Algemene Beschouwingen Begroting 2021, tweede termijn

Voorzitter,

Dank aan het college voor haar reactie in eerste termijn. Graag geven wij in deze tweede termijn nog onze kijk op hetgeen we van het college hebben gehoord.

Het was goed van het college te horen dat zij de begroting vergelijkt met het lopen op dun ijs. Oftewel, er is weinig nodig om scheuren in het ijs te laten komen. Wellicht ook zo maar een groot wak.
Zoals ik al eerder zei, na ons is het aan de Provincie om te beoordelen of dit ijs over voldoende dikte beschikt.

Over dat verkeersplan Rolderstraat en omgeving, liet de wethouder weten dat dit deel uitmaakt van het grotere plan van de Binnenstadvisie waaraan nog gewerkt wordt. Deze benadering lijkt ok maar is dat natuurlijk niet.
Bewoners en ondernemers hebben na die eerste visie uit 2017 initiatief genomen en plannen gemaakt. Die hebben met de gemeente gesproken en afspraken gemaakt. Maar na die toezegging door het college in april 2019 om met een verkeersplan te komen rond die zomer, werd het weer stil. Een stilte die duurde tot die volgende visie. Dat geeft een deuk in het vertrouwen in de gemeente. Het serieus genomen worden als groep. Een noodkreet afgelopen week in de krant volgt ná die nieuwe visie.
Voorzitter, dat verkeersplan was al ver gevorderd. Het siert het college om nu deze draad weer op te pakken en op korte termijn tot een voorstel te komen richting eerst die werkgroep.
En daarna ook verder doorpakken graag.
Neem het initiatief als gemeente door die eigen panden in de straat een opknapbeurt te geven. Goed voor die panden en het toont anderen dat investeren in de Rolderstraat serieus genomen wordt.

Vormen van blindheid door betrokkenheid, enthousiasme en gedrevenheid. Ze leiden er zomaar toe dat je verkeerde conclusies trekt. Vervelend maar geen drama. Als je tenminste het vermogen hebt om even halt te houden en te reflecteren als je daar op gewezen wordt. Dat maakt juist sterk.
Onze constatering dat het structurele extra budget voor de RES en de Transitievisie Warmte nieuw was, is er zo eentje. Helemaal fout. En we realiseren ons ook dat het daar niet om gaat.
Waar het wel om gaat is wat de wethouder onlangs constateerde bij de ervaringen met die eerste pilot in de Lariks. Namelijk dat zo’n maandelijkse extra last van 150 euro toch wel veel is voor inwoners. De spijker op de kop. En het moment om even rust in te bouwen en na te denken over het ingeslagen pad.
Niet het moment om door te denderen en te zeggen dat dwangmaatregelen worden voorbereid in Den Haag. Of om toch die ambitie van een tweede pilot vol na te streven en die Haagse techneuten als regelvolgers weg te zetten die de waarde van dit vernieuwende plan niet herkennen.
De Asser wijken vrezen al om als eerste aangewezen te worden als aan te pakken gebied. Van het gas af voor 150 euro per maand extra.
Zo’n extra maandelijkse last dat gáát nu eenmaal niet voor de meeste mensen. Niet alleen in Assen. Het vraagt om een landelijke oplossing.
Richting de bespreking van die Transitievisie warmte willen we het college daarom vast het volgende meegeven. We moeten dit dus slimmer gaan aanpakken. Wel effect sorteren maar dan daar waar het terugverdiend kan worden. Zoals bij isolatie. Hier is nog een enorme slag te maken. Maatregelen die, al dan niet met gebruik van beschikbare subsidiemiddelen, op een veel groter draagvlak kunnen rekenen.

Voorzitter, onze zorgen omtrent de ondersteuning van de Asser sportverenigingen in de uitvoering van het Asser Sport Akkoord, zijn niet geheel weggenomen. De wethouder heeft aangegeven dat Vaart Welzijn zich heeft gecommitteerd aan het ASA. Zonder direct aan de goede bedoeling van Vaart te twijfelen, voorzitter, In het anderhalfjaar plan van Vaart gaat men niet verder dan de intentie inwoners aan te laten sluiten bij o.a. sportverenigingen.
Daar waar die sportaanbieders juist ook behoefte hebben aan ondersteuning bij hun ambities.
Die 11 fte aan sportbuurtwerkers, die bij de start in 2015 aan de Vaartorganisatie zijn toegevoegd, zijn uitermate geschikt en toegerust om die verbindende professionals te zijn.
We zijn er dus nog niet gerust op, voorzitter, en zullen dit dan ook met buitengewone belangstelling volgen. Uiteraard verwachten we dat het college de raad hierover geïnformeerd houdt, bijvoorbeeld door direct na de eerste evaluatie de uitkomsten daarvan met de raad te delen.

Dan nog dat terug te geven potje aan rioolgelden van onze inwoners. De wethouder bevestigt in eerste termijn nog maar eens dat het college zich beraadt op inzet van dit geld voor andere plannen. Hartstikke belangrijk ook, wordt gesteld. Doch niet zo belangrijk om het op te nemen in deze begroting.
Inmiddels hebben we een memo mogen ontvangen over de uitwerking van de motie. Een typisch geval van groen weer spelen voor de happy few van het geld van alle Assenaren. En dan zal ik nu maar niet vragen wat de administratieve afhandeling van dit alles intern gaat kosten.
Voorzitter, wij zijn voorlopig alleen nog maar meer overtuigd van de juistheid van ons amendement om dit overtollige rioolgeld terug te geven aan de eigenaar. Die zal het ook met warmte ontvangen in deze ook zware financiële tijden.

Tot slot voorzitter. De beide al ingediende moties van D’66 gaan wij niet steunen. Wij herkennen ons in de reacties van het college. Deze zaken gebeuren al.
Voorzitter, het was de toenmalige wethouder van Stadspartij Plop, die In de vorige periode juist inhoud heeft gegeven aan het aanmoedigen en ondersteunen van al die wijkinitiatieven. Maar het feit dat D’66 dat inmiddels is vergeten, betekent mogelijk wel dat het college dit maar weer onder de aandacht moet brengen.

Tot zover

Fractievoorzitter Henk Santing in de raadsvergadering van 5 november 2020

Ook een  voor Assen?