plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Vooraf

Om weer onder het toezicht van de Provincie af te komen, zal de gemeente Assen een herstelplan in moeten dienen dat leidt tot een weer structureel sluitende begroting (over 2 jaar). Dit herstelplan bestaat uit een eerste bespreking over wat te doen met reserves (was eind februari) en vervolgens nu de bespreking van de maatregelen om die begroting sluitend te gaan krijgen. De kijk van PLOP hierop staat in onderstaande bijdrage aangevuld met een enkele noot.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop


De bijdrage van Stadspartij Plop in de raadsvergadering van  26 maart 2020:


Ietwat bizar voorzitter zo’n vergadering in deze tijd van corona ellende en het menselijk leed dat het te weeg brengt. Vergaderen over een herstelplan waarvan het ook maar de vraag is wat dit corona virus daarin teweeg brengt. Gemeentelijk inkomsten die wegvallen of uitgesteld moeten worden. Uitgaven die toenemen nu, die we ook niet kunnen overzien.

We omarmen de ambitie van het college om de komende twee jaar te benutten om de gemeentelijke financiën op orde te brengen. Doch we verschillen in wat daaronder verstaan wordt. Het gaat ons niet snel en niet ver genoeg.

Stadspartij Plop hanteert een 3-tal uitgangspunten ten aanzien van een herstelplan.
1 - Problemen dienen zo veel mogelijk opgelost te worden binnen het domein waar ze ontstaan
2 - Voorkom maatregelen die een soort onomkeerbaar effect hebben
3 - Temporiseer waar dat mogelijk is en stel ambities bij

Wij zien deze uitgangspunten niet of nauwelijks terug in dit herstelplan.
Toch een compliment voorzitter voor de ambtenaren die hieraan gewerkt hebben. Ze zijn heel ver gekomen binnen de beperkte ruimte die hen klaarblijkelijk gegeven is.

Op inhoud nu.

De actieve acquisitie van nieuwe ondernemers en bedrijven heeft ook nu weer onze steun. Maar dan wel gefinancierd uit die economische bestemmingsreserve. Die dus niet vrij laten vallen in de algemene reserve.

Het verminderen van hagen en heesters zien wij als een onomkeerbare maatregel. Daarnaast heeft het idee nog diverse nadelige gevolgen in zich. Geen goed plan dus.

Verlagen van het budget coördinatie regio politie vraagt om problemen. Niet doen dus.

Besparingen op de Berichten van de Brink raakt ouderen en andere groepen. Dat kan echt niet. Voor een luttele 15.000 euro bereiken we óók hen. (Noot: we hebben een informatieplicht als gemeente en dan kan zo’n voorstel dus echt niet)

We hebben het laatst al aangeroerd. Laten we per direct als gemeente Assen stoppen met het inkopen van Garanties van Oorsprong. Zoals al besloten is, kopen we dan In 2030 weer deze aflaat garanties van oorsprong die dan nodig blijken te zijn.

In december heeft deze raad het PGB voor naasten verlaagd van 29 naar 20 euro. Ik was en ben daar geen voorstander van. Maar die besparing van 480.000 euro zien we nergens terug in het herstelplan. Graag duidelijkheid hierover. (Noot: die was men vergeten)

De ambities van deze coalitie zijn onveranderd gehandhaafd. Uitgebreid zelfs.
Wat is er nu nodig om het college te bewegen haar ambities te verlagen of er vanaf te zien?

We hebben eind 2019 al aangegeven dat instroombeperkingen en budgetplafonds een heel normale optie is. De PVDA benoemde net ook al de mogelijkheden hierin.

Tot slot voorzitter. De nog te ontvangen adviezen van de adviesraden zullen wij zeker nog meewegen in onze latere afwegingen bij de besluitvorming.