plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Vooraf

Dit Gemeentelijk Water en Rioleringsplan is nog opgesteld onder de verantwoordelijkheid van onze oud-wethouder Janna Booij. Een prima plan, aansluitend ook op de uitdagingen die het klimaat opwerpt. Vooral ook door de sterke samenwerking met de partners in de waterketen zijn al grote stappen gemaakt in een slimmere en duurzame aanpak. Scheiding van riool en hemelwater met innovatie technieken hebben grote positieve effecten, in hogere kwaliteit en lagere kosten.

In de consulterende raadsvergadering van 9 januari vond Groen Links het weer eens nodig om duurzaamheid in brede zin aan de orde te stellen. Wel over water, maar vooral ook buiten de scope van het onderwerp van dit GWRP. Steun voor die gedachte kwam uit verscheidene hoeken.
In deze besluitvormende vergadering resulteerde dit een motie door de voltallige coalitie ingediend en het CDA. Maar zoals Groen Links vaker doet bij dit soort brede moties wordt er weer eens geen geld vrijgemaakt. Geen geld om het gevraagde beleid te gaan maken en ook geen geld om aan dat beleid invulling te gaan geven. Waar gaat dit dan weer over? Nou, vooral goede sier en je politieke punt maken.

Stadspartij PLOP is natuurlijk een voorstander van duurzaamheid. Wie niet vandaag de dag. Maar we zijn tegen dit soort loze moties voor de bühne. Vandaar ook dat we toch onze kijk hierop hebben we weergegeven in deze raad. Niet dat het hielp, want we zijn weer eens de uitzondering als de enige tegenstemmer. De rest liet zich weer eens voor het karretje spannen.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

 

Raadsbijdrage naar aanleiding van de motie “ Duurzaamheid en GWRP”, raad 16 januari 2020

De inkt van het nieuwe coalitieakkoord is nog maar net droog en dan nu deze motie ingediend door alle 5 coalitiepartners en het CDA. Verwonderlijk.

Duurzaamheid. Het is net water. Het stroomt door ieder kiertje dat er is. Oftewel, als er een kans gezien wordt, dan wordt duurzaamheid naar voren geschoven. Nu in de vorm van deze motie. Waarbij de koppeling met de GWRP wordt gemaakt. Een flinterdunne relatie. Zie het als dat kiertje.

De wens om aandacht te vragen voor dit waterrijke onderwerp, ondersteunen wij. Stadspartij PLOP heeft dat afgelopen jaar bijvoorbeeld al gedaan bij de plannen voor de verduurzamingen van het gemeentelijke vastgoed. Door te vragen om een bredere scope van verduurzamen dan enkel isolatie en zonne-energie, bijvoorbeeld het gebruik van water. De wethouder vond dat een goed idee en heeft dat toen ook al toegezegd.

Dat is voor ons ook de weg in dit onderwerp. Gericht inbrengen. Niet een motie die weer om van alles vraagt aan het college en dat maar weer eens binnen de bestaande budgetten. Dit huis heeft het momenteel druk genoeg en geld te weinig.

Wellicht ten overvloede nog, de kadernota GWRP geeft aan dat er gezamenlijk in de waterketen onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dat gerichte inbrengen, heeft het college dus zelf al gedaan voor zover het de scope van het GWRP betreft.

Tot zover