Sportakkoord

Voorzitter,

Stadspartij PLOP is blij met het Sportakkoord dat voorligt, maar ook met het proces dat ernaar toe heeft geleid. Geen vanuit het gemeentehuis geschreven beleidsnota, maar een door en met “het sportveld” bereikte overeenstemming over waar het met de sport in Assen naartoe zou moeten. Een proces dat eigenlijk al begon tijdens de Sportdialoog in aanloop naar de verkiezingen, toen een aantal betrokken sportbestuurders min of meer de noodklok luidde over het sportbeleid van de gemeente Assen. Hieruit ontstond een initiatiefgroep, die in de totstandkoming van het bestuursakkoord ook de kans greep om de zorgen hierover neer te leggen. Een initiatiegroep die vervolgens, met ondersteuning van een “regisseur” en een mooi aantal enthousiaste medewerkers uit dit huis, kans gezien heeft om het Asser “sportveld” en Asser inwoners en organisaties te mobiliseren om te praten over de toekomst van de sport in Assen. Wat tenslotte heeft geleid tot dit akkoord, in navolging van het landelijk Sportakkoord dat in de zomer van 2018 werd ondertekend.

Stadspartij PLOP wil graag alle betrokkenen complimenteren met de bevlogen inzet en feliciteren met het resultaat.

Voorzitter, gezamenlijk is vastgesteld dat er best veel goed gaat in Assen, maar is ook geconstateerd dat er dingen zijn die beter kunnen én is nagedacht over hoe die verbeteringen gezamenlijk kunnen worden bereikt. Eén van die verbeterpunten, het professionaliseren van het bewegingsonderwijs, is een punt dat door mijn fractie meermalen in het verleden is aangekaart.

Waar Stadspartij PLOP zelf nog aandacht voor wil vragen -ondanks het gegeven dat we in Assen geen doelgroepenbeleid hanteren- zijn de ouderen. Natuurlijk is het Sportakkoord voor alle inwoners, maar waar kinderen/jeugd en mensen met een beperking wel worden genoemd, missen we toch onze ouderen. “Wie niet wordt genoemd, wordt niet gezien” is helaas iets wat vaak voorkomt. Dat zouden we graag hier voorkómen, en dus vragen we om deze categorie niet te vergeten.

Tot slot voorzitter, de taak van de gemeente. Die is in het algemeen ondersteunend en faciliterend waar het gaat om sport en (sport)evenementen. Van onze kant een oproep aan het college om die ondersteuning en facilitering dusdanig aan te pakken, dat aan organisatoren geen onnodige regels worden opgelegd. Natuurlijk zit helemaal niemand te wachten op een tweede Hardenberg, maar in dit land hebben we ook de neiging om hard door te schieten naar de andere kant. Met als gevolg dat organisatoren afhaken en mooie evenementen dus verloren gaan of niet tot stand komen. Mijn fractie heeft in dit kader onlangs vragen gesteld met betrekking tot de organisatie van de Urban Run, een mooi evenement dat verloren dreigt te gaan door overregulering.

Al met al, voorzitter, een mooi proces, een mooi akkoord en zeker iets waar in gezamenlijkheid nog veel mooie dingen uit kunnen ontstaan.

 

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2020

Ook een  voor Assen?