Kaderbrief 2024

Voorzitter, laat ik beginnen met die vreemde eend in het raadsvoorstel over de kaderbrief, namelijk de vaststelling van de toeristenbelasting 2024. Het is goed om te zien dat die vermaledijde TT belasting niet verhoogd wordt. Jammer alleen dat het college niet de ruimte genomen heeft om ook de reguliere toeristenbelasting eens een jaar ongemoeid te laten. Het zou een positief gebaar zijn naar onze gasten, maar zeker ook naar de ondernemers die het hier betreft.

Voorzitter, dan naar het hoofdgerecht, de kaderbrief.
Dat financiële ravijn in 2026 staat ons nog steeds te wachten. Zorgelijk natuurlijk, helemaal met een gevallen kabinet. De VNG geeft zelfs al adviezen over hoe daar in het meerjarenperspectief mee om te gaan. Maar hoe pakken we het op inhoud aan?
Het college hanteert nog steeds die Mid Term Review als het moment om te zien hoe het er dan voor staat. Begrijpelijk, maar het constateert slechts. Het lost niets op.
Voorzitter, mijn fractie wil toch iets minder de struisvogel uithangen in deze. Wij achten de tijd rijp om de komende jaren te investeren in die onderwerpen die de stad en haar inwoners versterken in hun basis. Het bestuursakkoord kent al diverse suggesties hiervoor. Maar in deze kaderbrief had het al wel wat krachtiger gemogen.
Voorzitter, dat ravijn kent verschillende oorzaken. Wat mijn fractie tegen de borst stuit is dat het Rijk aangeeft de loon- en prijsontwikkeling niet volledig te compenseren. Schokkend. Het tekort hierin raakt direct onze eigen beleidsruimte. Ruimte die vooral aan de stad dient te worden besteed.

Een treurige ontwikkeling dus voorzitter. Maar tegelijk, we hebben een prachtig positief resultaat over 2022. Dat geeft ons enige ruimte om reeds nu versneld te investeren in de stad. Straks is al een eerste aanzet hiertoe met de moties van de Motiemarkt.

Voorzitter, de maatschappelijke ontwikkelingen in dit land worden voor een belangrijk deel ook gestuurd door de denkbeelden van het politieke systeem.
Zo is de tendens al lang aanwezig om als overheid je steeds meer te bemoeien met het persoonlijke leven. Dit goed versus niet-goed stigmatiseert en sluit uit. Het breekt ons af en maakt ons daardoor kwetsbaar. De mentale en fysieke weerbaarheid verdwijnt.
Daarnaast is het systeemdenken gemeengoed geworden. Wil je nog van waarde zijn dan moet je in het systeem passen. Een van de effecten is dan dat er van alles gedaan moet worden om weer in het systeem te komen.
Beide ontwikkelingen zorgen er ook voor dat de maatschappelijke kosten onbeheersbaar hoog worden. Een systeem van afbraak dus, dat zichzelf inmiddels goed in stand houdt.
En de gemeenten staan vervolgens weer aan de lat om er mee aan de slag te gaan.
Wat Stadspartij PLOP betreft, kunnen we lokaal genoeg doen om dit om te buigen. Dit door ons vooral te richten op het versterken van die basis. Het bestuursakkoord zet hier al op in maar wij voegen er graag nog enkele voorbeelden aan toe.

Neem de zorgen over de kosten van de ouderzorg. We hebben vorige week een presentatie gehad over IZA en GALA, met die bekende Haagse oorsprong. We zien vooral ook weer dat allerlei multidisciplinaire zaken worden opgetuigd op gemeentelijk niveau. En zo zijn we weer jaren vooral met onszelf bezig. Het kan wat ons betreft allemaal wel wat eenvoudiger en directer.
Ik geef u graag een paar voorbeelden.
U kent het begrip wel voorzitter, de Kangoeroewoning. Door dit structureel een plek te geven in de bouwontwikkeling, geven we de ruimte om ouderen naast hun kinderen te laten gaan wonen.
Dit kan in koop en in de huur. Actium heeft aan de Thorbeckelaan nieuwe flats ontwikkeld met daarin een mix van verschillende type appartementen. Hoe mooi zou het zijn daar al een paar appartementen te combineren als een vorm van Kangoeroe woning? De ontwikkeling Dreuplein biedt hier ook kansen voor. Wat ons betreft maakt dit principe deel uit van de verdere woningbouw ontwikkelingen in Assen.
De aandacht voor ontmoeting in de wijken is ook zo’n onderwerp dat sociaal versterkt. Wijkgebouwen zijn daarin zeer waardevol. Maar ze hoeven niet altijd grootschalig te zijn. Juist kleinschalig én gedragen door de buurt, zorgt voor de laagdrempeligheid. Daar ook kan dat Noaberschap eenvoudig invulling krijgen. Denk aan dat buurtwoonhuis in het Noorderpark of aan de behoefte van de groep Activiteiten Marsdijk aan dat tweede wijkcentrum. Wat ons betreft gaan we hier stappen in maken.
Vergroten van de bestaanszekerheid staat ook genoemd in het bestuursakkoord. Wij verwachten daar concrete stappen in van het college in de komende begroting. Wethouder Staal gaf aan in 2024 daar kaders voor te willen opstellen. Voorzitter, als die kaders nu eens op 1 A-4tje gezet worden. Dan kunnen we aan de slag. Want die bestaanszekerheid is noodzaak voor hen die het betreft. En het voorkomt allerlei reparatiewerkzaamheden achteraf in het sociaal domein en de zorg.

Voorzitter dan de passage over Veilig Thuis.
In de visie ‘Geweld Hoort Nergens Thuis, de volgende stap’ willen de Drentse gemeenten huiselijk geweld en kindermishandeling volledig stoppen. Belangrijk daarbij is dat er wordt ingezet op preventie, snel signaleren en daarmee het voorkomen van geweld.
Het wordt gepresenteerd als nieuwe inzichten die het verschil gaan maken.
Maar de werkelijkheid is anders, Het is een volgend voorbeeld van afbraak en wederopbouw. Want nog maar 5 jaar geleden is de afdeling voorlichting en training, die mede gericht was op preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren door het voorliggend veld, wegbezuinigd. Vanwaar dit vernieuwde inzicht?

Als laatste over dit onderwerp, de Hervormingsagenda Jeugd. We gaan weer naadloos over naar een volgend Haags gestuurd project. Voorzitter, nog niet zo lang geleden hebben we een bestuurlijk transformatie akkoord opgesteld. Het lijkt ons dat die transformatie nog lang niet af is. Ga dus eerst daarmee verder.

Dan voorzitter, het ondernemen en de economie in Assen.
In de gebiedsontwikkeling is er een prominente plaats voor het Kazerne terrein en het gebied Zuidoost Assen. Dat maakt ons nieuwsgierig naar de NAM, hoe staat het met hun eigen plannen om kleiner te huisvesten?
Voorzitter, het is natuurlijk goed om met deze gebieden aan de slag te gaan, maar over die TRZ is het al weer geruime tijd oorverdovend stil. Het enige concrete daar zijn de plannen met de TT Hal. Maar vooralsnog maakt het COA hier gebruik van. Tot 1 oktober. Om beweging op de TRZ te krijgen, lijkt het mijn fractie tijd om vanaf 1 oktober de oorspronkelijke plannen voor de TT Hal vorm te laten krijgen. De TRZ ontwikkeling staat al te lang stil.
Aan onze economische agenda wordt hard gewerkt. Wellicht kan de raad in de komende kwartaalbijeenkomst hierover eens worden meegenomen. Die kennis gaat ons helpen om ook aangesloten te blijven bij deze belangrijke agenda.
Voorzitter, er wordt gesproken over de mogelijke cofinanciering in de parel Life Science & Gezondheid. Wellicht een prima idee, dat gaan we dan wel horen. Maar college, let op uw juridische zaak, met in gedachten het debacle Sensor City.
Voorzitter, we missen in deze kaderbrief de inzet van Stadsmarketing gericht op bedrijven. Dit ter versterking van de reputatie van Assen als vestigingsstad. Ook dit is investeren in de basis van Assen en dat kan nu. Wij zien deze investering graag terug in de begroting.

Voorzitter, bij onderwijs rekent het college op de oude pabo als tijdelijk vervangende huisvesting voor eerst de Emmaschool. Maar wij zien een grote weerstand in de buurt over de plannen met de Emmaschool. Is het college niet te optimistisch hierover? Want vertraging bij de Emmaschool heeft ook weer effect op de plannen van de Theo Thijssenschool.
We lezen verder de intentie om tot een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs te komen. Prima lijkt ons. Alleen verbaast het ons dat het zich beperkt tot het primaire onderwijs. Want juist ook voor het MBO en het HBO is zo’n plan zeer nodig. Graag een reactie.

Voorzitter, de aankondiging om vaker te kiezen voor actief grondbeleid baart ons zorgen. Want we hebben sterk de indruk dat hier gedoeld wordt op het opkopen van panden binnen het stadskwartier. Wij zijn daar niet zo maar een voorstander van. We vragen ons daarbij ook nog af of de raad nog een positie heeft bij dit opkopen. Graag daarover duidelijkheid van het college.

Tot slot voorzitter nog een herhaling van een oproep van Stadspartij PLOP twee weken geleden in deze raad. Wij hebben het college opgeroepen serieus om te gaan met de ondernemers die betrokken zijn bij die vernieuwde inrichting van de 5 winkelstraten in de binnenstad. Helaas, afgelopen maandag werden in de VVV weer presentaties gegeven over hoe het er uit gaat zien. Tot hun stomme verbazing was nu voor het eerst het fietsparkeren ingetekend. Nooit eerder in concreetheid gedeeld en besproken. En overigens, het gaat ook niet besproken worden. De gemeente Assen gaat de plannen zo uitvoeren.
Voorzitter dit kan niet waar zijn. Met zijn allen moeten wij werken aan het vertrouwen in de politiek. Serieuze participatie is daarbij wat deze raad voorstaat. De manier waarop deze plannen in de uitvoering door de strot geduwd worden is wat ons aangaat ongehoord. Het vertrouwen van ondernemers aldaar is inmiddels volledig naar de kloten.
Voorzitter, de concrete vraag aan het college is wat zij nu denkt te moeten gaan doen.

Tot zover

(Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 20 juli 2023)

Ook een  voor Assen?