Assen onder toezicht Provincie

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben in hun vergadering van dinsdag 17 december besloten om de gemeente Assen onder preventief toezicht te plaatsen. De Asser begroting is onvoldoende op orde. Kwalitatief en structureel is er momenteel geen zicht op een sluitende begroting in 2022.
Dat betekent dat Assen voor alle nieuwe besluiten over uitgaven of verplichtingen eerst de toestemming van de Provincie nodig heeft. In de tussentijd heeft Assen de opgave om voor 1 mei tot maatregelen te komen om wel haar begroting structureel sluitend te maken.

Dat dit is gebeurd, is op zich natuurlijk geen verrassing. Gaandeweg het jaar bleek dat de financiële tekorten zich blijven opstapelen. De maatregelen, die de gemeenteraad bij de vaststelling van de Kaderbrief in juli nog goedkeurde, bleken al snel onvoldoende te zijn. Stadspartij PLOP heeft toen al in de raad aangegeven dat er andere maatregelen genomen moesten worden.
En waar hier staat “gemeenteraad” moet natuurlijk worden vermeld dat dit alleen om de toenmalige coalitiepartijen ging. De volledige oppositie stemde tegen deze voorstellen, en Stadspartij PLOP (toen nog coalitie) gaf aan zeer veel moeite te hebben met een aantal van deze voorstellen, zoals de verhoging van de Toeristenbelasting.
Wat vrij uniek is in bestuurlijk Nederland, is dat op 28 november ook de gehele oppositie, afgezien dan van de beoogde nieuwe coalitiepartners, tegen de beleidsarme begroting heeft gestemd. Het zou toch te denken moeten geven.

Dat door uitspraken van wethouder Pauwels nu de oorzaak van de ondertoezichtstelling bij het vertrek van Stadspartij PLOP lijkt te worden gelegd, is een kwalijke zaak. Uiteraard kwam ons vertrek op een ongelukkig tijdstip. Maar ook de oorspronkelijke begroting had geen enkele kans van slagen op goedkeuring van de Provincie. Omdat daarin ook een forse greep in de reserves werd gedaan. Omdat helder was dat de “bestuurlijke ongehoorzaamheid” (het niet willen invoeren van het WMO-abonnementstarief voor de Algemene Voorziening Schoonmaak) -waar Stadspartij PLOP overigens van harte mee instemde!!!- geen enkele kans van slagen had. Het is nu eenmaal een wettelijke verplichting. (Dat het signaal, dat met deze actie richting Den Haag werd gegeven, daar inderdaad werd ontvangen, is mooi maar doet hieraan niets af.) Deze voorgenomen bestuurlijke ongehoorzaamheid maakte de oorspronkelijke begroting dus nog zwakker dan hij was.

Stadspartij PLOP staat voor een gedegen financieel beleid. Die oorspronkelijke begroting was alles behalve gedegen. Daarvoor wilden wij geen verantwoording meer dragen. Het is mede aanleiding geweest voor ons vertrek.
In de bijdragen voor de begrotingsbehandelingen heeft Stadspartij PLOP dat ook duidelijk aangegeven. Hoofdzaak voor oplossing van financiële problemen is de tering naar de nering zetten. Ook als dat betreurenswaardige pijnlijke maatregelen tot gevolg heeft. En dan hebben we het niet over grepen in de reserve of over de inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad extra lasten opleggen door buitensporige verhogingen van de OZB en de Toeristenbelasting.

Wethouder Pauwels had zich beter op de vlakte kunnen houden. Want het is een zwaktebod om de schuld eenzijdig bij Stadspartij PLOP neer te leggen.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop

Naschrift
Het is jammerlijk te constateren dat zowel RTVD als het DVHN klakkeloos de woorden van wethouder Pauwels presenteren waarmee ze Stadspartij Plop als zondebok aanwijst. Uitspraken over hoe goed die oorspronkelijke begroting was, hadden ter plekke aan de kaak moeten worden gesteld.
Met onze reactie achteraf is er per slot altijd al kwaad geschied en onze goede naam te grabbel gegooid.

Ook een  voor Assen?