plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Assen, 28 mei 2020

Van Stadspartij PLOP

Aan het College van B&W van de gemeente Assen

Onderwerp: vragen over de nieuwe werkelijkheid, met en na Covid-19, voor de financiën van Assen

 

Geacht College,

Voor Assen komen rond deze tijd diverse ontwikkelingen samen. Ik neem u graag even mee.

Assen heeft begin mei een Herstelplan opgeleverd. En dit is succesvol gebleken! Want de Provincie Drenthe heeft besloten de onder toezichtstelling per 26 mei op te heffen.

Op 1 juni worden landelijk diverse maatregelen vanwege Covid-19 versoepeld. Ook Assen komt zo weer enigszins uit die gedwongen stilte. Maar de impact van Covid-19 is groot. Zowel op menselijk als op economisch vlak.
De gemeente heeft al diverse inspanningen ondernomen. Dit om Assen veilig toegankelijk te houden. Maar ook om te zorgen voor diverse groeperingen, die dit in deze tijd zeer nodig hebben. Net zoals voor veel ondernemingen geldt, heeft ook de gemeente Assen last van verminderde inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de TT-toeristenbelasting, een vermindering aan parkeerinkomsten, minder leges en huurinkomsten. U heeft vast ook al een eerste beeld van de gevolgen hiervan tot nu toe.

De VNG heeft deze week bij het Kabinet haar zorgen geuit over de financiële effecten van de Covid-19 crisis. Met in gedachten de toch al wankele financiële positie van gemeenten. De VNG heeft een oproep tot steun gedaan. Dit om te voorkomen dat anders ook de burger hier weer voor gaat betalen, door bijvoorbeeld extra verhogingen van de gemeentelijke belastingen.

En, in het gemeentelijk begrotingsproces staat voor begin juli de kaderbrief op de agenda. Daarin gaan we de effecten van de meicirculaire terugzien en krijgen we een inkijk in uw plannen voor 2021. In de wetenschap dat het opstellen van dat Herstelplan natuurlijk al veel richting heeft gegeven voor deze kaderbrief.

Deze ontwikkelingen brengen Stadspartij PLOP tot onderstaande vragen.

  1. Sinds half maart is de landelijke intelligente lockdown ingegaan. Dit heeft ontegenzeggelijk effecten gehad op de gemeentelijke inkomsten. We zouden graag zien dat het College de raad op korte termijn informeert over deze vermindering van inkomsten tot 1 mei en een inschatting geeft voor geheel 2020. Dit ook in het licht van wat in elk geval voorlopig als nieuw normaal kan worden gezien.
  2. Iedere sector die bij het kabinet haar hand ophoudt voor steun in deze Covid-19 crisis, krijgt de wedervraag over “welke maatregelen men zelf al heeft genomen en wat het plan voor de toekomst is”.
    Is het College het met Stadspartij PLOP eens dat het heel normaal is dat dit ook voor de Nederlandse Gemeenten geldt?
    Zo ja, wat is dan uw antwoord op deze vragen? De bespreking van de komende kaderbrief is een goed moment om dat antwoord met ons te delen.
  3. De financiële tegenvallers de afgelopen jaren, in vooral het Sociaal Domein, hebben grote gaten geslagen in de reserves van de gemeente Assen. Is het college het met Stadspartij PLOP eens dat de gemeente Assen de financiële effecten van de Covid-19 crisis niet enkel met haar algemene reserves kan opvangen? Dat dit dus niet anders kan dan door ook in Assen maatregelen te nemen in de vorm van een mix van bezuinigingen, verhoging inkomsten en temporisering van beoogde ambities en/of investeringen?
  4. De financiële effecten van Covid-19 spelen nu! Ook voor ons is het de start van een nieuwe werkelijkheid. Het gewoon volgen van het begrotingsproces en maatregelen pas per 2021 invoeren, is niet hoe in de ogen van Stadspartij PLOP gehandeld moet worden. Dat zet alleen maar extra druk op het nog een keer verhogen van gemeentelijke belastingen.
    De bespreking van de kaderbrief, begin juli, zou een passend moment zijn om deze nieuwe werkelijkheid en de visie van het College hierop te bespreken. Wellicht ook al met enkele voorstellen over hoe die terugloop in inkomsten, mogelijk tijdelijk, te compenseren is.

De tijd richting de raadsvergadering van 2 juli, waarin de kaderbrief wordt besproken, is kort. Doch met de nog verse kennis van het opstellen van het Herstelplan, zijn voorstellen zorgvuldig genoeg en tijdig op te stellen.

Met vriendelijke groet,

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP
06 40053951

- in afschrift aan de media