plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

raadzaalVoorzitter, college, collega’s, medewerkers, andere belangstellenden in de zaal en aan de beeldschermen

De laatste begroting, die de huidige raad in zijn regeerperiode mag vaststellen. Een beleidsarme begroting, want we willen niet over ons graf heen regeren en toekomstige raden en colleges moeten hun eigen keuzes kunnen maken.

Betekent dat ook een inhoudsloze begroting, waar we weinig over te zeggen hebben? Op beide vragen: dat dacht ik toch niet!!!

De accountant heeft ook even naar de begroting gekeken en ons daarover van advies voorzien. Ik citeer: “De algemene indruk is dat het een professioneel stuk is dat prettig leesbaar is en zorgvuldig is opgesteld rekening houdend met relevante interne en externe ontwikkelingen”. Voorzitter, het enige probleem dat wij met deze zin hebben is het ontbreken van komma’s. Onze complimenten dus. Eens zijn we het ook met een opmerking verderop in het advies van de accountant, dat de schriftelijke toelichtingen overzichtelijk zijn, vaak overzichtelijker dan de financiële toelichtingen, maar dat de koppeling tussen de inhoud en wat het gaat kosten niet echt zichtbaar is. Wellicht is dat ook iets waar de nieuwe raad en college zich over kunnen buigen.

Volgens de toelichting op de begroting staat de financiële gezondheid van het Parkeerbedrijf momenteel niet toe, dat daaruit de lang gebruikelijke onttrekking ten behoeve van de Algemene Dienst kan worden gedaan. Dit strookt overigens niet met de cijfers in het bijbehorende financiële overzicht, waar juist voor de komende jaren een hogere opbrengst is geraamd. Wellicht kan het college deze discrepantie nog toelichten? Voorzitter, wij hebben al eerder aangegeven dat we van mening zijn, dat de financiële gezondheid van het Parkeerbedrijf, die wij uiteraard voorstaan, helemaal los zou moeten staan van een onttrekking ten gunste van de Algemene Dienst . Hoe lang die praktijk ook al bestaat. Wij zullen ook blijven zoeken naar een manier om dat Parkeerbedrijf financieel gezond te krijgen en te houden zonder betaald straatparkeren in de avonduren en op de zondagmiddagen.

Uit de financiële toelichting blijkt, dat het gevoerde “behoedzame en terughoudende financiële beleid” zijn vruchten heeft afgeworpen. Daarnaast trekt de economie aan en is meer financiële ruimte te verwachten ook vanuit Den Haag. Dat stemt uiteraard tot tevredenheid, én we zijn blij dat we hiervoor onze inwoners niet hebben hoeven opzadelen met een boventrendmatige verhoging van de OZB.

We hebben het al eerder aangekaart, maar herhalen het hier nog maar een keer: we willen voldoen aan de verplichtingen aan GAE waarmee we hebben ingestemd, en geen cent meer, en we zien graag de aandelen zo snel mogelijk uit onze aandelenportefeuille verdwijnen.

Voorzitter, gesteld wordt dat 2018 zal worden gebruikt om het economisch beleid afhankelijk van de opgaven te herijken. Technische vragen over de bedoeling van deze zinsnede zijn niet beantwoord, of beantwoord met een verwijzing naar de vrijvallende gelden uit het project Revitalisering Stadsbedrijvenpark. Dat doet ons veronderstellen dat dit dus feitelijk geen technische vraag is, en we gaan ervan uit dat het college die vraag dus vandaag zal kunnen beantwoorden. Over de vrijvallende gelden gesproken lijkt het ons een goed idee om de 2 ton, waarvoor het voorstel is deze terug te laten vloeien naar de algemene middelen, in plaats daarvan te besteden aan meer en/of betere acquisitie.

Voorzitter, we zijn tevreden over de projecten die worden opgezet om armoede en schuldenproblematiek zoveel mogelijk te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen. De uitbreiding van het meedoen beleid met het Kind-pakket is daar een goed voorbeeld van.

De afgelopen periode, voorzitter, is geen gemakkelijke geweest. Veel besluiten uit voorgaande periodes, waaronder en met name bezuinigingen, moesten worden uitgevoerd. Een grote uitdaging vormden de 3D’s, oftewel de transities en transformaties in het sociaal domein. Dat mag met recht een “hell of a job” genoemd worden, met toch als voornaamste doel dat, ondanks de forse bezuinigingen die Den Haag koppelde aan deze operatie, niemand tussen wal en schip zou mogen vallen. Een klus die niet gemakkelijker werd gemaakt door macro-economische problemen als groeiende werkloosheid en armoede, langzame loongroei, achterblijvende investeringen en genoemde bezuinigingen, maar waar het college naar onze indruk aardig is doorgekomen. Uiteraard zal het “niemand tussen wal en schip” ook voor 2018 en verdere jaren moeten blijven gelden.

Niet zorgen voor maar zorgen dat was het motto voor deze raadsperiode. Samen met inwoners en andere partners zorgen dat er gebeurt wat er moet gebeuren. Mijn Buurt Assen en de diverse projecten die daarin zijn opgestart zijn daarvan een heel goed voorbeeld, zo mochten wij onlangs nog tijdens een fietstocht met raadsleden en partners in Mijn Buurt Assen ervaren.

In de Toeristisch Recreatieve Zone zijn goede, ook economische, ontwikkelingen op gang gekomen, onder andere in de vorm van de plannen voor Ice World en de upgrading van het circuit. Voorzitter, mocht het nieuwe college straks niet genoeg hebben aan de schop, die ik de wethouder aanbood met het idee dat die wel eens de grond in mocht: bij de buren twee deuren verderop zijn ze helemaal niet zo duur, dus ik haal er zo nog een paar……… Want het is van enorm belang voor deze gemeente én zelfs de provincie, dat de Toeristisch Recreatieve Zone op een goede manier wordt doorontwikkeld, bij voorkeur in de nabije toekomst.

Een andere goede ontwikkeling is de volledige vervanging van de openbare verlichting door led, en uiteraard andere “duurzame” ontwikkelingen in en aan de gemeentelijke gebouwen. Een prima start wat ons betreft, maar verder zou de gemeente meer initiatieven moeten ontplooien om de inwoners te stimuleren en hierin meer de regie moeten nemen.

Een blijvende uitdaging vormt onze binnenstad. Met de gezamenlijke Binnenstadsvisie is een goede stap gezet in de richting van de ook hier benodigde transformatie. Met fruitige projecten als het Koopmansplein en de Collardslaan kan snel een aantal slagen worden gemaakt. Collardslaan sluit dan natuurlijk fantastisch aan bij de geweldige in- en externe facelift, die het Wapen van Drenthe momenteel ondergaat. Met ook de mogelijkheid om meer te komen tot wonen boven en zelfs in winkels, wat de leefbaarheid van het centrum ten goede zal komen. Hoewel ook hier de tijd en met name ondernemers niet stil hebben gestaan dan wel gezeten……………. - kijk bijvoorbeeld naar de Oudestraat, de Rolderstraat, de Singelpassage………… - staat ons nog veel werk te wachten, waar we in gezamenlijkheid de schouders onder zullen moeten willen zetten. Ook hier komen die schoppen misschien nog wel van pas!

Ontwikkelingen op het Veemarktterrein en aan de Havenkade staan ook niet stil. Bij de officiële opening van de Blauwe As hebben we kunnen zien wat een geweldig gebruik van met name de Havenkade kan worden gemaakt voor evenementen en wat daar omheen past. Een City Beach zou hier bepaald ook niet misstaan. Een Stedelijk Recreatieve Zone, zogezegd.

Zowel in de binnenstad als aan de Havenkade moet ruim aandacht worden besteed aan de jeugd, die door wetgeving, bezuinigingen en het wegvallen van uitgaansgelegenheden steeds minder vertier vindt in de stad. Een poging van een horecaondernemer om hier op in te spelen door middel van een alcoholvrije disco voor de jeugd –wat hem nog ons Asser bedankje heeft opgeleverd- strandde helaas op een deel van die jeugd zelf, die meende zich buiten te buiten te moeten gaan aan alcohol en vervolgens dacht naar binnen te mogen. Hoewel een uitgaansgelegenheid voor de jeugd natuurlijk niet direct binnen de kerntaken van de gemeente valt, zijn wij er wel voor dat de gemeente samen met de jeugd en eventueel enthousiaste ondernemers hier plannen voor maakt en faciliteert.

Voorzitter, een punt van zorg blijft de veiligheid van onze inwoners. Hoewel de kille cijfers zouden uitwijzen dat de criminaliteit in Assen zou zijn gedaald, gaan onze inwoners zich steeds onveiliger voelen. Minder criminaliteit, meer overlast zou daarvan de oorzaak kunnen zijn. Wij herhalen op deze plaats nog maar eens onze oproep om toch over te gaan op cameratoezicht, met name in die gebieden waar veel overlast wordt ervaren.

En daar, voorzitter, wil ik het eerst bij laten.

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van maandag 6 november 2017

Foto: Archief raad Assen