plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter,

Het mag bekend geacht worden dat sport bij Stadspartij PLOP hoog in het vaandel staat.

Onze kritiek richt zich dan ook niet zozeer op het sportieve gedeelte, als wel op de wijze waarop het een en ander zijn beslag moet krijgen.

Er wordt ons gevraagd nogmaals in te stemmen met een forse investering voor iets dat een lange, onaangename voorgeschiedenis heeft en waarbij de inwoners van Assen de grote verliezers zijn gebleken.

Geoormerkt geld voor een openlucht zwembad dat is misbruikt voor een nogal megalomaan project, waarbij over en weer cadeautjes zijn uitgedeeld door de coalitiepartners en waarvan de kombaan er een was.

Geen kwaad woord over de realisatie van de nieuwe BMX- en de fietscrossbaan. Dit was een te rechtvaardigen investering. De oude accommodatie was bij lange na niet meer toereikend om het grote aantal Asser BMX- en fietscrossbeoefenaars te huisvesten en daar kwam bij dat gemeente het perceel, waarop de oude baan was gelegen, graag weer vrij wilde hebben voor ontwikkelingsplannen.

Echter, Assen had hogere ambities en wilde zich profileren als ‘De wielerstad van het Noorden’ en daar hoorde een wielerbaan bij (dat deze slechts als trainingsbaan kon fungeren was van ondergeschikt belang). Dat de KNWU hier een belangrijke duit in het zakje deed, door te verklaren grote kansen te zien voor dit ‘Noordelijke Regionale Trainingscentrum’ mag niet onvermeld blijven. Jammerlijk dat het slechts een figuurlijke duit bleek te zijn, want dit enthousiasme ging niet gepaard met een passende financiële bijdrage.

In de vorm van een Convenant, waarbij de ondertekenaars zich conformeren aan een inspanningsverplichting, wordt uitvoer gegeven aan de realisatie van het ‘luchtfiets’project.

En daar is het echt goed fout gegaan. Eigenlijk is de gemeente de enige geweest die aan haar verplichtingen heeft voldaan, met als gevolg dat de in het vooruitzicht gestelde ‘kip met de gouden eieren’ slechts een halve kip is geworden. Oftewel een bovenregionale kombaan zonder dak. Daar een halve kip geen eieren legt zitten we nu met de gebakken peren en vraagt u ons nu ook geld beschikbaar te stellen voor het deel dat, volgens eerdere afspraken, door private partijen gerealiseerd had moeten worden.

Al niet overlopend van enthousiasme als gevolg van de voorgeschiedenis, hikken wij ook aan tegen de financiële constructie waarop u uw voornemens wilt vormgeven. Eerst komt u met een raadsvoorstel, waarbij u nalaat financiële risico’s te benoemen. Dan komt u met een verbeterde versie, waarin u kanttekeningen plaatst, die onrustgevoelens over een gedegen financiële onderbouwing aanwakkeren in plaats van wegnemen.

Nog niet ondertekende intentieovereenkomsten, aannames, veel te florissante gebruikersaantallen en nog niet gehonoreerde subsidies. De schrik slaat ons alweer om het hart. Komt nog bij dat u en wij, gebaseerd op ervaringen uit het verleden, nog geen weet hebben van welke ‘naheffingen’ er nu weer in het verschiet liggen.

Het moge u duidelijk zijn dat de PLOP-fractie nog niet echt ‘uit z’n dak gaat’ van de plannen, maar wellicht dat de wethouder in ieder geval iets van onze zorgen m.b.t. de financiële onderbouwing kan wegnemen.

 

Kees Boonzaaijer tijdens de consulterende raadsbijeenkomst van 8 april 2021