plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Aan: burgemeester en wethouders van Assen

Betreft:  achterstanden indicatiestelling WMO

Datum: 29 april 2021

 

Geacht college,

Op 30 oktober 2020 kopte het Dagblad van het Noorden: “Assen kampt met vertraging in verwerking WMO-aanvragen: gemeente zegt extra maatregelen te treffen om achterstanden weg te werken”. Een zinsnede uit dat artikel: “Voor huishoudelijke hulp via de WMO moeten Assenaren gemiddeld vier weken extra wachten, bovenop de wettelijke acht weken”. Uit het artikel bleek verder dat ook andere onderdelen van de WMO op achterstanden konden bogen.

In februari van dit jaar bereikten ons direct en indirect berichten van WMO-cliënten die al weken wachtten op een beschikking omtrent het verlengen van hun indicatie voor een pgb of voor zorg in natura. Daardoor was men bang dat hun indicatie zou verlopen (nadat daar eerder al op gekort was in het kader van onze maatregelen). Dit terwijl ze wel tijdig hebben ingediend. Verder schortte er communicatief nogal het één en ander aan. Omdat we dit soort berichten nogal verontrustend vonden, hebben we intern wat vragen uitgezet.

Uit het antwoord op deze vragen bleek, dat er inderdaad sprake was van achterstanden/wachttijden, maar dat daarvoor extra personeel werd ingehuurd en dat de hoop was dat dat op korte termijn effecten zou hebben op de achterstanden.

Verder werd de volgende verzekering gegeven:

“Door de achterstanden worden er geen PGB’s stopgezet. Nieuwe indicaties worden aansluitend op de oude afgegeven. Mochten we uiteindelijk tot een ander besluit komen en volgt er geen herindicatie of een lagere indicatie zal er gekeken worden of er in de afgelopen periode wel voor-financiering heeft plaatsgevonden op basis van een oud besluit. Als dat dan met het nieuwe besluit lager gaat uitvallen zal tot het nemen van het besluit het oude bedrag blijven gelden. 

Dus kort gezegd loopt de huidige indicatie door tot er een nieuwe is. En als de nieuwe indicatie lager is gaat die verlaging pas in op het moment dat dat besluit genomen wordt, zodat mensen niet als gevolg van de achterstanden met een terugbetaling geconfronteerd worden.”

Dat stelde ons enigszins gerust. Groot dus de verbazing, dat wij inmiddels van cliënten horen, die al half november een verlenging van de indicatie hebben aangevraagd, een indicatie die tot eind februari zou lopen, en die nog steeds geen nieuw besluit hebben. Maar die, veel schrijnender en in strijd met voornoemde toezegging, sinds het verstrijken van die indicatiestelling eind februari ook geen geld meer hebben ontvangen!! Dus al tweeëntwintig weken -en doortellend- wachten op een herindicatie, met nagenoeg geen communicatie vanuit de zijde van de gemeente, en nu al acht weken -en doortellend- zonder geld zitten. Gelet op alle berichtgeving zullen er meer voorbeelden te vinden zijn.

Dat kan niet de wijze zijn waarop wij omgaan met onze WMO-cliënten.

Vanuit de fractie van Stadspartij PLOP daarom aan uw college

A. een oproep: Los dit soort wantoestanden zo snel mogelijk op én communiceer daarover op een fatsoenlijke manier met de WMO-cliënten!!!

B. de volgende vragen:

  1. is het college het met Stadspartij PLOP eens, dat dit soort wantoestanden niet mag voorkomen?
  2. hoe is er vanuit de gemeente met de cliënten gecommuniceerd over het bestaan van de wachttijden, de lengte ervan, wat u eraan doet om het op te lossen en de gevolgen voor de cliënten?
  3. hoeveel cliënten zitten er inmiddels in een financiële spagaat doordat betalingen na het verstrijken van de indicatietermijn wél zijn stopgezet?
  4. wat gaat u eraan doen om dat zo snel mogelijk op een nette manier op te lossen?
  5. hoe gaat u dat met de cliënten communiceren?
  6. hoe gaat u dit voor de toekomst voorkomen?
  7. hoe zit het eigenlijk met de organisaties die de zorg in natura verzorgen? Kunnen die ook tot Sint Juttemis wachten op hun geld, terwijl ze wel zorg verlenen, of zijn die ook gestopt met het verlenen van die zorg, in afwachting van nieuwe indicaties?

Wij zijn uiteraard zeer benieuwd naar uw antwoorden, maar kunnen niet genoeg benadrukken dat voor ons het oplossen van deze wantoestanden prioriteit nummer 1 is.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Stadspartij Plop
Lia de Ruiter-Dekker

i.a.a. de media