Begroting 2024

Voorzitter, collega raadsleden, college, aanwezigen hier in de zaal en achter het scherm.

Stadspartij PLOP ziet in deze begroting een mooi beeld van de volgende stappen uit het bestuursakkoord. Dichtbij met die verdere aandacht voor de wijken.
De daadkracht zit in het doen, zoals het openen van het wijk-energieloket. Maar soms is daadkracht wat weerbarstig. Neem die moties uit de motiemarkt. Wat snel lijkt te kunnen, komt in een vertraging terecht die niet altijd begrijpelijk is. Hopelijk is er daadkracht wat betreft het TT museum, want in 2025 vieren we de 100 jarige TT.

Voorzitter, financieel ziet het er voor Assen goed uit. Het college schrijft al dat er nog ruimte is voor aanvullende keuzes. Dat positieve geldt totdat het ravijnjaar 2026 aanbreekt. Voor alle gemeenten is dit een gitzwarte wolk die op ons af komt.

Voorzitter, op een paar onderwerpen wil mijn fractie graag nog nader ingaan. Om te beginnen het groen in Assen.
Op het groenonderhoud is in het verleden bezuinigd en dit college wil dat ombuigen. We zien echter ook dat dit nog een worsteling is. Naar ons idee kan daar een stap in gezet worden als we het achterstallige en het reguliere onderhoud uit elkaar trekken. Het op niveau brengen kan dan versneld worden door hier tijdelijk extra middelen voor beschikbaar te stellen.
Zo’n aanpak maakt het ook mogelijk om in de wijken op meer plaatsen het onderhoud op niveau A te brengen. Dat past prima bij dat beleid waarin Ontmoeten centraal staat.
Graag horen we hoe het college aankijkt tegen deze splitsing van onderhoud, tijdelijke extra middelen en de stapsgewijze verhoging van het onderhoudsniveau in de wijken.
Voorzitter, daarnaast zijn wij zeer verheugd dat het college zich actief richt op het zelf weer willen gaan uitvoeren van het maaien. Met ook kleiner materieel, zullen die diepe sporen ook minder vaak het gras ontsieren.
Tot slot over groen. De Groenste stad van Nederland en toch deed een straat uit Assen mee aan het Tv-programma “12-straten groen”. De Laurierstraat in de wijk Kloosterveen. Het was daar eerder Kloostersteen! En hoe fraai is het nu. U kunt allemaal nog stemmen voor “die groenste straat van Nederland”, de Laurierstraat.
Voorzitter, het is een mooi concept van vergroenen en verbinden. Dat kunnen we wellicht ook in Assen prima toepassen door jaarlijks enkele straten op zo’n manier te vergroenen. Dat sluit mooi aan bij “Operatie Steenbreek” en op de bestaande mogelijkheden bij Mijn Buurt Assen. Ziet het college hierin mogelijkheden?

Dan de Woningbouw. De ambitie is hoog weten we. Kloosterakker is op stoom. En als het over sociale bouw gaat, zien we gelukkig ook veel ontwikkelingen door de stad heen. Maar andere ontwikkelaars zien vooral hoge bouwkosten en een hoge rente. Daar lijkt het stil te vallen. Wij zijn benieuwd hoe het college het zich voorstelt dat deze situatie weer richting daadwerkelijk bouwen gaat.

Economische ontwikkelingen hebben een stevige plek in de begroting. Ontwikkelkansen te over in de diverse gebieden. Ook de TRZ wordt weer genoemd, maar daar gebeurt nog steeds niets. Het zou daarom zeer goed zijn als die TT Hal eindelijk gebruikt gaat worden waarvoor die bedoeld is. Het is lang genoeg als Noodopvang gebruikt. Kan het college hier een toezegging over doen?
Bij ontwikkelkansen hoort ook een stevige stadsmarketing. Dat had van ons wel wat steviger gemogen. Net zoals het ontbreken van continuïteit hierin een slecht signaal is. Want deze stadsmarketing gaat ook over het merk Assen, een goed vestigingsklimaat, goed wonen en leven. Deze post in de begroting past niet bij de verdere ambitie van het college.

Tot slot voorzitter, niet het minste onderwerp, de Sociale stad. Mooi dat het contract met Vaart Welzijn al is verlengd, er de intentie is om Mijn Buurt Assen te versterken, en de wijkaanpakken doorontwikkeld gaan worden.
Om de leefbaarheid in de naaste omgeving in de wijken een verdere impuls te geven is het hebben van ontmoetingsplaatsen onontbeerlijk. Buurthuizen dus. Afgaande op de ontwikkelingen van de laatste tijd zie je dat er sprake is van een toenemende vraag naar deze, in het verleden weggesaneerde, wijkontmoetingsplekken.
Voorzitter, mooi ook die aandacht voor ondersteuning van mantelzorgers. Graag horen wij van het college of hierbij ook aandacht is voor vermindering van de bureaucratische rompslomp waar de mantelzorgers momenteel in verzuipen.
Tot slot de bestaanszekerheid. Wij verwachten veel van de benadering gericht op besteedbaar inkomen. We horen graag wanneer het college de basis hiervoor gaat leggen.

Tot zover

(Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 6 november 2023)

Ook een  voor Assen?