Schriftelijke vragen Asser roekenbeleid

De fractie van Stadspartij PLOP stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een brief van dorpsbelangen Loon, over de gang van zaken rond het roekenbeleid . Vragen en antwoorden vindt u hieronder:

 

Assen: 10 februari 2023

Onderwerp: brief dorpsbelangen Loon m.b.t het Asser Roekenbeleid


Geacht College van B&W,


Verbaasd en verontrust heeft Stadspartij PLOP kennis genomen van de brief van Dorpsbelangen Loon over de gang van zaken rond de verplaatsing van de Roeken uit Marsdijk. De in deze brief geschetste manier van omgang met inwoners van Assen staat lijnrecht tegenover de manier waarop Stadspartij PLOP dit College graag ziet handelen. Wij achten het ook onbestaanbaar dat een stadsbestuur dat participatie zo hoog in het vaandel zegt te hebben, zich op deze manier manifesteert.
Bent u het met ons eens dat als in de bespreking van 22 november 2022 wordt afgesproken dat in een vervolggesprek in december de resultaten van een onderzoek naar alternatieven zullen worden besproken, de betrokkenen i.c. Dorpsbelangen Loon zich alles behalve serieus genomen voelen als inmiddels de verhuizing van de roeken op dinsdag 29 november 2022 naar de in eerste instantie aangewezen locatie door de gemeente gewoon is doorgezet?
In deze situatie is ieder vervolggesprek kansloos vanwege de ontstane ongelijkwaardigheid.
Daar is niemand bij gebaat.
Wij verwachten dat het college de nodige aanpassingen zal doen om het gesprek weer vlot te trekken. Daar is iedereen bij gebaat. Ook de roeken.

In afwachting van uw reactie,
Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP


Beantwoording

Bent u het met ons eens dat als in de bespreking van 22 november 2022 wordt afgesproken dat in een vervolggesprek in december de resultaten van een onderzoek naar alternatieve zullen worden besproken, de betrokkenen i.c. Dorpsbelangen Loon zich alles behalve serieus genomen voelen als inmiddels de verhuizing van de roeken op dinsdag 29 november 2022 naar de in eerste instantie aangewezen locatie door de gemeente gewoon is doorgezet?

We hebben kennis genomen van de zienswijze van Dorpsbelangen Loon. Het is niet eenvoudig om het roekenprobleem op te lossen. De roekenpopulatie is beschermd en moet in stand worden gehouden conform bestaande wet en regelgeving, maar op elke plek wordt wel een vorm van overlast ervaren: in de woonwijk gaat het vooral om lawaai en vervuiling en raakt daarmee aan het welzijn van de bewoners; in het buitengebied gaat het vooral om gewasschade en raakt het de bedrijfsvoering van de agrariër. Met dit dilemma hebben we hier te maken.      
Het foerageren in het buitengebied nabij Loon vindt plaats ongeacht waar de nestellocatie zich exact bevindt.
Zie ook de bijlage voor een toelichting op het roekenbeheer van Assen.

Het roekenbeheerplan is via diverse kanalen gepubliceerd en gecommuniceerd. Daar zijn vanuit de agrariërs geen reacties op ontvangen.

In de gesprekken met de grondeigenaren/agrariërs hebben we meegedacht in diverse oplossingsrichtingen om hen tegemoet te komen.

Wij hebben exact datgene gedaan wat op 22 november 2022 is afgesproken. Alhoewel in het gesprek van 22 november met de omliggende agrariërs, waarbij ook de provincie aanwezig was, is aangegeven dat alternatieve locaties niet aan de orde zijn, hebben we afgesproken dat de gemeente door de agrariërs aangedragen alternatieve locaties zou onderzoeken op geschiktheid als nestlocatie voor de roek. Dat is gebeurd. De uitkomst hiervan hebben wij in een email gedeeld. (zie bijlage email van 28 november 2022). De uitvoering van de werkzaamheden aan de Vriezerweg vond vervolgens plaats op 6 december. De uitvoering kon niet on hold gezet worden omdat de werkzaamheden op tijd ruim vóór het nestelseizoen gereed moesten zijn.

Wij verwachten dat het college de nodige aanpassingen zal doen om het gesprek weer vlot te trekken ?

Het uitgangspunt is en blijft dat de roeken zonder negatieve gevolgen voor de instandhouding van de populatie naar het buitengebied verhuizen en niet in Marsdijk of elders naast woonhuizen blijven nestelen.

Uiteraard blijven wij in goed gesprek met de omwonenden en agrariërs over het beperken van de overlast. Dit gesprek voeren wij gezamenlijk met provincie en met deze partijen zelf.

 

ASSEN, 23 februari 2023
Burgemeester en wethouders van Assen

Ook een  voor Assen?