Schriftelijke vragen precarioheffing 2019 en 2020

Aan het college van burgemeester en wethouders van Assen

Assen, 10 december 2019

 

Geacht College,

Meerdere Asser ondernemers hebben ons gemeld dat ze geschrokken zijn van de jaarlijkse factuur voor de precarioheffing, die ze verschuldigd zijn in 2019 aan de gemeente Assen. Van één van de ondernemers die zich tot ons gewend heeft, betreft het de precarioheffing voor terrasgebruik. De factuur die deze ondernemer heeft ontvangen, vermeldt geen vierkante meterprijs noch wordt het aantal aangeslagen vierkante meters weergegeven. Eigen berekening maakte een vierkante meterprijs van 20,10 euro zichtbaar. In 2018 was dit nog 17,95 euro, een verhoging van 12% dus.

Verbaasd over deze exorbitante verhoging, hebben wij de relevante raadsstukken van de raadsvergaderingen van 22 november en 20 december 2018 er nog eens op nageslagen. Het raadsvoorstel van 22 november stelt ten aanzien van de overige belastingen/heffingen:

“In het bestuursakkoord is opgenomen dat de dienstverlening kostendekkend is. Dit is thans nog niet bij alle belastingen, heffingen en leges het geval. Daarom worden de tarieven vanaf het jaar 2019 trapsgewijs opgehoogd, zodat de tarieven in de komende jaren uiteindelijk kostendekkend worden (voor zover mogelijk). Voor 2019 betekent dit een verwachte meeropbrengst van ongeveer € 150.000. Om dit te bewerkstelligen worden de tarieven met 12% opgehoogd. Een uitzondering hierop is de leges waarvoor maximale rijkstarieven worden vastgesteld. Wij stellen voor om de tarieven voor deze leges vast te stellen op het maximale rijkstarief ook al is dit mogelijk niet kostendekkend.”

Conclusie is nu dat de precarioheffing voor de tariefstelling 2019 gelijk behandeld is als de belastingen en heffingen die, volgens het bestuursakkoord, geacht worden richting kostendekkend te gaan. Namelijk de trendmatige 2% verhoogd met 10% conform dat akkoord. Het klinkt als “een foutje in uw nadeel”!! Stadspartij Plop is van mening dat dit dient te worden teruggedraaid. Om zo vervolgens in 2020 ook alleen de trendmatige verhoging door te voeren. Maar wel dus gebaseerd op het bedoelde, juiste tarief voor 2019.

De ondernemers die we hierover gesproken hebben, zijn zich pas bewust geworden van deze verhoging nadat ze de jaarfactuur kregen. Zoals ook blijkt uit de reactie van de Snackmobiel Marsdijk v.o.f., die afgelopen week de raad heeft aangeschreven en in bezwaar is gegaan tegen deze aanslag. Dat roept al met al wel vragen op over de manier van aanzegging.

Bovenstaande leidt voor Stadspartij Plop tot de onderstaande vragen aan het College.

1. Is het College met Stadspartij Plop van mening dat de precarioheffing een gemeentelijke belasting is en zodoende niet tot de beoogde kostendekkende dienstverlening behoort die jaarlijks met 10% extra belast wordt? Zo niet, wat is dan de mening van het College?

2. Is het College bereid om het tarief van de precarioheffing in 2020 vast te stellen op basis van het tarief van 2018, verhoogd met de trendmatige verhogingen voor 2019? Zo nee, waarom dan niet?

3. Is het College het met ons eens dat het een logisch gevolg van bovenstaande is dat het teveel betaalde over 2019 zou moeten worden verrekend c.q, terugbetaald aan de ondernemers? Zo niet, waarom dan niet?

4. Is het College met Stadspartij Plop van mening dat het informeren van ondernemers over tariefwijzigingen zorgvuldig en transparant moet gebeuren?

5. Is het College met Stadspartij Plop van mening dat de aanzegging over de tariefstelling, gezien het verrassingseffect bij de ondernemers, onvoldoende zorgvuldig en transparant is geweest?

Stadspartij Plop realiseert zich dat het kort dag is, dit door het zo laat ter beschikking komen van de tarieventabel 2020, maar hoopt dat u onze vragen vóór de raadsvergadering van 19 december 2019, waarin deze tarieven behandeld worden, beantwoordt.

Tot zover en met vriendelijke groet,

Namens Stadspartij Plop,
Henk Santing, fractievoorzitter

Ook een  voor Assen?