plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Op 26 februari 2020 heeft Stadspartij PLOP schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, over de perikelen rondom de Urban Run Assen. Op 17 maart 2020 heeft het college die vragen beantwoord:

 


Datum: 26 februari 2020

Onderwerp: Asser Urban Run 2020

Geacht College van B& W van de gemeente Assen,


De populaire hindernisloop Urban Run, jaarlijks gehouden op het Messchenveld in Assen, gaat in 2020 niet door. In 5 jaar van 400 deelnemers gegroeid tot 900 deelnemers in 2019. Deskundige vorming van de route, uitdagend en veilig. Met de steun van veel vrijwilligers. Veiligheid voorop staand met een duikteam en diverse hulpdiensten. Het begon als een leuk sportief evenement voor Assenaren georganiseerd door enthousiaste Assenaren. Maar inmiddels ervaart de organisatie het als een stressvolle aangelegenheid. Stress die hen het plezier ontnam om de Urban Run 2020 te organiseren. Ze stoppen.

Het artikel in het Dagblad van het Noorden, waarin het eisenpakket voor vergunningverlening als reden van stoppen werd genoemd, was voor Stadspartij Plop aanleiding om in gesprek te gaan met de organisatie van de Urban Run. Ons is verteld dat in 2019 een gevoel van willekeur ontstond in het gesprek met de gemeente over de vergunning 2019, met name het vernieuwde eisenpakket. Het eisenpakket van 2018 was al nieuw en omvangrijk. Goede redenen voor de veranderingen in 2019 werden niet gegeven. Wederom kon de organisatie op de kop inclusief een volledig nieuw draaiboek en extra kosten. Dit heeft zijn sporen achtergelaten bij de organisatie.
De frustratie over de houding van de gemeente in 2019 zit diep. Zo diep dat ze de energie niet meer konden opbrengen om de stap naar het gemeentehuis van Assen weer te maken voor een nieuwe vergunning voor 2020. Angstig ook voor het vooruitzicht van mogelijk weer een nieuwe wind tegen te komen die weer nieuwe eisen zou gaan stellen.

Dat gevoel van willekeur. Oftewel murw geslagen door het gevoel van tegenwerking door het stadhuis. Dat gevoel NIET nog een keer wil en ervaren! !

Particuliere initiatieven voor dit soort sportieve (familie) evenementen moeten we als gemeentebestuur van Assen juist toejuichen. Zeker als gemeente die sport en bewegen in de breedste zin, hoog in het vaandel heeft staan. Op 12 maart aanstaande staat het ook op de raadsagenda, Het Asser Sportakkoord, dat we als gemeente Assen willen omarmen en uitdragen. Als gemeente samen met de lokale op sport en bewegen gerichte partijen. De Asser Urban Run maakt hier in essentie deel vanuit. Samenwerking in plaats van (het gevoel van) tegenwerking.

Dat brengt ons tot onderstaande vragen en verzoeken aan het College.

1. Als voor de Urban Run nu een vergunning zou worden aangevraagd zijn dan de eisen die daaraan gesteld worden dezelfde als in 2019?
Zo nee, wat zijn dan de veranderingen en waaraan ontlenen die veranderingen hun noodzaak.
Zo ja, dan zou het zeer te waarderen zijn als de gemeente, bij voorkeur in de persoon van de verantwoordelijk portefeuillehouder, op korte termijn in contact treed met de organisatie van de Urban Run. Dit met als doel te onderzoeken of er een basis is om de Urban Run in de toekomst weer te organiseren. Wellicht zelfs toch nog in 2020. Samenwerking maakt sterk per slot.

2. De suggestie van willekeur in de te stellen eisen binnen het vergunningenbeleid, vinden wij zeer zorgelijk. Een overheid wordt juist geacht consistent gedrag en betrouwbaarheid te tonen. Daarom willen wij graag weten welke veranderingen in de eisen in 2019 zijn doorgevoerd ten opzichte van 2018. En, we willen geïnformeerd worden over de redenen voor deze veranderingen, de noodzaak dus. Zeker ook gezien het feit dat het eisenpakket van 2018 al nieuw was.

3. Tot slot willen we graag op de hoogte worden gebracht van de voorwaarden voor vergunningverlening voor de Urban Run 2018, 2019 en 2020, in gedachte dat een verzoek voor 2020 zou worden gedaan.

Tot zover onze vragen. We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijk groet namens Stadspartij Plop,
Henk Santing fractievoorzitter

(In afschrift aan de organisatie van de Urban Run en de (lokale) media)

 De antwoorden van het college:

1. Als voor de Urban Run nu een vergunning zou worden aangevraagd zijn dan de eisen die daaraan gesteld worden dezelfde als in 2019? Zo nee, wat zijn dan de veranderingen en waaraan ontlenen die veranderingen hun noodzaak. Zo ja, dan zou het zeer te waarderen zijn als de gemeente, bij voorkeur in de persoon van de verantwoordelijk portefeuillehouder, op korte termijn in contact treed met de organisatie van de Urban Run. Dit met als doe! te onderzoeken of er een basis is om de Urban Run in de toekomst weer te organiseren. Wellicht zelfs toch nog in 2020. Samenwerking maakt sterk per slot.

Op woensdag 11 maart jl. heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden waarbij de organisator, wethouder Bergsma, teamleider af deling VTH en de vergunningverlener aanwezig waren. Het proces van de vergunningverlening over 2018 en 2019 is besproken. Van de zijde van de gemeente is toegelicht dat elke aanvraag op basis van toepasselijke wet- en regelgeving per situatie objectief beoordeeld wordt en het derhalve een kwestie van maatwerk is. De huidige organisator zal de urban run 2020 zelf niet meer organiseren, maar overdragen aan een andere partij. Hij blijft op de achtergrond wel betrok- ken. Met de huidige organisator is afgesproken dat bij een aanvraag voor editie 2020 wederom een startgesprek zal plaatsvinden waarbij er van beide kanten nog meer wordt geïnvesteerd op het gebied van communicatie. Als de opzet van het evenement in 2020 vergelijkbaar is met de opzet in 2019, is de verwachting dat geen andere (veiligheids-)voorschriften / nadere eisen aan de orde zijn.

2. De suggestie van willekeur in de te stellen eisen binnen het vergunningenbeleid, vinden wij zeer zorgelijk. Een overheid wordt juist geacht consistent gedrag en betrouwbaarheid te tonen. Daarom willen wij graag weten welke veranderingen in de eisen in 2019 zijn doorgevoerd ten opzichte van 2018. En, we willen geïnformeerd worden over de redenen voor deze veranderingen, de noodzaak dus. Zeker ook gezien het feit dat het eisenpakket van 2018 al nieuw was.

Er is geen sprake geweest van willekeur. Wel hebben een dodelijk ongeval in 2017 bij een urban/obstacle run in Venlo en meerdere incidenten bij soortgelijke evenementen geleid tot nieuwe inzichten ten aanzien van veiligheid bij urban/obstacle runs. Naar aanleiding daarvan zijn nadere veiligheids- voorschriften gesteld. Zo hebben wij het advies van de hulpverleningsdiensten (Geneeskundige Hulp- verlening Organisatie in de Regio (GHOR) en Brandweer) om de hindernissen te laten testen door een daarin gespecialiseerde brancheorganisatie overgenomen, en als voorwaarde gesteld bij de vergunningsaanvraag in 2018 en 2019. In 2019 zijn verder geen nieuwe ( veiligheids- )voorschriften meegenomen in de vergunning. Wel is in 2019 verzocht om bij een eventuele volgende editie te zorgen voor een gebundelde en complete aanvraag, dat wil zeggen geen versnipperde aanlevering van informatie.

3. Tot slot willen we graag op de hoogte warden gebracht van de voorwaarden voor vergunningverlening voor de Urban Run 2018, 2019 en 2020, in gedachte dat een verzoek voor 2020 zou worden gedaan.

Zoals onder de beantwoording van vraag 1 reeds is aangegeven, zullen er, indien de opzet van het evenement in 2020 vergelijkbaar is met de opzet in 2019, naar verwachting geen andere (veiligheids-)voorschriften / nadere eisen aan de orde zijn.

ASSEN, 17 maart 2020

burgemeester M.L.J. Out

gemeentesecretaris T. Dijkstra