plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

In het klimaatakkoord heeft het kabinet onder andere afspraken gemaakt over de hernieuwbare energie die we als Nederland moeten gaan opwekken. De eerste fase daarvan strekt tot 2030. Het betreft opwekking van bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie.

We weten nog het gedoe kort geleden rond de aanwijzing van windmolenparken. Het kabinet dwong af dat er gebieden werden aangewezen. Ook in Drenthe leidde dat tot veel weerstand. Voor de nieuwe aanpak heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het initiatief genomen. De gemeenten zijn samengevoegd in passende regio’s. Totaal 30 zijn er gemaakt. De Drentse gemeenten zitten samen in één regio.

Een serieuze en belangrijke opgave waar we dus voor staan. De fractie van PLOP realiseert zich dit heel goed. Maar wij waken er ook voor dat in deze plannen de duurzaamheidsbeweging niet doordendert. Want dat gaat ten koste van de inwoner, ondernemer en omgeving. En dat terwijl we nog heel veel vragen hebben met elkaar waar nog lang geen antwoorden op zijn. En hoe regelen we nu dat deze maatschappelijke opgave ook écht breed ten goede komt aan ons allemaal? Vragen genoeg dus. Maar dat neemt niet weg dat het goed is om te beginnen. In de komende tijd kunnen we dan het nodige leren. Antwoorden zoeken op al die vragen.

De Drentse plannen worden opgestuwd door de duurzaamheidsbeweging. Als 1 van de 30 regio’s komen de Drentse plannen tot wel 10% van de landelijke doelstelling. Enorm hoog dus. Bij een enkele gemeente zoals Emmen is een hoge doelstelling wel begrijpelijk. Die willen zich tot centrum van de waterstofontwikkeling maken. Maar zo’n hoge regio ambitie is zwaar overdreven. Politiek onhandig ook.
Daar komt bij dat de regio zich verder als losse gemeenten presenteert. De provincie Drenthe geeft ook nauwelijks thuis. Ze hebben wel het twijfelachtige lef om een Outletcenter als weidewinkel te weigeren. Maar nu ze de hoeder en waker over het Drentse landschap zouden moeten zijn, blijft het oorverdovend stil.

PLOP heeft de afgelopen maanden veel tijd gestoken in dit regionale plan en het Asser aanbod hierin. Het college hanteerde de stelling dat als het Asser aanbod niet te realiseren zou zijn met wat nu wordt voorgesteld dat we dat dan alsnog op een andere manier zouden gaan doen. Vooruit regeren ruim over je graf heen dus. Met oplossingen die we nu niet eens zouden willen weten. Zoals windmolens in Assen.

Ten aanzien van de Zonneparken heeft Assen een zorgvuldig beleid geformuleerd. Behoud van de natuurlijke inpassing om wildgroei te voorkomen. Eind 2018 hebben we 10 locaties aangewezen waar ontwikkeling mag plaatsvinden. Dat we dit meenemen in deze regionale plannen, is prima natuurlijk. Maar het college stelt daarvan dat de inwoners daarbij al voldoende inspraak hebben gehad. Wij bestrijden dat consequent. In die fase is slechts een klein groepje inwoners betrokken geweest. Echt overleg heeft er nog nauwelijks plaatsgevonden. Dat bleek in 2018 ook toe er 1 persoon had geroepen dat er in Rhee wel een park kon worden ontwikkeld. De buurt daar dacht daar toen anders over. Er was niet met hen gepraat. Zo werkt zoiets niet natuurlijk. Die mogelijkheid is toen dan ook geschrapt. Eerst goed overleg en dan een gedragen oplossing. Dat blijft PLOP uitdragen.

Daarnaast ligt er een voorstel om in Assen zogenaamde grote daken van zonnepanelen te voorzien. Op zich een goede gedachte. Maar de ambitie die het college formuleert is hoog. En, de haalbaarheid hiervan is zeer twijfelachtig. Daken van bedrijfsgebouwen zijn in sterkte afgestemd op het kunnen dragen van het gewicht van bijvoorbeeld een dikke laag sneeuw. Dat is toch echt wat anders dan zware zonnepanelen. Daar kwamen we als gemeente al achter toen we zonnepanelen op de Marsdijkhal wilden plaatsen. Dat viel dus behoorlijk tegen. En dan zijn er nog ander factoren die er toe leiden dat deze ambitie te ruim is. Er zijn veel daken met een bepaalde dakisolatie waarbij de verzekeraar weigert een brandverzekering af te sluiten.

Het college heeft zich lange tijd amper gestoord aan het geluid van PLOP. Een geluid dat steeds meer gedragen werd door andere partijen in de raad. Uiteindelijk heeft het effect gehad.
De wethouder was deze vergadering (4 juni 2020) een stuk minder uitgesproken. En de coalitiepartijen stelden voor om nu nog niet te gaan besluiten over de Asser ambities. De tijd die er nog is voordat dit als definitief voorstel terugkomt in de raad (voorjaar 2021), gaat besteed worden aan het realistischer maken van de ambities. Achter dit voorstel kon de gehele raad zich wel scharen.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP