AANVULLEND KREDIET WIELERCENTRUM

Voorzitter,

Evenals bij de behandeling van het raadsvoorstel in mei 2011 zijn ook nu de meningen binnen de fractie van Stadspartij PLOP verdeeld.

Daar we hier te maken hebben met een ‘erfenis’ van ruim 8 jaar geleden neem ik u even mee in een stukje geschiedenis ter verduidelijking.

Het meervoudige raadsvoorstel dat ten grondslag ligt aan het huidige voorstel riep toentertijd de nodige twijfels op. Een groot deel van de raad zette vraagtekens bij de haalbaarheid van delen van het plan en dan met name over de geldverslindende realisatie van een kombaan, waarbij de levensvatbaarheid afhing van particulier initiatief. Beter gezegd van de convenant partners die ervoor zouden zorgen dat het complex van een dak zou worden voorzien. De geschiedenis leert dat hier helemaal niets van terecht is gekomen, omdat zij hun deel van het akkoord niet ingevuld hebben.

Terug naar de vergadering van 19 mei 2011, waarvan ik de videoverslaglegging (dankzij de niet aflatende steun van ‘onze Griffie’) heb kunnen terugzien. In deze vergadering is door meerdere partijen de zorg uitgesproken over de broze onderbouwing van de kombaanplannen en het niet (kunnen) voldoen aan hun deel van het akkoord door de convenant partners. Wat er eigenlijk op neer kwam dat de gemeente de enige financieel risicodragende partner van het project was. Dit riep bij een aantal partijen de vraag op wat ons bij de uitvoering van de plannen financieel nog meer te wachten stond.

De reactie hierop, uitgesproken door de toenmalige wethouder van Sport J. K. te A., was de toezegging dat het College niet terug zou komen voor meer geld als het beschikbare bedrag niet toereikend was, maar enkel om te zeggen dat de bouw niet door zou gaan! Vandaar dat het ons, ondanks enkele verdekte voorwaarschuwingen, een beetje rauw op het dak valt dat er nu alsnog een ‘naheffing’ van 10% komt.

Daar komt bovenop dat een deel van de fractie van PLOP het absurd vindt dat de gemeente als opdrachtgever opdraait voor de extra kosten die het gevolg zijn van onderlinge conflicten van partijen die contractueel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project.

Kees Boonzaaijer tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 2019
Namens ¾ deel van de fractie van Stadspartij PLOP

 

De fractie heeft, op André Dik na, tegen het beschikbaar stellen van het krediet gestemd.

Ook een  voor Assen?