Begroting 2024 - tweede behandelingstermijn

Algemene inleiding
In de tweede termijn kijken we terug naar de reactie van het college in eerste termijn (op 6 november). Niet alles nemen we mee, want soms gaat het er in eerste termijn vooral om dat we een onderwerp benoemd hebben.
Er zijn door andere fracties enkele moties opgesteld. De motie van het CDA dat oproept tot betere verlichting bij zebrapaden, heeft Stadspartij PLOP mede ingediend. Het is echt nodig, want in het donkere natte najaar zie je overstekende mensen nauwelijks. Andere steden hebben er al mooie oplossingen voor bedacht. De motie is aangenomen door alle fracties behalve die van de CU.
Een tweede motie, van D’66, die wij mede hebben ingediend gaat over bewonersinitiatieven die samen een woonvorm willen gaan bouwen. De oproep in de motie is gericht op maximale ondersteuning en indien mogelijk ook grond beschikbaar stellen (lees verkopen). Daar kon de hele raad zich in vinden.
Een derde motie over een burgerberaad door de PvdA is uiteindelijk aangehouden (betekent dat ze die later nog eens kunnen indienen). Meerdere partijen in de raad hadden aangegeven dat het beter zou zijn eerst als raad te bespreken wat de rol van een burgerraad zou kunnen zijn. Dat lijkt ook ons een goed plan. Want de schets die de PvdA er nu aan gaf, ging ons echt te ver.
De begroting zelf is uiteindelijk met alle stemmen voor aangenomen. Een mooi signaal dat toch ook uitspreekt dat wat dit college doet de goedkeuring van alle partijen krijgt.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

 

Voorzitter,
Allereerst een dank aan het college voor de heldere reactie in eerste termijn. Dat uiteraard op de inbreng van alle fracties van deze raad. Mooi om te zien waar een ieder de nadruk op legt. Dat leidt vandaag niet alleen tot enkele moties, maar ook tot het mede indienen door anderen. Ook Stadspartij PLOP behoort tot die groep van mede indieners.

Dat betreft dan de motie van het D’66 over “Aandacht voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap”. Stadspartij PLOP heeft in deze bestuursperiode al meerdere keren gezocht en gevraagd naar de beleidsmatige mogelijkheden die er kunnen zijn om kopers die collectief willen bouwen en gezamenlijk willen wonen ook daadwerkelijk als stadsbestuur op weg te helpen. Deze motie gaat zorgen dat we in Assen hier nu stappen in gaan zetten. Een heugelijk moment.

Ook de motie van het CDA over “Zebrapaden” dienen wij graag mede in. De overstekende voetganger is na zonsondergang slecht zichtbaar. Juist een zebrapad zou een veilige oversteek moeten bieden. Maar die zebrapaden zijn in het donker helaas onveilig. Stadspartij PLOP heeft daar de vorige raadsperiode ook al enkele malen op gewezen. Het wordt echt tijd dat we hier iets aan gaan doen.

De motie Burgerberaad zullen we niet steunen. Dat vooral omdat het college met een opdracht wordt weggestuurd om van alles uit te zoeken en voorbereiden, terwijl er op inhoud nog zoveel vraagtekens te plaatsen zijn. Het lijkt ons eerder een onderwerp waar de raad zelf maar eens het gesprek over aan moet gaan. Dat initiatief ligt dan bij de PvdA.
Overigens staat Stadspartij PLOP nu al niet direct positief tegen hetgeen door de PvdA wordt ingebracht. Vooral ook de legitimering om voor grote maatschappelijke uitdagingen bijna een extra bestuurslaag in te lassen, omdat de gekozen gemeenteraad niet divers en inclusief genoeg zou zijn. Dit is een argument dat ons totaal niet aanspreekt en niet de basis kan zijn voor een dergelijke stap.

Voorzitter, graag kijkt mijn fractie even terug naar de reactie van het college op onze eerste termijn.
Ten aanzien van onze suggesties op het gebied van groen, volgen we de lijn van het college. Die volgende maand begint met de behandeling van de groenvisie. Daarin zijn inderdaad voldoende aanknopingspunten.

Bij de mantelzorgers vroegen we hoe het met de aanpak van de bureaucratie zit. Heel mooi te horen dat het college start met het terugdringen van de jaarlijkse aanvragen die volstrekt overbodig zijn omdat de betreffende mensen nu eenmaal die zorg nodig hebben gegeven hun situatie. Voor hen minder rompslomp en ook nog eens voor de gemeente Assen zelf.

De reactie van het college over hoe het bouwen door projectontwikkelaars kan worden losgetrokken, is helder. De markt is hierin nu eenmaal de markt. De materiaalprijzen en rente zijn van invloed op het rendement en dus het bouwtempo.
Voorzitter, Stadspartij PLOP concludeert hieruit dat ze zeer terughoudend aankijkt tegen de strategische aankopen die niet gericht zijn op de sociale woningbouw door de woningcorporatie.

Dan die stadsmarketing voorzitter. Het bestuursakkoord is ambitieus. De begroting benoemt de vele kansrijke ontwikkelgebieden in Assen. Dat het college dan de inzet op bedrijvenmarketing doorschuift naar de kaderbrief 2025, betreuren wij. Een gemiste kans.

Tot slot voorzitter nog even over die subsidie van 20.000 euro in de begroting voor de Stichting Wielercentrum Assen. Dat blijkt een foutje te zijn, is de uitleg die we gisteren kregen als antwoord op onze technische vraag. Welnu voorzitter, het staat in de begroting en die gaat vast goedgekeurd worden. Want ons aangaat kan die ook gewoon blijven bestaan. Wij hebben er een goede bestemming voor passend bij de wielersport.
Ik neem u graag even mee:

                       Opslag en Jury unit Unitas 1                                                   Opslag en Jury unit Unitas 2

Agelopen maand heeft de BMX vereniging Unitas weer de “3 Nationscup” georganiseerd. Een internationaal veld aan BMX-ers en dus ook met een internationale jury. U ziet de jury- en opslagruimte van Unitas, afgedekt met plastic vanwege lekkage. Op de andere foto, met paraplu, ziet u het Belgische jurylid zitten in de Jury-ruimte.
Al geruime tijd probeert Unitas deze inmiddels armzalige ruimte te vervangen. Aan het benodigde geld komen is voor hen geen makkelijke opgave, ook al zijn ze het enige aldaar actieve onderdeel van de SWA. Wij stellen voor deze 20.000 euro dan maar toe te wijzen aan Unitas. Dit als eerste blijk van goede wil vanuit de gemeente Assen voor die nieuwe ruimte.
Voorzitter, Stadspartij PLOP schaamt zich voor hoe Assen hier haar gasten ontvangt. Dit eerste geld én meer is hard nodig, want anders zal er volgend jaar geen 3 Nationscup meer zijn in Assen.

Tot zover.

NB In zijn reactie geeft de wethouder aan dat in de begroting al een bedrag is opgenomen voor het vervangen van deze opslag/juryruimte voor Unitas. Niet als onderdeel van een andere begrotingspost.

 

Ook een  voor Assen?