Vastgoedbeleid gemeente Assen

Voorzitter,

Stadspartij PLOP is ingenomen met de manier waarop nu invulling zal worden gegeven aan Vastgoedbeleid binnen de gemeente Assen.

De voorgenomen bundeling van gegevens voor een goed en snel totaaloverzicht zijn hierin onontbeerlijk en zullen van toegevoegde waarde zijn voor een meer efficiënte werkwijze.

Efficiëntie en transparantie zijn hierbij het credo. Iets waarmee ook wij, als Raad, ons voordeel kunnen doen bij het bepalen wat wel of niet mogelijk is als er weer een vraag om steun voor huisvesting uit het maatschappelijk veld komt.

M.b.t. het verwerven, onderhouden en eventueel van de hand doen van strategisch en overbodig geworden Vastgoed heeft de PLOP-fractie nog wel enkele praktische tips, waarmee de gemeente haar voordeel kan doen. Wij doelen hier vooral op het maken van goede afspraken met partijen, waarmee wij een deal aangaan. Hiermee voorkom je frustraties zoals in het verleden, waarbij de gemeente, door het niet vastleggen van de juiste restricties in de overeenkomsten, zichzelf in de weg zit.

Voorbeelden: Marktzicht( onderdeel van een ruildeal om een pand te verwerven voor de ontwikkeling Citadel). Hier was verzuimd afspraken te maken over de aanvang verbouwing en start van de bedrijfsvoering m.a.g. een verregaande verpaupering en aanzichtschade voor de omgeving. Of onlangs nog bij vaststelling Werklandschap Assen-Zuid, waarbij een huurder van Strategisch Vastgoed zich middels een zienswijze verzet tegen de voorgenomen plannen. (gekker kan ik het niet maken!)

Daarnaast dringen wij er bij de gemeente op aan haast te maken met de verkoop van overbodig geworden panden.

Panden zoals die in de Rolderstraat/Poststraat, die in bezit zijn gekomen om invulling te kunnen geven aan Citadel project. Hoe strategisch is dit bezit nog? Mocht u de toegevoegde waarde van dit bezit nog wel zien dan raden wij u aan deze panden een upgrade (vb. gevelrenovatie) te geven, waarmee de gemeente het goede voorbeeld geeft in een poging het aanzien van de Rolderstraat te verbeteren.

Tot slot de opmerking dat wij het wenselijk vinden dat de gemeente zich meer inspant om de, in haar bezit zijnde, sociale huurwoningen van de hand te doen middels verkoop aan een partij wiens corebusiness de verhuur van Sociale huurwoningen is.

Tot zover!

Kees Boonzaaijer tijdens de raadsvergadering van 19 november 2020

Ook een  voor Assen?