Schriftelijke vragen over de vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs

Stadspartij PLOP stelde onderstaande vragen aan het college over de "vrijwillige" ouderbijdrage in het onderwijs:

 

Assen, 1 september 2022

Aan het College van B&W van de gemeente Assen

Onderwerp: vragen over de vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs

 

Geacht College,

Sinds 1 augustus 2021 is de nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage actief. De wet regelt dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Voorbeelden zijn vieringen, schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en tweetalig onderwijs, maar het gaat om alles wat de school organiseert.

Onlangs bereikte ons de informatie dat de gemeente Assen nog steeds bijdraagt aan bijvoorbeeld schoolreisjes nadat ouders, die door school gevraagd zijn om een bijdrage te leveren, hiertoe een verzoek hebben gedaan aan de gemeente Assen. Het kan overigens zijn dat Vaart Welzijn hier momenteel een rol in speelt.

Naar aanleiding hiervan heeft Stadspartij PLOP onderstaande vragen.

  1. Is het College op de hoogte van genoemde wet en de eisen (geboden en verboden) die dat aan de onderwijsorganisaties oplegt?
  2. Welke acties zijn door de gemeente genomen om bijdragen van de gemeente als ouderbijdrage voor schoolactiviteiten die onder deze wet vallen vanaf augustus 2021 te beëindigen?
  3. Kan het College aangeven of er het afgelopen schooljaar door de gemeente Assen toch nog bijdragen in genoemd kader zijn verstrekt?
  4. Indien vraag 3 positief wordt beantwoord, welke actie gaat het College dan nemen om hier voortaan geen gehoor meer aan te geven én de betreffende onderwijsorganisaties aan te spreken op hun houding en handelen?

Wat de wet beoogt, dat ieder kind mee kan doen, moet niet in twijfel getrokken worden door het handelen van scholen. De tijd dat kinderen zo worden buitengesloten en een activiteit op school krijgen aangeboden, is voorbij. Met ook de berichtgeving dat scholen dit jaar al vroeg in het schooljaar hun bijzondere uitstapjes willen houden, lijkt het Stadspartij PLOP zaak om over genoemde bijdrage van de gemeente Assen en het handelen van onderwijsorganisaties, op korte termijn duidelijkheid te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?