Uitvoeringsagenda Huishoudelijk afval 2021-2025

Voorzitter,

Laat ik beginnen met het uitdelen van een complimentje. De PLOP-fractie is blij verheugd dat onze inwoners in de toekomst hun asbest gratis kunnen inleveren op het Milieupark. Hulde!

Terug naar waar het vanavond echt om gaat.

Het College vraagt ons een fors bedrag beschikbaar te stellen voor een aantal noodzakelijk geachte aanpassingen in haar huishoudelijk afvalbeleid. Daarnaast mogen we iets vinden van andere door het College voorgestelde aanpassingen. Wíj mogen er iets van vinden, dit in tegenstelling tot onze inwoners. Een mogelijkheid die zij wel graag gehad zouden willen hebben, getuige de reacties via de mail en op Social Media. Echter dit was niet nodig betoogde wethouder Bergsma vorige week. Het huidige beleid was immers tot stand gekomen na uitgebreide consultatie van de inwoners in het verleden (NB. 2014 is wat ons betreft een nogal ‘ver’ verleden!). In plaats van een vroegtijdig communicatietraject in te gaan is er weer gekozen voor de ouderwetse ‘overval tactiek’ om hiermee de inwoners weer voor voldongen feiten te plaatsen.

En hier slaat de wethouder de plank helemaal mis.

De gemeente heeft de mond vol van inwonersparticipatie en als de kans zich voordoet dit in praktijk te brengen moet je deze aangrijpen, ook als de reacties je wellicht minder welgezind zijn. Het draagvlak voor afvalscheiding in onze gemeente is groot en dat moeten we koesteren. Echter een houding aannemen waarbij argumenten die hout snijden ongehoord ter zijde worden geschoven doen deze motivatie geen goed. Ik doel hier op het terugbrengen van ophaalfrequentie van Papier en Karton, in een tijd dat internetaankopen een enorme vlucht hebben genomen, met de huidige coronaperiode als hoogtepunt (voor lokale ondernemers is dieptepunt wellicht een betere omschrijving!). Op zo’n moment gaat de gemeente de ophaalfrequente van het verpakkingsmateriaal terugbrengen. Logica? Ja, want de wethouder beroept zich op een weinig steekhoudend intern onderzoekje, dat anders uitwijst. Uit dit ‘diepgaande’ onderzoek is ook gebleken dat de vraag naar een 2- wekelijkse lediging van de GFT container, in de anders zo ‘slappe’ wintermaanden, enorm is toegenomen. Deze uitkomsten hebben geleid tot een Voortschrijdend Inzicht bij de wethouder, met als gevolg de eerder genoemde aanpassingen in beleid, waarbij wij onze twijfels hebben.

Daarom het verzoek aan de wethouder of hij ons de toezegging kan doen dat, als de praktijk uitwijst dat de uitkomsten van het interne onderzoekje niet de juiste voorspellingen hebben gegeven, de aanpassingen teruggedraaid zullen worden?

Wij hopen op een open houding van de wethouder. Echter, zoals al eerder gemeld gaat onze invloed niet veel verder als ‘een plasje doen over de materie’. Maar dit lucht wel op!

Afgaande op de info in bijgevoegde tabel zijn de investeringen grotendeels te billijken. Grotendeels, omdat wij wel vraagtekens zetten bij het nut van de € 80.000 kostende stimuleringsmaatregel voor appartementbewoners. Daarom de vraag om, voordat de investeringen gedaan worden, te inventariseren of de bewoners er zelf wel de toegevoegde waarde van inzien. Of heeft een dergelijk onderzoek ook al plaatsgevonden?

Graag een antwoord op de gestelde vragen en de oproep ons periodiek op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

 

Raadslid Kees Boonzaaijer tijdens de raadsvergadering van 17 december 2020

Ook een  voor Assen?