Ontsluiting Kloosterveen en aanpassing tracé N371

Voorzitter,

2 weken geleden, tijdens de consulterende behandeling, bleek al snel dat er veel mis is gegaan in de aanloop naar de vaststelling van het zogenaamde schetsontwerp. (NB. Het ontwerp dat als uitgangspunt moet dienen voor de voorgenomen aanpassingen/werkzaamheden)

Gebleken is dat een project, waarbij 3 verschillende overheden(provincie Drenthe, gemeente Assen en de gemeente Midden-Drenthe) samenwerken, gebaat is bij een goede aansturing. En wel door 1 partij, zodat de plannen niet op verschillende manieren aangevlogen worden. Vandaar het voorstel van PLOP om in deze, de provincie aan te wijzen als ’trekker’ van het proces.

Een gevolg van 3 kapiteins op hetzelfde schip is, dat in de aanloop naar vaststelling van het schetsontwerp, Assen nagelaten heeft wat de Midden-Drenthe wel heeft gedaan. Namelijk haar inwoners vanaf het begin mee te nemen in het participatie traject en het gevoel te geven dat zij er ook toedoen. (NB. Afgaande op de Asser voorgeschiedenis geen sinecure).

Het participatietraject is dus niet zo ingezet als verwacht mag worden van een gemeente die zegt dit hoog in het vaandel te hebben. En afgaande op de inbreng van vrijwel alle fracties, tijdens de consulterende behandeling, lag een aanpassing van het voorstel in de lijn der verwachtingen.

Helemaal afgaande op de opmerking van de (inval) wethouder, dat het schetsontwerp slechts een ieniemienie klein deel uitmaakt van het voorstel. Het is hoofdzakelijk ingebracht voor het verkrijgen van de noodzakelijke financiën om het proces te kunnen vervolgen. Deze woorden gaven de fractie van Stadspartij PLOP het idee dat een frisse nieuwe start met participatie vanaf het prille begin tot de mogelijkheden zou behoren. Echter gezien de (niet) reactie van het College bleek dit een verkeerde inschatting.

Dus wij horen graag van de (verantwoordelijk) wethouder hoe nu verder. Wat is de brandbreedte van de inbreng bij de informatie bijeenkomst(en) die nog gaan komen? Oftewel wordt dit echt participeren of alleen een proces voor de bühne?

Het antwoord van de wethouder stelde ons wel enigszins gerust. Hij gaf aan dat er een uitgebreid participatie traject in het verschiet ligt (te beginnen met een informatieve bijeenkomst op 22 mei a.s. in het Van der Valk Hotel in Assen). Tijdens dit proces zal de groep belanghebbenden uitgebreid de kans worden geboden hun input te leveren bij het vaststellen van het definitieve ontwerp.

Zoals u van PLOP mag verwachten, zullen wij de verdere ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar nodig ‘aan de bel trekken’.

Kees Boonzaaijer tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 20 april 2023

Ook een  voor Assen?