Statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: "Stadspartij PLOP".

2. Zij is gevestigd te Assen.


DUUR

Artikel 2.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.


DOEL

Artikel 3.
1. Met nadrukkelijke inachtneming van het bepaalde in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet stelt de vereniging zich ten doel op te komen voor de belangen van de gemeente Assen en haar ingezetenen.

2. Zij tracht dat doel te bereiken door
a. deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Assen;
b. het beleggen van voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor de ingezetenen der gemeente Assen;
c. alle wettelijke middelen die tot dat doel kunnen leiden, waaronder het lidmaatschap van organisaties als de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen.


LEDEN

Artikel 4.
1. De vereniging kent:
1. gewone leden;
2. nieuwe leden;
3. donateurs;
4. ereleden;
5. jeugdleden.

2. De secretaris houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de leden en donateurs zijn opgenomen.


GEWONE LEDEN

Artikel 5.
Gewoon lid kan worden iedere ingezetene van Assen die de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, bereid is de jaarlijkse contributie te voldoen en één jaar en één dag aaneensluitend lid is.


NIEUWE LEDEN

Artikel 6.
Nieuwe leden zijn als gewone leden, met dien verstande dat artikel 17, lid 3 en lid 6, op hen van toepassing is tot zij gewoon lid zijn geworden.


DONATEURS

Artikel 7.
Donateur kan worden een ieder, die bereid is de vereniging tegen een jaarlijkse donatie, minimaal gelijk aan de jaarlijkse contributie voor gewone leden, financieel te steunen.


ERELEDEN

Artikel 8.
Tot erelid kan door de algemene ledenvergadering worden benoemd diegene, die de belangen van de vereniging op buitengewone wijze heeft gediend, of zich op bijzondere wijze ten behoeve van de vereniging heeft ingespannen. Om tot erelid te worden benoemd behoeft men niet noodzakelijk ingezetene van de gemeente Assen te zijn.


JEUGDLEDEN

Artikel 9.
Jeugdleden zijn leden die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt.


LIDMAATSCHAP

Artikel 10.
1. Het lidmaatschap kan middels schriftelijke aanmelding bij het secretariaat van de vereniging op elk gewenst moment ingaan.

2. Het lidmaatschap eindigt door:
1. opzegging;
2. royement;
3. dubbel lidmaatschap, als bedoeld in lid 6 van dit artikel;
4. overlijden.

3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de vereniging en kan op elk gewenst moment ingaan.

4. Royement kan geschieden door de algemene ledenvergadering wegens:

1. gedragingen, welke in strijd zijn met de wet, de statuten of besluiten van de algemene ledenvergadering;
2. het niet ter beschikking stellen van de raadszetel na beëindiging van het fractielidmaatschap;
3. het niet-nakomen van de financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging.

5. Het bestuur kan een lid schorsen, wegens omstandigheden als in het vorige lid omschreven; tenzij het bestuur de schorsing tussentijds opheft dient de algemene ledenvergadering in haar eerstvolgende vergadering een beslissing te nemen over opheffing van de schorsing of het royeren van het lid.


6. Uitgesloten voor dubbele lidmaatschappen inzake politieke partijen binnen de gemeente Assen zijn:

a. bestuursleden;
b. fractieleden;
c. steunfractieleden;
d. commissieleden.

7. Betaalde contributies worden nimmer gerestitueerd.


HET BESTUUR

Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit maximaal zeven en minimaal drie leden, niet zijnde raadslid.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd; het is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

3. De benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar, met dien verstande dat jaarlijks een gedeelte van het bestuur aftreedt, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.

4. De aftredende leden zijn direct herkiesbaar.

5. Diegene, die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
6. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
1. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
2. het bedanken als bestuurslid.

8. Een bestuurslid dat is afgetreden, is bevoegd de eerste bestuursvergadering na de eerstvolgende algemene ledenvergadering bij te wonen zonder stemrecht.


BESTUURSTAKEN

Artikel 12.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, waaronder begrepen:
1. het nemen van maatregelen, vereist tot bewaring, verzekering en handhaving van de rechten van de vereniging;
2. het beheer van de eigendommen van de vereniging, van welke eigendommen een inventarislijst dient te worden gemaakt;
3. de uitvoering van de besluiten die zijn genomen in de algemene ledenvergadering.

2. Bestuursvergaderingen worden belegd:
1. op verlangen van de voorzitter;
2. op verlangen van tenminste drie bestuursleden.

3. Het bestuur is gerechtigd geldige besluiten te nemen in bestuursvergaderingen, waarin meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

4. Zijn niet meer dan de helft van de bestuursleden tegenwoordig, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering gehouden, waarin over alle voorstellen, die in de vorige vergadering aan de orde zijn geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige bestuursleden, kan worden besloten bij een gewone meerderheid van stemmen.

5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen.

6. Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen derden in beroep worden gegaan.

7. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf honderd euro (€ 500,00) te boven gaande;
II.
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen verdragen.

8. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden niet in beroep worden gegaan.

9. De penningmeester dient de gelden van de vereniging te beleggen bij een plaatselijke bank ten name van de vereniging "PLOP". 


HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13.
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur, dat de lopende zaken van de vereniging behartigt.

2. Behoudens door het voltallige bestuur tezamen wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris; bij ontstentenis of belet van één van hen zal respectievelijk de vice-voorzitter, de vice-secretaris dan wel de penningmeester in zijn plaats treden.


GELDMIDDELEN

Artikel 14.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1. contributies van de leden;
2. donaties van de donateurs;
3. subsidies;
4. opbrengsten van bijzondere inzamelingsacties;
5. alle overige middelen, zoals schenkingen, legaten en erfstellingen.


JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15.
1. Het verenigingsjaar loopt van één (1) januari tot en met een en dertig (31) december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit haar midden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Men mag hoogstens twee jaar aaneengesloten lid zijn van deze commissie, terwijl de samenstelling van deze commissie jaarlijks gewijzigd dient te worden.


ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 16.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering (de "jaarvergadering") gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 15, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.
b. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. de voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
e. vaststelling van de begroting over het lopende verenigingsjaar;
f. de jaarverslagen van de fractie en de wethouder(s).

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste tien gewone leden tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van twee weken, nadat het verzoek bij het bestuur is binnengekomen. Indien aan het verzoek binnen genoemde termijn van twee weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door schriftelijke oproeping.

5. Tot de speciale taken van de algemene ledenvergadering behoren:
a. het benoemen van de voorzitter der vereniging;
b. het vaststellen van de contributies voor het lidmaatschap der vereniging;
c. het vaststellen van de verkiezingsprogramma's ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen;
d. het vaststellen van de groslijst en de kandidatenlijsten ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen;
e. de verkiezing van de lijsttrekker ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen;
f. het goedkeuren van eventuele deelname aan het college van burgemeester en wethouders;
g. het beoordelen van het tussen de deelnemende partijen gesloten bestuursprogramma (college- en/of raadsprogramma) voor de komende raadsperiode; h. het vaststellen van de voordracht door de fractie van de te benoemen wethouder(s).


TOEGANG TOT EN STEMRECHT IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 17.
1. De algemene ledenvergaderingen zijn openbaar, tenzij de algemene ledenvergadering in bijzondere gevallen besluit de deuren te sluiten en in besloten vergadering verder te vergaderen.

2. Het eventueel sluiten van de deuren heeft geen invloed op de beslissingsbevoegdheid van de algemene ledenvergadering.

3. Ieder gewoon lid heeft in de algemene ledenvergadering tien (10) stemmen; ieder nieuw lid heeft in de algemene ledenvergadering tien (10) stemmen, met uitzondering van de onderwerpen omschreven in lid 6 van dit artikel, bij welke onderwerpen nieuwe leden slechts één stem hebben.

4. Een gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid laten uitbrengen.

5. Een gewoon lid mag per stemming in de algemene ledenvergadering slechts één volmachtstem uitbrengen.

6. Nieuwe leden hebben in de algemene ledenvergadering één stem ten aanzien van beslissingen over de statuten, het huishoudelijk reglement en bestuursfuncties, verkiezing lijsttrekker en vaststelling kandidatenlijst.

7. Volledig stemrecht wordt ten aanzien van de onderwerpen als vermeld in lid 6. verkregen na een aaneensluitend lidmaatschap van één jaar en één dag. Dispensatie kan worden verleend door het bestuur op voorwaarde van eenstemmigheid.

8. Nieuwe leden worden automatisch volwaardig lid, inclusief volledig stemrecht, na benoeming tot bestuurslid, gemeenteraadslid of ‘eerste opvolger’.

9. Jeugdleden hebben in de ledenvergadering geen stemrecht. Zij verkrijgen volledig stemrecht als zij de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, mits zij op dat moment minimaal aaneensluitend één jaar en één dag jeugdlid zijn geweest. Is dat niet het geval, dan is vanaf het bereiken van de achttienjarige leeftijd tot het bereiken van dat moment lid 6 op hen van overeenkomstige toepassing.


VOORZITTERSCHAP/NOTULEN

Artikel 18.
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op die wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris, of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend, nadat zij in een volgende algemene ledenvergadering door de gewone leden zijn vastgesteld. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal worden voor de gewone leden ter inzage gelegd.

3. Op de notulen of het proces-verbaal van een besloten deel van de algemene ledenvergadering is het tweede lid van overeenkomstige toepassing met dien verstand dat deze notulen voor de aanvang van de eerst volgende algemene ledenvergadering voor de gewone leden niet op de gebruikelijke wijze ter inzage worden gelegd maar onder toezicht van de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon kunnen worden ingezien.


BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 19.
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

3. Indien bij een verkiezing van personen niemand een volstrekt meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten die in de eerste stemming de hoogste aantallen stemmen hebben gekregen. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot wie is verkozen.

4. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of de meerderheid van de aanwezige gewone leden zulks voor de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes.

6. Zolang in een algemene ledenvergadering alle gewone leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.


BIJEENROEPEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 20.
1. De oproeping voor de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.


10 STATUTENWIJZIGING

Artikel 21.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht, dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de gewone leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste tweederde van de gewone leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de gewone leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde gewone leden, kan worden beslist met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.


ONTBINDING

Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die tijdens het besluit tot ontbinding gewoon lid zijn. Ieder hunner ontvangt dan een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook, bij gewone meerderheid van stemmen, een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.


SLOTBEPALING

Artikel 23.
In alle gevallen, waarin deze statuten, of een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement, niet voorzien, is het bestuur beslissingsbevoegd.

 

 

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 14 mei 2013. Notariële akte verleden op 17 mei 2013

Ook een  voor Assen?