plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De nieuwe woonvisie wordt in de gemeenteraad twee keer consulterend behandeld. De eerste keer was dinsdag 2 maart 2021. Onderstaand de bijdrage van Stadspartij PLOP over dit onderwerp

 

Voorzitter,

Visies in deze vorm ontkomen er niet aan om in algemeenheden te spreken en de beeldende wolligheid is dan ook ruim aanwezig. Zeker als de koppeling gemaakt wordt met de omgevingsvisie en ook de warmtevisie. Wat dit laatste betreft, ook die moeten we nog bespreken in deze raad. Dus wat daarover in deze woonvisie staat, is wat ons betreft vooral nog droomdenken van het college.

Laat ik beginnen met enkele door ons gewaardeerde componenten in deze woonvisie.
Zoals dat betaalbaarheid sterk de aandacht heeft. Ook al is onze invloed daarin beperkt.
Tevens is het mooi te zien dat er meer ruimte wordt nagestreefd voor starters en dat de grens voor startersleningen verhoogd wordt.
En dat de blik nu ook op de regionale-vraag gericht wordt, dat juichen wij toe. Dat gaat namelijk op termijn ook zijn positieve effecten hebben op andere voor Assen belangrijke terreinen. Denk bijvoorbeeld aan economie, onderwijs en de reuring in de stad.
We zijn blij te zien dat het Havenkwartier nu toch echt zijn start gaat krijgen. Een prachtige ontwikkeling. En het vooruitzicht op het Asser Stadsstrand natuurlijk.

Visie vraagt ook om focus of juist nú doorpakken. Daar schort het op een aantal gebieden in deze visie in onze ogen behoorlijk aan.
Om te beginnen het aandeel sociale bouw. Assen streeft 30% na. Maar in deze visie komt men niet verder dan 20% bij het totaal van de plannen. Dat moet dus echt omhoog.
Een heel hoofdstuk over duurzaamheid. Maar beleid op het gebied van Circulair bouwen wordt nog niet gemaakt. En dat voor dit duurzame college. Onbegrijpelijk. Juist als je aan de vooravond staat van al deze nieuwbouwplannen, dan getuigt het wel opzetten van beleid voor circulair bouwen juist van visie.
Goed te lezen dat er ook nog een groenvisie komt. Maar meer aandacht in deze woonvisie voor dat groen en ook de speelplekken voor de jeugd is echt nodig. Kijk eens wat een enthousiasme die Pumptrack baan te weeg brengt. Visie op dit soort plannen geeft de Asser wijken kracht.

Tot slot voorzitter nog enkele wat meer vragende constateringen.
- Het is de intentie de ouderen in beweging te krijgen. Bewegen is altijd goed natuurlijk. Maar waar is die gedachte op gestoeld dat deze doorstroming zo sterk te beïnvloeden is? Die intentie bestaat namelijk al jaren en niet alleen in Assen. En markten beïnvloeden, dat is zo’n typische overheid illusie en geldput.
- We lezen het plan om waar het past meer functiemenging te realiseren. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
- Nog niet zo lang geleden was micro-wonen nog een interessante bouwvorm. Overigens mag dat van ons wel iets groter dan micro. Maar we zien het onderwerp niet meer terug. Waar is het gebleven?

Tot zover

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 2 maart 2021