vereniging te worden bijgeschreven.

3. Blijkt er geen tijdige bijschrijving te hebben plaatsgevonden van de verschuldigde bedragen als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel, dan zendt de penningmeester een schriftelijke herinnering met het verzoek de verschuldigde contributie binnen veertien dagen na dagtekening bij te doen schrijven op het bankrekeningnummer of de girorekening van de vereni­ging.

4. Blijkt evenmin van een bijschrijven na de in lid 3 van dit artikel bedoelde uitnodiging, dan zal worden overgegaan tot royeren van het lid.

Artikel 4.
Leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs‑ en commissievergaderin­gen) aanwezig te zijn, tenzij zij zijn geschorst.


VERGADERINGEN

Artikel 5.
De vergaderingen van het bestuur worden zo dikwijls gehouden als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit nodig achten. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 6.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen voor de datum van die vergadering.
Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van twee bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, en de bestuursvergadering niet binnen eenen­twintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 7.
Kandidaatstelling van een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of drie leden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaten eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij het secretariaat van een daartoe schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 8.
1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke uitnodiging met alle op die vergadering betrekking hebbende relevante stukken, tenminste veertien dagen voor de datum van die vergadering.

2. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen voor verzending van de convocaties door tenminste drie leden schriftelijk bij het secretariaat is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de ledenvergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9.
Alle op de agenda van de ledenvergadering voorkomende punten worden in die vergade­ring aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste twee andere le­den.


COMMISSIES

Artikel 10.
De algemene ledenvergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdracht, die zich niet mag uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheid van de commissie.
Deze commissies blijven te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur, met uitzondering van de commissie als genoemd in artikel 15, lid 4 van de statuten (kascommissie).
Bij of na de benoeming kunnen de bevoegdheden en de verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd door de algemene ledenvergadering.
De commissies ‑met uitzondering van de commissie als genoemd in artikel 15, lid 4 van de statuten (kascommissie) kunnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk door het bestuur worden ontbonden.

Artikel 11.
De commissie als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de statuten (kascommissie) wordt bij de benoeming, telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de leden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van voornoemde commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst zitting heeft gehad in de commissie.


BESLUITVORMING

Artikel 12.
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestel­de geval wordt tot stemming overgegaan. Indien er meerdere personen kandidaat voor een functie zijn, wordt tot stemming overgegaan.
In het geval dat slechts één kandidaat voor een functie is gesteld wordt die kandidaat bij acclamatie verkozen.

Artikel 13.
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten en ongetekende stembrief­jes.
Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Artikel 14.
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan slechts worden gekozen de persoon die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en / of het Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen tenzij bij de statuten en / of het Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.

Artikel 15.
-- VERVALLEN DOOR VASTSTELLING VAN HET KANDIDAATSTELLINGSREGLEMENT--

BESTUUR

Artikel 16.
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslid­maatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem.
Ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemach­tigde worden uitgeoefend. Om de drie jaar gerekend na de datum van het aantreden, treden de bestuursleden af volgens een op te maken rooster waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald door die van toetreding als zodanig.
Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld, dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester nimmer gelijktijdig statutair aftredend zijn. Aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste algemene ledenvergadering waarin daartoe de gelegenheid bestaat.
Het bestuurslid gekozen ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip dat het lid dat hij vervangt, volgens rooster had moeten aftreden.

Artikel 17.
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een vice‑voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaam­heden waar. Bij ontstentenis van de vice‑voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meerdere door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. Ingeval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.


CONTRIBUTIES

Artikel 18.
1. Het bedrag als bedoeld in artikel 14 lid 5 onder d van de statuten wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

2. Van leden die zijn verkozen om zitting te nemen in de gemeenteraad of door de gemeenteraad zijn benoemd tot wethouder zal een maandelijkse contribu­tie worden verlangd van:
a.
€   75,-- voor een raadslid;
b.
€ 300,-- voor een wethouder, uitgaande een fulltime functie.

3. De bedragen als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, gebaseerd op het prijspeil van het jaar 2001, worden aangepast:
a. jaarlijks per 1 april met de vastgestelde indexcijfer voor de Consumentenprijsindex (CPI alle huishoudens) van het CBS;
b. bij wijziging van de wedden van raadsleden en wethouders als gevolg van wijzigingen van het inwoneraantal van de gemeente Assen en/of als gevolg van wijzigingen van wettelijke regelingen.

4. In het laatste jaar van elke bestuursperiode worden de contributies in de algemeen ledenvergadering ter discussie gesteld.

Artikel 19.
1. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie
bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen;
b. notulen van de algemene ledenvergaderin­gen;
c. presentielijsten en notulen van alle vergaderingen van het bestuur;
d.
de bezittingen en schulden van het bestuur, alsmede alle overige financiële aangele­genheden;
e.
alle ingekomen en uitgaande (post)stukken welk voor belang zijn voor de vereniging.

2.
Voorts is het bestuur verplicht zorg te dragen voor een ordentelijke archivering van alle algemene aangelegenheden de vereniging betreffende.

3.
De archieven van de stukken genoemd in lid 1 a, b, c en e, alsmede genoemd in lid 2 onder a worden in principe bijgehouden door de secretaris.

4.
Alle uitgaande stukken worden door de secretaris ondertekend, tenzij anders is overeengekomen, zulks evenwel met uitzondering van de financiële stukken, die door de penningmeester worden onderte­kend.

5. Alle hiervoor genoemde zaken liggen tijdens de algemene ledenvergadering voor de leden ter inzage, zulks evenwel met uitzondering van de stukken als genoemd in 1 onder c die slechts op verzoek ter inzage worden gegeven.


AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 20.
1. Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

2. Voor schade aan goederen en/of zaken door de leden aan de vereniging ter beschik­king gesteld, kan de vereniging "Stadspartij PLOP" niet aansprakelijk worden gesteld.


AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 21.
1. 0p het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 10 van de statuten dient minimaal vermeld te worden: naam, voorletter(s), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, handtekening en datum van aanmelding.

2. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart men zich bekend met de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

3. Indien gewenst kunnen de in lid 2 van dit artikel genoemde bescheiden voorafgaand aan de aanmelding ter inzage worden verstrekt.


SLOTBEPALING

Artikel 22.
De leden ontvangen een kopie van de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging Stadspartij PLOP.

Artikel 23.
Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering in haar vergadering van 13 mei 2003 en laatstelijk gewijzigd op 16 april 2013.

Ook een  voor Assen?