30-jaar-PLOPv2 MJJ-20221031-Plop-15 Slider_4 30-jaar-PLOPv2 Slider_1 Slider_5 30-jaar-PLOPv2 Slider_3 Slider_6

Voorzitter,

Waar duurzaamheid en verduurzaming lange tijd werden gezien als toverwoorden, Haarlemmer olie en het antwoord op alle wereldproblemen, groeit langzamerhand het besef dat deze begrippen niet meer zijn dan het topje van de ijsberg – of de punt van de omgekeerde pyramide, zoals die ons tijdens de presentatie door Local Matters werd voorgeschoteld. Het zijn de eerste stappen in een lange weg die we zullen moeten gaan om een leefbare planeet te behouden.

Daarmee groeit ook het besef dat we daarbij breder moeten inzetten en verder kijken dan onze neuzen lang zijn. De balans moeten vinden tussen op volle kracht vooruit of te lang wachten met maatregelen nemen, omdat de techniek nu eenmaal niet stil staat.

Bij de vaststelling van het Masterplan Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed gaf mijn fractie al aan blij te zijn dat onze eerdere opmerkingen in deze richting mede hebben bijgedragen tot een stap voorwaarts die werd gezet in genoemd Masterplan. Door niet direct in die sneltrein te springen, maar de zaken meer integraal aan te vliegen en meerdere aspecten in de overwegingen mee te nemen.

De volgende goede stap voorwaarts wordt gezet in dit afwegingskader, dat nog meer inspeelt op de integrale benadering en het kiezen van de meest optimale mix van maatregelen voor elk pand afzonderlijk en het gemeentelijk vastgoed in zijn geheel.

Mijn fractie kan dus achter dit voorstel staan, voorzitter. Wij hebben daarbij nog wel een tweetal vragen, die punt 6 en punt 9 van het raadsvoorstel betreffen.

In de eerste plaats wordt aangegeven dat de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma vooralsnog kunnen worden gedekt uit het meerjarig investeringsbudget, dat in de begroting 2021 beschikbaar is gesteld. We weten dat van dat krediet nog een bedrag van 5,1 miljoen resteert, en dat de bewustwordingscampagne en de energiemonitoring daaruit worden gedekt. Het was wel aardig geweest de raad inzicht te geven, waarop de verwachting is gestoeld dat het budget (voorlopig) voldoende is. We mogen er toch hopelijk vanuit gaan, dat daaraan berekeningen en ramingen ten grondslag liggen.

Ten tweede zijn we -nog steeds, want die vraag stelden we ook al bij de vaststelling van het Masterplan- benieuwd naar die bewustwordingscampagne en de mogelijk bredere bruikbaarheid ervan.

Tot zover voorzitter.

Raadslid Janna Booij tijdens de consulterende bijeenkomst van 9 juni 2022