plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter,

De aandelen van Groningen Airport Eelde zijn in deze raad al vaker onderwerp van gesprek geweest. Waarom het destijds nodig werd gevonden om als gemeente Assen aandelen te hebben in een vliegveld, dat ook nog eens in een andere gemeente is gelegen, is vast te achterhalen als we de archieven induiken. Heel interessant is die vraag echter niet meer.

Het merendeel van de raad is tot de overtuiging gekomen, dat in deze tijd en eeuw de gemeente Assen van die aandelen af moet. Ook mijn fractie heeft dat meermalen aangegeven. Op 22 december 2016 heeft dat groeiende besef uiteindelijk geleid tot een besluit van deze raad (als onderdeel van uitgebreidere besluitvorming over de toekomst van het vliegveld) om “de aandelen aan te bieden aan de andere aandeelhouders op een door het college gekozen geschikt tijdstip.” In het verslag van die vergadering lezen we wel dat hoewel de meeste fracties daarvoor zijn, er verschil van inzicht is over het tijdstip en de voorwaarden.

Ook mijn fractie heeft destijds met dat besluit ingestemd. En toch dienen we nu, samen met het CDA, een motie in om het college op te roepen om dat aanbod, waartoe het college voor de zomer het voornemen uitsprak, uit te stellen, omdat naar onze mening dat geschikte moment niet nú is.

En dat heeft te maken met het feit, dat de situatie van GAE ondanks de investeringsplannen en de forse financiële bijdragen die daarvoor van de aandeelhouders zijn gevraagd en verkregen, niet verbetert maar zelfs verslechtert. Getuige het herhaaldelijk opheffen van lijndiensten en de dalende passagierscijfers – en dat zelfs zonder de invloed van Corona. De aandeelhouders hebben de Raad van Commissarissen gevraagd om te komen met een aantal toekomstscenario’s. Die hadden er inmiddels moeten liggen, maar zijn er nog niet.

Voordat die scenario’s bekend zijn, en dus duidelijk is wat de mogelijke gevolgen zijn, is er dus geen geschikt moment om die aandelen te koop aan te bieden. Niet aan de andere aandeelhouders en niet daarbuiten.

Want hoe we het wenden of keren, deze aandelen hebben een bepaalde waarde. Hoe groot die waarde is, is afhankelijk van de mogelijke toekomst van het vliegveld. Dat is op dit moment dus niet in te schatten. Maar hoe groot die waarde ook is: het is in alle gevallen gemeenschapsgeld. En willen we dat echt weg gaan geven ( want dat is in feite wat bijvoorbeeld de gemeente Groningen heeft gedaan: verkopen voor een symbolisch bedrag van 1 euro is hetzelfde als weggeven), zonder dat we weten wat de toekomst brengt? Dat is niet de manier om met gemeenschapsgeld om te gaan.

Bovendien: als we de aandelen nú zouden wegdoen, praten we als Assen ook niet meer mee over de te maken keuze uit die toekomstige scenario's. En dat terwijl er nog onbesteed Asser geld op de GAE plank ligt ook. Ook gemeenschapsgeld, voorzitter.

Wat hier dus nodig is, voorzitter, is tijd om de genoemde scenario’s te kunnen beoordelen en dus een gewogen oordeel te vormen over de gevolgen van vervreemding. Wachten dus op een écht geschikt moment. En daar zou, in tegenstelling tot het genomen raadsbesluit, de raad wel degelijk een vinger in de pap moeten hebben. Daarom, voorzitter, deze motie……

 

Onderwerp: Verkoop aandelen Groningen Airport Eelde

De gemeenteraad van Assen in vergadering bijeen op donderdag 3 september 2020

Constaterende dat

-          De gemeenteraad van Assen bij besluit van 22 december 2016 onder meer heeft besloten de Asser aandelen in Groningen Airport Eelde (hierna: GAE) ter verkoop aan te bieden aan de andere aandeelhouders op een door het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) gekozen “geschikt moment”;

-          De gemeente Groningen inmiddels haar aandelen voor een symbolisch bedrag van € 1,= heeft verkocht aan Stichting FB Oranjewoud, een niet-overheidspartij met een onbekend belang;

-          Vervolgens het college heeft aangekondigd om ook de Asser aandelen in GAE te willen aanbieden aan de andere aandeelhouders;

Overwegende dat

-          Echter de situatie sinds december 2016 op meerdere fronten is gewijzigd;

-          De ontwikkeling van Groningen Airport Eelde niet die positieve lijn heeft ingezet, die met de investeringsplannen werd beoogd, maar zelfs door het opheffen van diverse lijnen in een negatieve spiraal is geraakt;

-          De aandeelhouders aan de Raad van Commissarissen van GAE hebben gevraagd om te komen met verschillende scenario’s voor de toekomst;

-          Dat deze scenario’s en de mogelijke (financiële) gevolgen hiervan nog niet bekend zijn, zodat geen gewogen beslissing kan worden genomen;

Concluderende dat

-          Nú geen sprake kan zijn van een gewogen beslissing op basis van onderbouwde toekomstscenario’s met bijbehorende financiële gevolgen, nú evenmin sprake kan zijn van “een geschikt moment”;

Besluit

Het college op te dragen de aandelen in Groningen Airport Eelde nu niet aan te bieden aan de andere aandeelhouders, maar te wachten tot de toekomstscenario’s en de mogelijke gevolgen daarvan bekend zijn, zodat de gemeenteraad een gewogen besluit kan nemen over het al dan niet vervreemden van deze aandelen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door Stadspartij PLOP en CDA

 

(Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 3 september 2020)

 

Uiteindelijk kwam de stemming uit op 14 stemmen vóór (Stadspartij PLOP, CDA, PvdA, 50Plus en Lijst Deen) en 18 stemmen tegen (CU, GL, VVD, D66 en SP), waarmee de motie werd verworpen. Inmiddels heeft het college besloten de aandelen aan de andere aandeelhouders aan te bieden in december, de dag nadat de diverse scenario's bekend worden gemaakt. Scenario's waar Assen dus niets meer over heeft te zeggen......