Schriftelijke vragen veiligheid centrum Assen

De fracties van de VVD en Stadspartij PLOP hebben over dit onderwerp samen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Vragen en antwoorden vindt u hieronder:

 

Schriftelijke vragen over veiligheid in het centrum van Assen

Assen, 3 maart 2023

Geacht college,

Wie een ronde maakt langs ondernemers in de binnenstad om te vragen hoe het gaat, krijgt een eenduidig beeld. Ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid in het centrum. De VVD Assen en Stadspartij PLOP vragen hier gezamenlijk aandacht voor. Ook willen wij het college een aantal suggesties en aandachtspunten aanreiken.

Allereerst willen wij opmerken dat er al de nodige stappen zijn gezet door de gemeente.

Daarvoor onze complimenten. Er is een maandelijks veiligheidsoverleg met horeca-ondernemers. Daar zijn recent ook retailers bij aangesloten. Hierbij zijn beide portefeuillehouders die betrokken zijn vanuit het college vertegenwoordigd: zowel voor het aspect veiligheid als voor de binnenstad. Het feit dat zij dichtbij de ondernemers gaan staan en bereid zijn actie te ondernemen, is positief – en ook dat mag benoemd worden.

Tegelijkertijd zijn er een aantal punten ter verbetering.

1. Allereerst over de recente veiligheidsschouw die er in de binnenstad is geweest. Ondernemers zijn de ogen en oren van de stad: zij geven aan dat er op bepaalde plekken (sociale) overlast is. De schouw gaat alleen over fysieke aspecten zoals kapotte verlichting, losliggende stoeptegels en oude luidsprekers. Is het college bereid om in overleg met ondernemers in de binnenstad, bij de volgende schouw ook naar de sociale componenten te kijken? Denk hierbij aan signalen over overlast, drugscriminaliteit en illegale prostitutie. Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen de uitkomsten van die schouw (eventueel vertrouwelijk) met de raad gedeeld worden?

2. Ten tweede zijn er zorgen over een ondernemer aan de Kleine Marktstraat die een hangplek voor een specifieke aandachtsgroep heeft gemaakt. Is het college met ons van mening dat dit geen geschikte hangplek is? En dat dit een negatief effect kan hebben op zowel de aantrekkelijkheid van het pompplein, als ook op horeca-ondernemers aan en rond de Kleine Marktstraat, en op bewoners in dit gebied van het centrum? Hoe is het college van plan deze overlast te verminderen?
Deze hangplek is bij ons bekend geworden door signalen vanuit inwoners en ondernemers. Zijn er nog andere plekken in het centrum bij het college bekend waar sprake is van overlast en zo ja: hoe gaat het college daarmee om?

3. Ten derde dragen steeds meer mensen een mes op straat, met name jongeren. Wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling. De burgemeester heeft de bevoegdheid om messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, op aangewezen openbare plaatsen te verbieden. Dit is opgenomen in de APV, artikel 2.1.a. Is de burgemeester bereid om in ieder geval in het centrum van Assen een messenverbod in te stellen? Zo nee, waarom niet?

We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Kees Boonzaaijer (Stadspartij PLOP)
Michiel Hasslacher (VVD Assen)

Beantwoording

Datum: 23 maart 2023

1. Allereerst over de recente veiligheidsschouw die er in de binnenstad is geweest. Ondernemers zijn de ogen en oren van de stad: zij geven aan dat er op bepaalde plekken (sociale) overlast is. De schouw gaat alleen over fysieke aspecten zoals kapotte verlichting, losliggende stoeptegels en oude luidsprekers. Is het college bereid om in overleg met ondernemers in de binnenstad, bij de volgende schouw ook naar de sociale componenten te kijken? Denk hierbij aan signalen over overlast, drugscriminaliteit en illegale prostitutie. Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen de uitkomsten van die schouw (eventueel vertrouwelijk) met de raad gedeeld worden?

Het college is bereid om in overleg met ondernemers in de binnenstad, bij de volgende schouw, ook naar sociale veiligheid te kijken. Signalen van overlast of criminaliteit die tijdens de schouw worden geconstateerd, worden niet gedeeld in het openbare schouwrapport, maar worden meteen met de politie en/of team Toezicht en Handhaving gedeeld. Zij nemen ook deel aan de schouw.

2. Ten tweede zijn er zorgen over een ondernemer aan de Kleine Marktstraat die een hangplek voor een specifieke aandachtsgroep heeft gemaakt. Is het college met ons van mening dat dit geen geschikte hangplek is? En dat dit een negatief effect kan hebben op zowel de aantrekkelijkheid van het pompplein, als ook op horeca-ondernemers aan en rond de Kleine Marktstraat, en op bewoners in dit gebied van het centrum? Hoe is het college van plan deze overlast te verminderen?
Deze hangplek is bij ons bekend geworden door signalen vanuit inwoners en ondernemers. Zijn er nog andere plekken in het centrum bij het college bekend waar sprake is van overlast en zo ja: hoe gaat het college daarmee om?

Het college is bekend met de locatie aan de Kleine Marktstraat en is met de ondernemer in gesprek. Op basis van het bestemmingsplan is detailhandel of een ontmoetingsfunctie/horeca in het pand toegestaan, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en de hiervoor benodigde vergunningen zijn verleend. Op basis van eerdere overlastmeldingen van omwonenden en ondernemers over de Kleine Marktstraat is er extra toezicht ingezet en zijn er gesprekken met ondernemers en omwonenden gevoerd. Er zijn sindsdien geen nieuwe signalen van overlast bij de gemeente bekend.

Af en toe ontvangen wij signalen van locaties waar men een onveilig gevoel heeft. Een gevoel van onveiligheid (subjectieve veiligheid) komt niet altijd overeen met de cijfers van de gemeente en politie (objectieve veiligheid). Hoe veilig iemand zich ergens voelt, is afhankelijk van de setting waarin hij zich bevindt, maar ook van eigen ervaringen. Dat maakt dat maatregelen niet altijd een positieve invloed hebben op het ervaren gevoel van veiligheid, maar daar wel aan bij kunnen dragen. Daarom gaat de gemeente serieus om met signalen van overlast en onveiligheid. Er wordt dan gekeken welke inzet nodig of mogelijk is om het gevoel van veiligheid te verbeteren. Dit kan in iedere situatie een andere aanpak betekenen. Team Toezicht en Handhaving en de politie zijn zichtbaar en onzichtbaar aanwezig in het centrum. Zij houden toezicht en treden indien noodzakelijk op. Een voorbeeld van het ophalen van signalen is het “kopje koffie” met de medewerkers van handhaving en toezicht. Hierbij zitten de medewerkers met een tafel en stoelen ergens in de gemeente om in gesprek te gaan over leefbaarheid en veiligheid in dat gebied.

3. Ten derde dragen steeds meer mensen een mes op straat, met name jongeren. Wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling. De burgemeester heeft de bevoegdheid om messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, op aangewezen openbare plaatsen te verbieden. Dit is opgenomen in de APV, artikel 2.1.a. Is de burgemeester bereid om in ieder geval in het centrum van Assen een messenverbod in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment blijkt uit gegevens van de politie dat het aantal incidenten met messen in onze gemeente klein is en dat er voor een verbod momenteel geen aanleiding is. Wel hebben wij het landelijke programma Actieplan wapens en jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid geprioriteerd in het veiligheidsprogramma 2023. Wij zijn aan het verkennen hoe wij uitvoering kunnen geven aan dit actieplan, gericht op preventie en bewustwording onder jongeren, om dit vervolgens uit te rollen binnen de gemeente.

ASSEN, 21 maart 2023
Burgemeester en wethouders van Assen

Ook een  voor Assen?