Schriftelijke vragen gedogen grasscheuren Herenboeren

Assen, 27 november 2020

Aan het College van B&W van de gemeente Assen

Onderwerp: gedogen grasscheuren Herenboeren

Geacht College van B&W,

Oude tijden lijken te herleven. De pachtende boeren in de gemeente Assen krijgen verregaande duurzaamheidseisen aan hun broek. De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) houdt strak in de gaten of de boeren zich aan de regels over landbewerking, mestafhandeling, etc. houden. Maar met de komst van de Herenboeren zijn er nieuwe notabelen opgestaan. Notabelen met ingangen in het gemeentelijke bestuur ook. En zie daar, voor een Herenboer is er toch wat meer ruimte dan voor die andere hardwerkende boer.

Tenminste, daar lijkt het in Assen op.
Eerst wordt de pacht van 2 boeren opgezegd ten faveure van de Herenboeren. Onder het motto van “wat een mooi duurzaam initiatief” stapte de gemeente Assen over haar eigen regels heen van dat er pas nieuwe pachters kunnen komen als er oude vrijwillig opstappen.
Vervolgens wordt het initiatief tot 2 keer toe van een subsidie voorzien door de gemeente Assen. De eerste samen met de Provincie. De tweede via Stila.
En nu lijkt de gemeente Assen wederom een uitzonderingspositie voor de Herenboeren te creëren.

Het dagblad van het Noorden van 27 november meldt dat de Herenboeren een deel van de gepachte grond hebben omgeploegd ná 1 november. Het scheuren van gras, zo heet dat. En dat is verboden volgens de landbouwregels van het RVO. Met de overtreding van deze regels is er sprake van een economisch delict.
De Herenboeren zelf zijn zich van geen kwaad bewust. Klaarblijkelijk wel biologisch willen boeren maar niet de behoefte om zich ook in wettelijke zin als boer te gedragen. Daarmee de door hen zo bepleitte duurzaamheidsregels van de landbouw met even groot gemak zelf overtredend.
Wij herkennen in dit gedrag de bekende handelswijze van “het doel heiligt de middelen” die dit soort groeperingen wel vaker hanteert.

In het artikel van het Dagblad reageert de gemeente Assen dat dit allemaal niet zo’n probleem is. De Herenboeren willen daar per slot producten verbouwen en dat kan nu eenmaal niet op gras. Daarmee een economisch delict wegwuivend.
Dat de gemeente Assen hier helemaal niet over gaat, is men zich blijkbaar niet van bewust. Want de verantwoordelijkheid over het overtreden van een landelijke regel ligt namelijk bij de RVO.

Asser pachters hebben zich tot ons gewend. Ze zitten vol met vragen over de rol van de gemeente Assen hierin. En niet raar dat ook zij zich afvragen hoeveel meetstokken de gemeente Assen er op na houdt. Eén voor de gewone pachtende boer en één voor de Herenboeren?

Ook Stadspartij Plop maakt zich inmiddels zorgen over deze ogenschijnlijke voorkeursbehandeling door de gemeente Assen als het over de Herenboeren gaat. Wij maken ons dan ook ernstig zorgen over de houding van de gemeente Assen inzake toekomstige handelswijze voor de gemeentelijk regels voor de verduurzaming pacht. Gaan de Herenboeren ook daar een uitzonderingspositie krijgen?
Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het College.

  1. Is het College met ons van mening dat het scheuren van gras ná 1 november een overtreding is van de landelijke regels conform de RVO?
  2. Is het College met ons van mening dat de enige beoordelende partij van zo’n soort economisch delict de RVO is?
  3. En is het College met ons van mening dat het College voor haar beurt gesproken heeft met het gedogen van deze overtreding?
  4. Heeft het College ook contact gehad met het RVO over deze overtreding? Zo ja, heeft het College dan een mening over de handelswijze van de Herenboeren uitgesproken en zo ja wat is dat dan geweest?
  5. Het gemak waarmee het College haar gedogen heeft uitgesproken nu het de Herenboeren betreft doet de vraag opkomen of het College de Herenboeren ook een uitzonderingspositie gaat geven ten aanzien van de overeengekomen regels over de verduurzaming van de pacht van Asser gronden? Graag vernemen wij van het College het antwoord op deze vraag.
    Wellicht ten overvloede wijzen we het college er op dat in de periode van 1 november tot 1 februari, de winterse rustperiode, er ook geen aanplant mag plaatsvinden.

De overige pachters van de Asser agrarische gronden en Stadspartij Plop zijn zeer benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP
06 40053951

- in afschrift aan de media

 

Het artikel in het Dagblad:

 

Ook een  voor Assen?