Een beleidsnotitie “Taalvaardig Assen”, een Horecavisie, een Structuurvisie Havenkwartier, géén dak op de wielerbaan, het bestemmingsplan “Speelveld Schoolstraat” en een motie van walging: de raadsvergadering van 23 mei 2024

Een bewogen vergadering dit keer. Allereerst was daar de beleidsnotitie “Taalvaardig Assen”. De gemeenteraad maakt zich al een aantal jaren zorgen over onder andere laaggeletterdheid en andere vormen van taalachterstand onder de inwoners van Assen. Met deze beleidsnotitie worden weer stappen in de goede richting gezet. De ChristenUnie diende, samen met GroenLinks en D66, een amendement (wijzigingsvoorstel) in om er bij het onderwijs op aan te dringen om meer te zingen, om zo de taalvaardigheid van kinderen te verbeteren. Dit amendement werd met 16 stemmen tegen en 15 voor verworpen. Stadspartij PLOP stemde tegen omdat de gemeenteraad zich niet inhoudelijk met het onderwijs mag bemoeien. Daarop werd de beleidsnotitie met algemene stemmen vastgesteld.

Ook de Horecavisie, waar de gemeenteraad én de Asser horeca lang naar hebben uitgekeken, was onderwerp van enige discussie. Een amendement van de ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA en Lijst De Rijke, om aan het Koopmansplein ook ruimte te bieden aan horeca in het segment ‘beleving en kwaliteit’ werd met 23 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. Stadspartij PLOP was bij de tegenstemmers, omdat het amendement overbodig was in die zin, dat horeca in dat segment a. niet uitgesloten is en b. volgens de visie al ruim voldoende in Assen vertegenwoordigd is. Vervolgens werd de Horecavisie met algemene stemmen vastgesteld.

In het Havenkwartier, het gedeelte van het industrieterrein direct ten zuiden en westen van het Kanaal (zo’n beetje tot aan de Blauwe Klap) moet een nieuwe woonwijk ontwikkeld worden. Hoe dat er in grote lijnen uit moet gaan zien is vastgelegd in de Structuurvisie Havenkwartier. De VVD heeft, samen met de SP, GroenLinks. Lijst De Rijke en de PvdA, een amendement ingediend om het mogelijk te maken dat er in het Havenkwartier ruimte blijft voor een maatschappelijke voorziening. Zoals de daklozenopvang die er momenteel gevestigd is. Stadspartij PLOP heeft tegen dit amendement gestemd, omdat het college juist heeft laten weten samen met het Leger des Heils en 8 andere Drentse gemeenten te werken aan een gezamenlijke visie over de maatschappelijke opvang, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke (andere) locaties. Het amendement is met 21 stemmen voor en 10 tegen aangenomen, de structuurvisie is met algemene stemmen vastgesteld.

Een motie van walging over uitingen van antisemitisme en vreemdelingenhaat, onlangs in het nieuws, werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen, nadat sprekers van VVD, Stadspartij PLOP en Assen Centraal hun afschuw uitspraken over deze uitingen, maar ook over het alledaags racisme en alledaagse discriminatie wat daaraan ten grondslag ligt. De oproep om verwerping van dit soort uitingen, maar ook om op te treden tegen dat alledaagse racisme en om meer verdraagzaamheid van een ieder in de stad, herhalen wij hier van ganser harte.

Dan niet in de laatste plaats: het dak op de wielerbaan. Fractievoorzitter Henk Santing maakte er weinig woorden aan vuil. De mening die Stadspartij PLOP hierover al jaren uitdraagt is zeer helder. Zie ook het artikel hierover elders op onze site. Deze mening werd door meerdere partijen om uiteenlopende redenen gedeeld. Voor de MBO sportcampus, die ineens werd gekoppeld aan de realisering van dat dak op de wielerbaan, was meer animo. Stadspartij PLOP is niet tegen een sportcampus, maar vindt wel dat die los gezien moet worden van het wielercentrum. De locatie kan geschikt lijken, maar onderzocht moet worden of dat werkelijk zo is, of dat bijvoorbeeld een andere plek aan het Stadsbroek daarvoor logischer is. Uiteindelijk is het plan voor een dak op de wielerbaan gekoppeld aan een MBO sportcampus met 21 stemmen tegen en 10 stemmen voor afgeschoten. Het college zal met een nieuw voorstel voor een MBO sportcampus moeten komen, waarbij het dak boven de wielerbaan niet wordt meegenomen.

Het bestemmingsplan “speelveld Schoolstraat”, het laatste agendapunt van de avond, werd met algemene stemmen vastgesteld.

Omstreeks 00:20 uur sloot de voorzitter deze vergadering met de laatste hamerslag af. Zoals al aangekondigd: een bewogen vergadering.

De fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?