plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Het betreft hier een maatregel in het kader van het ‘Coronaherstelplan’.

Het College wordt in de motie opgeroepen een ‘minimaregeling voor volwassenen’ in te richten voor de duur van een jaar. Een regeling waarmee zij in staat gesteld worden mee te kunnen doen aan de heropening van lokale musea, bibliotheek, theater, bioscoop of sport. De intentie is dat volwassenen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een beroep kunnen doen op een eenmalige bijdrage van ongeveer 100 euro voor bovengenoemde activiteiten.

PLOP ziet de motie een beetje als ‘vooruitlopen op de muziek’, omdat een bredere invulling van meerdere maatschappelijke thema’s nog uitgewerkt moeten worden. Wij vinden dat het geschetste probleem niet alleen toe te schrijven is aan de gevolgen van de Coronacrisis en een structurele oplossing wellicht meer voor de hand liggend is. Ook het feit dat deze motie een ‘oplossing’ behelst voor slechts een deel van de doelgroep voelt niet goed. Om de vele openstaande vragen uit de motie beantwoord te krijgen hebben wij gepleit voor een onderzoek, waarin meerdere aspecten van zo’n regeling belicht worden.

Afgaande op de enthousiaste reactie van het College hebben wij er vertrouwen is dat de verdere uitwerking nog meer zal aansluiten bij onze wensen en dat was voor ons reden genoeg in te stemmen met deze eerste aanzet!

Kees Boonzaaijer,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

(Raadsvergadering 17 juni 2021)