plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

ttbaanplopKees Boonzaaijer heeft opnieuw vragen aan het college gesteld over de verkeer- en parkeerpoblemen rond het TT Circuit.

Lees hieronder de brief:

Geacht College,

Terugkomend op vragen van de PLOP-fractie in 2015 zijn wij erg benieuwd naar de huidige stand van zaken. Indertijd werd het probleem afgedaan als een incident, maar inmiddels weten wij wel beter. Verschillende aanpassingen ten spijt, bleek dat de problemen zich ook nadien bij grote evenementen bleven voordoen. Het omleiden (rondpompen) van het verkeer bleek door allerlei oorzaken niet (afdoende) te werken. Eenmaal aangekomen in de nabijheid van het circuit bleek de parkeercapaciteit zwaar onvoldoende, wat tot een volgend probleem leidde. (NB. Absoluut dieptepunt in deze verwikkelingen was wat ons betreft de politieoproep aan automobilisten, via de Social Media, om maar thuis te blijven.)

Wij vinden het, mede met het oog op een in de toekomst wellicht te organiseren F1 race, onacceptabel dat ´ons circuit´ nogmaals negatief in het nieuws komt vanwege de eerder geschetste problemen. Het feit dat de gemeente Assen afgelopen februari een substantiële bijdrage (€ 250.000) heeft toegezegd voor het creëren van parkeergelegenheid aan de noordkant van het circuit en de berichtgeving in de media dat de Provincie Drenthe geld beschikbaar heeft voor oplossingen en aanpassingen op en bij het circuit, bieden wat Stadspartij PLOP betreft een uitgelezen kans om eerder genoemde problemen NU rigoureus aan te pakken.

Bovenstaande relaas brengt ons tot de volgende vragen:
- Afgaande op eigen waarnemingen zien wij weinig ´echte´ aanpassingen, waarmee de problemen te lijf worden gegaan. Zien wij dit goed of zijn er wel, wellicht minder in het oog springende, aanpassingen gedaan? Wij horen dit graag van U.

- Bent u het met ons eens dat de tijd rijp is de problemen nu echt te tackelen, mede omdat de financiële middelen voorhanden zijn?

- Is de gemeente bereid in deze het initiatief te nemen om de partijen aan te sporen nu het moment te grijpen?

NB. Stadspartij PLOP heeft de situatie zelf ook grondig bestudeerd. Op basis hiervan hebben wij de conclusie getrokken dat zich rondom het circuit legio mogelijkheden voordoen om in ieder geval de parkeerproblemen te lijf te gaan. Wij zijn gaarne bereid onze bevindingen met uw College te delen.

Met vriendelijke groet,

Kees Boonzaaijer
Namens de fractie van Stadspartij PLOP