Algemene beschouwingen Begroting 2021

Voorzitter,

Goed om u weer in levende lijve te zien, het is te lang geleden. Datzelfde geldt natuurlijk voor alle andere aanwezigen hier. Tegelijk maakt dit het gemis van mijn fractiegenoten hier aan mijn zijde, zeer voelbaar. Zo ook die andere raadsleden en alle anderen die hier normaal gesproken zijn.
Maar het is zoals het is in deze tijd. Kop d’r maar voor.
Als je maar gezond van lijf en leden bent. Te veel mensen hebben per slot die donkere kant van deze tijd ervaren. Door de ziekte zelf of de effecten van de anderhalve meter en die Lockdowns.
Stadspartij Plop wenst hen alle kracht, wijsheid en sterkte.

Al met al maakt het dat wij hier vandaag op deze bijzondere manier de voortgangsrapportage 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Assen bespreken. De zoveelste doorkijk en vooruitblik die de organisatie de afgelopen 12 maanden heeft opgesteld. Een prestatie van formaat. Onze dank hiervoor voorzitter.

Het college laat ons weten dat 2020 toch ook zijn mooie kanten heeft. De voortgangsrapportage verwacht een positief resultaat. Hoe mooi is dat!
Dat onze dank hiervoor toch vooral ook uit moet gaan naar de genereuze rijksoverheid die zowaar eens voor meevallers heeft gezorgd, doet daar niets aan af. Het doet in elk geval heel even vergeten dat er nog steeds een grote greep uit de reserves wordt gedaan in 2020.

Die meevallers vanuit Den Haag maken ook dat de meerjarenbegroting krap-aan sluitend is. Structureel sluitend, laat het college weten. Dat vinden wij wel een erg optimistische benadering. Want het resultaat in die laatste 2 beleidsarme jaren gaat van een kleine plus zelfs naar nul in 2024.
Maar goed, we gaan zien wat de Provincie er deze keer van vindt.

Voorzitter,
2021 is ook het jaar van de visies. Zo zijn daar de Omgevingsvisie, de Woonvisie, de Transitievisie Warmte, de Binnenstadsvisie en er komen Wijkvisies. En visies zijn zeker nodig. Maar zoals Stadspartij Plop al vaker heeft gezegd, Assen wil ook wel eens zien dat er wat gerealiseerd wordt.

Neem nu die Rolderstraat. Die cosmetische ingrepen dateren al weer van zo’n 18 maanden geleden. De plannen voor het autoluw maken, zouden rond de zomer worden gepresenteerd, zei de toenmalige wethouder op vragen van de werkgroep Rolderstraat in deze raad. Zomer 2019 wel te verstaan.
Onze vraag aan de wethouder, wanneer gebeurt hier nu eindelijk eens iets zichtbaars en merkbaars?
In dit tempo is een olifant al lang bevallen.

Als het over de Transitievisie warmte gaat en die Regionale Energie Strategie dan worden we in deze begroting overrompeld door een structurele extra kostenpost van bijna 350.000 euro. De blinde duurzaamheidsambitie binnen dit college fietst dit zo maar even binnen via deze begroting. Dit zonder enige vorm van communicatie met en besluitvorming door deze raad.
Voorzitter, dit is niet alleen slecht voor de democratische waarden in deze stad. Want als er iets duidelijk is bij dit zeer belangwekkende onderwerp, is het dat het staat of valt met het draagvlak onder onze inwoners. Samen moeten we dit oplossen.
Dan is dit dus een heel slecht begin.

Deze handelswijze van het college geldt ook voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Er wordt maar vast een voorschot genomen. De eerste tonnen aan kapitaallasten worden reeds ingeboekt. Nergens voor nodig ook want er is alle tijd. Die eerste lasten staan pas voor 2022.

De ontwikkelingen in het sociaal domein stemmen ons deels positief. Zo is in de nieuwe inkoopronde ook een verbeterde sturing meegenomen. Een stap waar ook wij op hebben aangedrongen. We zijn er blij mee. We zien ook die nadrukkelijkere bemoeienis met de instroom, de zwaardere zorg en het beter kijken naar welke zorg echt nodig is. Dat gaat vast effect hebben. En dat zonder dat we mensen in de kou laten staan.
Zorgen hebben we over de financiële ontwikkeling. Want het gat tussen inkomsten en uitgaven loopt vanaf 2023 weer licht op. Tot 8 miljoen in 2024.
Graag horen we hoe het college dit ziet. Welke nog onbenoemde verwachtingen er ook zijn van reeds ingezette initiatieven.

In 2020 is het Sportakkoord ondertekend. Nu is het dus tijd voor het vervolg. Wij proeven in het sportveld wel de angst dat dit vervolg de dupe zou kunnen worden van te beperkte middelen en mankracht. Kan het college deze zorg wegnemen?

We zien de beoogde herontwikkeling van een tweetal schoolgebouwen in de vorm van nieuwbouw. Het betreft ook de Emmaschool. Dat verrast ons wel. Mede omdat het een gemeentelijk monument is. Graag een toelichting.

In het besluit over het Beheer Openbare Ruimte staat de gewenste beeldkwaliteit van de openbare ruimte. De uitgevoerde monitoring hiervan, laat zien dat bijna 40% van die kwaliteit lager ligt dan het afgesproken kwaliteitsniveau. Dat geldt helemaal voor die zo belangrijk geachte woonwijken. En ook de bedrijventerreinen, die het college door acquisitie verder wil vullen.
Die kwaliteitseis betekent dat onder dat niveau komen een uitzondering is. Niet de regel.
Wij verwachten van het college dat zij deze door de raad vastgestelde BOR gewoon uitvoert.

De economische agenda wordt in de begroting gelukkig toch op geld gezet. Maar waarom slechts voor de eerste 3 jaar. Die agenda is voor 6 jaar van toepassing.
Voor half geld gaan we geen heel resultaat krijgen.

Op economisch gebied wordt ook weer de TRZ aangehaald. Er zijn vele initiatieven, zo staat er geschreven. Een twijfelachtige uitspraak als je in diezelfde alinea stelt dat je met de positionering van Assen aan de bak gaat.
Vooralsnog is het slechts een Treurig Rampzalig Zieltogend gebied.
En vrij naar de oud commissaris van de koning, de heer JT, “een gebied met alle ruimte voor huppelende konijnen”.

We lezen dat de Asser aandelen van Eelde in de verkoop gaan. Nu ook deze raad eindelijk duidelijkheid heeft gekregen over die Eelder scenario’s, is het een logische keuze.
Het resterende deel van de beschikbaar gestelde middelen voor het investeringsscenario, blijven beschikbaar.
Vraag aan de wethouder of die beschikbaarheid dan ook enkel en alleen dit investeringsscenario betreft? Dus geen inzet voor bijvoorbeeld exploitatietekorten.

Tot slot voorzitter.
De rioolheffing hoort kostendekkend te zijn. Te veel ontvangen gelden worden dus teruggegeven. Zoals ook nu in deze begroting gebeurt met het in 2019 teveel betaalde geld. Toch is er nog steeds dat potje van 2,3 miljoen dat nog steeds niet is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren, de Assenaren.
Vorig jaar vond het college al een reden om het niet in één keer terug te betalen. Dit jaar is er een andere reden gevonden om dit niet te doen. Blijkbaar niet belangrijk genoeg om hierover iets te zeggen in deze begroting. Of wellicht is er naar een reden gezocht, na vragen hierover van ons?
Wat het ook is, wederom wordt het geld en eigendom van de Assenaar door dit college politiek gemaakt.
Stadspartij Plop heeft daar inmiddels schoon genoeg van.
Vandaar dit amendement, dat we samen met het CDA indienen, dat regelt dat de belastingplichtige nu eindelijk eens het te veel betaalde geld terugkrijgt.

Tot zover.

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering op maandag 2 november 2020

Ook een  voor Assen?