Schriftelijke vragen aan het college m.b.t. de ongewenste ontwikkelingen in de Singelpassage en naaste omgeving

Assen 27 september 2022

Aan: Het College van B&W van de gemeente Assen

Betreft: Vragen m.b.t. de ongewenste ontwikkelingen in de Singelpassage en naaste omgeving.

 

Geacht College en in het bijzonder de portefeuillehouder Veiligheid,

Begin juni ben ik door een ondernemer en verontruste bewoners uit de binnenstad benaderd met het verzoek om poolshoogte te nemen van de situatie in de Singelpassage.

Er zou sprake zijn van bedreiging, intimidatie en overlast in de openbare ruimte en wel zodanig dat bezoekers en bewoners/ondernemers zich niet meer veilig voelen in dit deel van de binnenstad.

Eigen naspeuringen bevestigden eerder genoemde meldingen en hebben mij ertoe aangezet om op informele wijze contact tot stand te brengen tussen gemeente en de ondernemer. Het gevolg was dat er een (volgens de ondernemer) goed gesprek heeft plaatsgevonden en dat er op korte termijn een terugkoppeling zou komen, waarin stellingname en eventuele acties zouden worden toegelicht.

De terugkoppeling heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden, maar de voorvallen zijn, afgaande op de gebeurtenissen van de afgelopen weken, alleen maar in heftigheid toegenomen. Tot 2 maal toe grote politie inzet, met als voorlopig dieptepunt de steekpartij van afgelopen donderdag.

Portefeuillehouder ik kan kort zijn in mijn vraagstelling: “ Wanneer en hoe wordt hier actie ondernomen, zodat de rust en het gevoel van veiligheid terugkeert bij bewoners, ondernemers en bezoekers van dit deel van de binnenstad? “  

NB. Gezien de ernst van zaak hoop ik op een snelle reactie uwerzijds.

Kees Boonzaaijer,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?