plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De fractie van Stadspartij PLOP stelde -opnieuw- vragen aan het college over het wielercomplex, en nu slechts zijdelings over de kombaan:

 

Assen 11 maart 2022
Aan: het College van B&W van de gemeente Assen t.a.v. de wethouder sport
Betreft: De lotgevallen van een wielercomplex


Wethouder,

Het is alweer een tijdje ‘oorverdovend stil’ rond de ‘dak perikelen’ van de wielerkombaan. Gezien de voorgeschiedenis van dit stroperige proces kijken wij hier niet van op. Onderliggende verklaring zal wel weer iets zijn in de trant van ‘een broedende kip moet je niet storen’. Wethouder wees niet bevreesd, wij zullen u hier nu niet mee lastig vallen. Wij hebben ons erbij neergelegd dat de nieuwe Raad met deze erfenis opgezadeld zal worden.

Ditmaal wenden wij ons tot u met de alarmerende boodschap, dat, als gevolg van bovenstaande perikelen, andere gebruikers van het wielercomplex met de handen in het haar zitten, met BMX & Fietscrossvereniging Unitas als meest in het oog springende exponent.

De BMX sport mag zich verheugen in een enorme belangstelling, dit mede ingegeven door de internationale successen van de Nederlandse Toppers. Echter, de gouden medailles van Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen kunnen niet verzilverd worden. Aanwas genoeg, maar niet voldoende ruimte om, de grotendeels jeugdige BMX fietsers, actief te kunnen laten sporten.

Het feit dat Unitas steeds weer opnieuw met wachtlijsten moet werken is deels het gevolg van achterstallig onderhoud van het complex. Duidelijk waarneembaar achterstallig onderhoud, met gevaar voor de gebruikers! Ik doel hier o.a. op de ingezakte bestrating van de startheuvel, delen van de baan waar de toplaag is verdwenen, een lichtinstallatie die regelmatig uitvalt en dan laat ik de staat van de opstallen op het terrein nog maar even buiten beschouwing. De conditie van de baan is er tevens de oorzaak van, dat de elite-rijders (topmannen en -vrouwen als Kimman en Smulders) de baan niet meer bezoeken en de jeugdige BMX-ers hun grote voorbeelden niet meer van dichtbij kunnen aanschouwen.

Waar zit ‘m nou de kneep?

De verzoeken om tot herstelwerkzaamheden over te gaan worden niet gehonoreerd. Volgens het bestuur van de Stichting Wielercentrum Assen (het overkoepelend orgaan van de gebruikers van het wielercomplex, dat voornamelijk bestaat uit vertegenwoordigers van andere fietsdisciplines) is hier geen geld voor. (NB. Voor achterstallig onderhoud!) Hetzelfde geldt voor het verzoek, om het complex uit te breiden met een pumptrackbaan om de (nieuwe) leden meer ruimte te kunnen bieden om actief met hun sport bezig te zijn. De gemeente staat niet onwelwillend tegenover deze plannen, maar verwijst de vereniging door naar de SWA. En die verwijst de plannen weer naar de prullenbak, omdat ook hiervoor de financiële middelen niet voorhanden zijn. Het aanbod van Unitas om een groot deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren en hiermede de kosten te drukken, verandert niets aan de opstelling van de SWA.

Kommer en kwel dus. Helemaal als je bedenkt dat Gemeente en SWA steevast naar elkaar wijzen, als aanspreekpunt voor de klachten van Unitas.

Wat is nu de huidige status?

Het seizoen staat voor de deur. Een seizoen met de reguliere wedstrijden, maar waar ook de 3 Nations Cup (met deelnemers uit Duitsland, België en Nederland) op het programma staat. Wedstrijden waar de liefhebbers reikhalzend naar uitkijken. Een mooi vooruitzicht, echter met een grote MAAR, het voorbehoud, dat de baan door de officiële instanties goedgekeurd wordt. En zoals de baan er nu bijligt is die kans vrijwel nihil.

Om verder gezichtsverlies voor de gemeente Assen te voorkomen wenden wij ons tot u wethouder, met het verzoek hier uw verantwoording te nemen en in te grijpen.

Daarnaast zouden wij graag de volgende vragen beantwoord willen zien:

  • De SWA meldt steeds opnieuw dat er geen geld in kas is voor eerder genoemde herstelwerkzaamheden. Dan is onze vraag, wat gebeurt met de jaarlijkse bijdrage van de gemeente?
  • Is het niet zo, dat deze gelden ook aangewend dienen te worden voor groot/achterstallig onderhoud?
  • Zo nee. Waarvan dient dit dan bekostigd te worden?
  • Is het een verkeerde veronderstelling dat gemeenschappelijk geld van de verschillende gebruikers van het wielercomplex gebruikt wordt om op te potten, zodat dit kan worden benut als bijdrage van de SWA voor het overkappen van de kombaan?
  • Bent u het met ons eens dat het toch niet zo kan zijn, dat andere (wel succesvolle) gebruikers van het wielercomplex meegesleurd worden in de val van het hopeloze prestigeobject ‘De Kombaan’?
  • Vindt u het naar de andere gebruikers van het complex toe te verkopen, dat u zich extreem inspant om nog meer miljoenen boven tafel te krijgen voor die vermaledijde overkapping, terwijl zij niet eens beroep kunnen doen op groot/achterstallig onderhoudskosten?
  • Is er wellicht ook sprake van, onevenredig hoge, opgevoerde personeelskosten? Zo ja. Gaat dit dan niet ten koste van andere, meer sport gerelateerde, bestedingsdoeleinden?
  • Wat zijn de financiële consequenties voor de SWA, nu de ‘Stichting Wielerdrome Assen’ het zinkende schip heeft verlaten?
  • Tot slot het verzoek om een financieel overzicht te verstrekken van de gelden die de gemeente aan de SWA beschikbaar stelt. Met daarbij ook een nauwkeurige omschrijving van de bestedingsdoeleinden en, indien voorhanden, de laatste financiële verantwoording van de SWA.

Met vriendelijke groet,
Kees Boonzaaijer,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP