KNIL-graven in Assen en Midden-Drenthe

De gemeenten Assen en Midden Drenthe en een initiatiefgroep van Molukkers uit beide gemeenten, hebben geruime tijd gewerkt aan een voorstel over het grafrecht van de KNIL-veteranen en hun partner. Het voorstel is om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 en voor in eerste instantie een periode van 30 jaar geen grafrechten meer te heffen. Daarnaast zijn er voornemens om dit goed te organiseren en te borgen in ook de Molukse gemeenschap. Een andere component is het in samenspraak ontwikkelen van een herdenkingsmonument.

Het is natuurlijk prachtig dat men samen tot dit ook echt mooie voorstel is gekomen. Maar voor ons bleef de kernvraag “doen we hiermee recht aan de gevraagde erkenning”?
Over 30 jaar ligt het verleden per slot ook weer 30 jaar verder van ons af. Wie komt er dan nog voor dat verleden op?
We moeten het dus nú goed regelen en die erkenning geven in de vorm van die oorspronkelijk gevraagde eeuwige rust, vrij van grafrechten.

In de voorbereiding op vanavond hebben wij zo het gesprek gevoerd binnen de Asser politiek. In de volle breedte is dat omarmd. Geweldig!
Sprekend als één raad hebben we vanavond in Assen de erkenning mogen gegeven aan de KNIL veteranen en hun partners, de Molukse gemeenschap.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

Bijdrage KNIL-graven 


Voorzitter

Het doet me genoegen hier te mogen staan en het te woord voeren namens de voltallige gemeenteraad van Assen.

In aanloop naar ’70 jaar Molukkers in Nederland’ is er vanaf medio 2020 landelijk aandacht gevraagd voor de graven van KNIL-veteranen en hun partner. Daarbij werd gepleit voor het toekennen van een bijzondere status aan deze graven als vorm van eerbetoon en erkenning van het leed dat deze eerste generatie Molukkers is aangedaan. Deze bijzondere status houdt kortgezegd in dat voor de betreffende graven geen grafrechten meer hoeven te worden betaald en dat de graven niet worden geruimd. Een eerbetoon en erkenning, door eeuwige rust.

Het kabinet heeft echter aangegeven dat dit niet aan hen is.
Daarmee ligt het bij de lokale Molukse gemeenschappen en de gemeenten.

Het raadsvoorstel dat nu voorligt is het resultaat van de samenwerking van de gemeenten Assen en Midden Drenthe en een uit die beide gemeenten komende Molukse werkgroep.
Wij zien en waarderen de samenwerking die dit tot stand heeft gebracht, en ook de kracht en de intentie van dit voorstel. Het bevat mooie en waardevolle elementen.

Voorzitter.
De oorspronkelijke oproep voor de bijzondere status van de graven, gaat over erkenning en eerbetoon door eeuwige rust. Het is voor ons nu de vraag of dit raadsvoorstel voldoende antwoord geeft op deze oproep.
In het voorstel wordt gesproken over “in eerste instantie voor een periode van 30 jaar geen grafrechten”. Daarna kan er weer verlengd worden.
Maar over 30 jaar, zijn we weer een stuk verder van het verleden af.
Velen die dit verleden beleefd hebben en nu om deze erkenning vragen, zijn er dan niet meer.
Wie komt er dan nog voor dit verleden op?

Voorzitter, die ware erkenning in de gevraagde vorm, kunnen wij alleen nú, in deze tijd, nog geven.
Die gevraagde eeuwige rust in de vorm van die gevraagde bijzondere status zonder einddatum

Voorzitter, de Asser raad verzoekt u dat te gaan regelen.
Tot slot spreek ik de hoop uit dat de gemeente Midden Drenthe ons in dit besluit gaat volgen.

Dank u. Tot zover.

Fractievoorzitter Henk Santing, namens alle fracties in de gemeenteraad, tijdens de raadsvergadering van 23 maart 2023

Ook een  voor Assen?