plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Vooraf

Eind 2018 heeft wethouder Leemrijze aangegeven het Parkeerbeleid te gaan herijken, mede om het parkeren financieel weer in evenwicht te brengen. Na een analyse in het voorjaar 2019 volgden diverse gesprekken met o.a. de ondernemers en bewoners. In de vorm van gesprekken aan de Parkeertafels en op open avonden. Hoewel de wethouder op zoek bleef gaan naar de kansen die er toch ook wel waren om iets met de tarieven te spelen, bleek daar uiteindelijk geen enkele ruimte voor. In de kern bleef dit ongewijzigd. Teleurgestelde gesprekspartners achterlatend. En uiteindelijk ook de opmaat voor het opstappen van de wethouder vanwege een vertrouwensbreuk met zijn eigen fractie.
Enkele teleurgestelde gesprekspartners hebben nog een poging gedaan het nu voorliggende voorstel uitgesteld te krijgen. Vaart In Assen deed dit constructief. De reactie van MKB Retail echter, schoot ons in het verkeerde keelgat.
Het totale plan omvat ook diverse andere voorstellen die verbeteringen moeten gaan opleveren. Een enkele maatregel, zoals het weer betaald parkeren maken van de huidige vergunningszones (niet voor bewoners overigens, die houden hun eigen en bezoekers vergunningen), vinden wij niet wenselijk. Dit hebben wij in het voorafgaande consulterende overleg al aan de orde gesteld.

Na een inhoudelijk goed debat, is het voorstel in ruime meerderheid aangenomen.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop


Bijdrage Stadspartij Plop over het voorstel Parkeerbeleid, raad 4 juli 2019

Parkeren in Assen.
Er is volop ruimte voor straat-parkeren voor de snelle boodschap. Iets goedkoper en langer parkeer je in een van de vele parkeergarages. En dat tegen tarieven die als heel normaal mogen worden bestempeld.

Doch volgens het schrijven van MKB Retail Assen is dit parkeerbeleid in Assen welhaast de oorzaak van de leegstand van winkelpanden. Er moet gratis parkeren komen op de koopavond omdat de omzetten daar teruglopen. Die daling is gewoon een landelijke trend als je niet tot de grotere steden behoort. Welke ondernemer investeert in een slecht renderende zaak? Alleen harde saneerders. En dan vraag je dit van de Gemeente?
Of gratis parkeren voor het tweede uur. Mogelijk gecombineerd met financiering door publieke en private samenwerking.
In 2013 hebben we het gratis parkeren op de veemarkt om zeep geholpen. Om zo de bezoekers die parkeergarages in te lokken. Dit juist op voorspraak van de ondernemers. Dat voorzitter, dat heeft de bezoekers pas echt uit Assen weggejaagd. Wij hebben het toen al aangegeven. Gelijk hebben, je hebt er achteraf niks aan. Oh ja, kortingskaartjes zouden de ondernemers ook gaan verstrekken. Twee zijn er inmiddels die dit doen, naast enkele supermarkten.
En dat de gemeente de avond na 18 uur en de zondag gratis heeft gemaakt daar heeft de retailer nauwelijks wat aan, wordt geschreven. Ik meen toch echt voorzitter, dat die koopzondagen ook op echte zondagen gehouden worden.

Locatie, locatie, locatie dat was ooit de Retail.
Die leegstand komt niet door een OutleTT die er helaas niet gekomen is, noch doordat voor parkeren wordt betaald.
Deze tijd vraagt in Retailwereld een andere ondernemersaanpak. Welke? Ik ben geen ondernemer. Maar het vergt ook een andere rol van het centrum van een stad. Daarin heeft dit huis haar verantwoordelijkheid genomen. In samenwerking ook met juist die binnenstad in haar volle breedte.
Laten we daar mee doorgaan in plaats van over het parkeren over elkaar heen te vallen.

Uiteraard wil ik het hier ook nog hebben over het voorliggende raadsvoorstel. De kern ondersteunen we.
Het valt Stadspartij Plop op dat het inzetten van de scanscooter zich vooral richt op de vergunningszones. Wat ontbreek is de inschatting van het effect op het gewone betaalde stadsparkeren.
We zijn geen Tilburg waar de boetes verdrievoudigd zijn. Maar ook in Assen mag je meer parkeergeld én boetes verwachten. We vragen of de wethouder hier ook onderzoek naar wil laten doen. Met die extra inkomsten hebben we mogelijk het door ons ongewenste fiscaliseren van vergunning zones niet nodig.

Tot slot.
Stadspartij Plop heeft afgelopen december het idee geopperd om een parkeergarage om te vormen tot woningbouw. Maar hier gaat natuurlijk een vraag aan vooraf. De toename van de woonfunctie in de binnenstad zal ook de vraag naar parkeergelegenheid doen toenemen.
Is er al gestart met een onderzoek naar de toekomstige vraag aan parkeerbehoefte die deze woonontwikkeling met zich mee gaat brengen?

Tot zover.