Jaarverslag 2018 en Kaderbrief 2020

Vooraf

In deze laatste vergadering voor de zomervakantie, voor ons het zomerreces, bespreken we het financiële jaarverslag over 2018 en de kaderbrief 2020. De jaarcijfers 2018 zijn door de accountant beoordeeld en het verslag wordt door hen als een juiste weergave van de werkelijkheid gezien. De zogenaamde accountantsverklaring bevestigd dit.
De kaderbrief 2020 geeft enerzijds de verwachte financiële ontwikkeling aan voor de komende 4 jaar en anderzijds de plannen van het college voor 2020. Beiden zijn daarmee richting gevend voor de begroting 2020 die in het najaar 2019 in de raad gaat komen. In de huidige vergadering geven we dus aan wat wij van de plannen vinden.

De verwachte financiële ontwikkeling, gebaseerd op de meicirculaire vanuit Den Haag, is ronduit dramatisch. De tegenvaller in het Sociaal Domein is nog groter dan ons in de mei-discussie is gepresenteerd. Het gat daar loopt op tot 8 miljoen! Serieuze compensatie vanuit Den Haag blijft uit. Het beetje dat ons is toegezegd, wordt volledig teniet gedaan door een algemene verlaging van onze inkomsten vanuit Den Haag. Ook weer zo’n systeem constructie. Doordat Den Haag minder uitgeeft, krijgt de gemeente ook minder geld vanuit Den Haag. Daarnaast zijn er nog enkele tegenvallers vanwege de Haagse systemen.
In mei dachten we nog, na bespreking van enkel onze maatregelen, dat we een tekort overhielden van ruim 1 miljoen. In deze kaderbrief is dat tekort ruim 6 miljoen!! En dat wordt in de voorstellen ook niet opgelost. Onze algemene reserve, onze spaarrekening, loopt in hoog tempo leeg. Wat ons aangaat kan dat niet. Oplossingen hebben we hier nog niet voor, daarvoor was dit een te grote verrassing. In het najaar zal daar een hele grote noot voor gekraakt moet worden. Want slim bezig zijn en kaasschaven helpen hier niet meer.

Diverse goede plannen van het college, waar Stadspartij Plop zichzelf zeker ook in herkent.
Behalve dat ene bezopen voorstel tot verhoging van de toeristenbelasting met 1 euro. Een suggestie vanuit de fractie van Groen Links, gesteund door de PvdA, door het college vertaald in deze kaderbrief.
Om de een of andere reden is het college het gevoel met het bestuursakkoord kwijt geraakt in dit voorstel. Geen open overleg vooraf met de sector om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn. Gewoon pats boem. De sector, die het rare karakter hiervan en haar ongenoegen gelukkig mocht uitspreken in de vergadering, toch nog in shock achterlatend door weinig ruimte te bieden. Dat ondanks dat een groot deel van de raad haar ongenoegen had geuit. Ook Stadspartij Plop.
Wij vinden dit echt een verkeerde handelswijze van het college. De relatie met ondernemers en inwoners wordt hiermee verslechterd in een tijd dat we elkaar juist nodig hebben. Assen heeft zich hierin tot landelijk aan toe belachelijk gemaakt.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop

 

Bijdrage Stadspartij Plop over het Jaarverslag 2018 en de Kaderbrief 2020

Voorzitter,

We hebben kennis genomen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018. Net als van de controle door de account uitgevoerd en diens controleverklaring. Stadspartij Plop zal het raadsvoorstel volgen met het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en het verlenen van decharge aan het college.

2018 kende een beleidsarme begroting. Vooral gericht op het afmaken van wat in die vorige bestuursperiode gestart is. Daarbij ook de zorg uitdragend voor continuïteit en stabiliteit in dit overgangsjaar.
Kijkend naar het jaarverslag 2018 is deze aanzet welhaast prima gelukt. We spreken dan ook onze waardering uit aan de medewerkers van dit huis, samenwerkingspartners in verbonden partijen ook, het vorige én het huidige college.
Alleen de ontwikkelingen in het Sociaal Domein verstoren in deze het goede gevoel. De kosten gerelateerd aan de jeugdwet zijn 8 miljoen hoger uitgevallen dan de begrote 18,8 miljoen.
De jeugd heeft de toekomst, maar of dat op deze manier moet?

Hierop aansluitend voorzitter, de bespreking van het jaarverslag én de kaderbrief is tegelijk een moment van bespiegelingen.
De ontwikkeling Sociaal Domein is er één passend in de maatschappelijke tijdgeest. Mag een kind nog gewoon opgroeien, woorden van die strekking sprak wethouder Vlieg enige tijde geleden..
We zien tegenwoordig dat we alles onder controle willen hebben. Alles willen verbeteren. Risicomodellen omarmen om zekerheid te voelen. Een steriele maatschappij.
Anderszijn, kan dat nog wel?
Mag je nog afwijken van wat standaard heet te zijn? Mag je nog jezelf zijn?
We zien het overal om ons heen gebeuren. Zeker in de zorg. Maar op veel meer maatschappelijke terreinen.
Laatst las ik dat de Waterleiding Maatschappij Drenthe stelde dat investeringen nodig waren omdat de zuivering van het water verbeterd moest worden. Want, werd verteld, de techniek schrijdt voort. We kunnen tegenwoordig nog beter meten wat er aan schadelijke stoffen in het water zitten.
En dat terwijl we in Nederland tot de top van de wereld behoren wat betreft de kwaliteit van het drinkwater.
Goed is ook al niet meer goed genoeg voorzitter. We lopen onze staart achterna.
Tijd voor bezinning lijkt ons.
Het scheelt heel veel zorgen en zeker weten enorm veel aan overbodige maatschappelijke kosten.

Tijd om naar de kaderbrief 2020 te gaan.
Een kaderbrief zoals die bedoeld is in de nieuwe werkwijze van de begrotingscyclus. Onze complimenten richting het college.
In de kaderbrief wordt verdere invulling gegeven aan de uitwerking van het bestuursakkoord “Samen duurzaam verder”. En het mag gezegd worden, de keuze voor het bewaken van de Asser waarden volgens het akkoord én de ambities uit dat akkoord is bewonderenswaardig.

Maar voorzitter, Stadspartij Plop stelt zichzelf wel de vraag hoe lang we dit nog volhouden, dat kiezen voor de waarden van Assen.
De Haagse miljarden klotsen welhaast over de rand van de schatkist, die hardnekkig gesloten blijft. Dit ondanks dat gemeenten tot over hun nek in de miljoenen tekorten zitten. Het douceurtje ter tegemoetkoming van het tekort Sociaal Domein, wordt weer teniet gedaan door andere bewegingen in de geldstroom van Den Haag naar Assen.
Een cynische kijk van ons? Wij denken van niet. Want het ware cynisme is dat we vanuit Den Haag toestemming krijgen om een stelpost op te nemen voor extra middelen jeugd voor 2022 en 2023. Dat vooral omdat al die gemeenten alleen zo in staat zijn om aan het eind van hun meerjarenbegroting een structureel sluitende begroting te kunnen laten zien.
Dat het college daar vervolgens gehoor aan geeft, is begrijpelijk. Maar wij zijn er geen voorstander van. De realiteit is dat er geen toezeggingen zijn voor deze stelposten.

Hoe snel de tegenvallers zich opstapelen, blijkt wel uit het verschil tussen het gesprek van vandaag in deze raad en het gesprek dat we op 16 mei met elkaar hebben gehad. Voor 2020 neemt binnen deze 2 maanden het tekort met 5 miljoen toe. En als die tekorten nog verder op gaan lopen, hoeven we niet verrast te zijn.
Bestuurlijke verantwoordelijkheid aanvaarden, betekent ook de financiën op orde maken. De set maatregelen van 16 mei pasten daar goed in. Maar de nu verwachte tekorten vragen niet om nog meer van dit soort maatregelen. Daarvoor is het tekort gewoon te groot.
Misschien moeten we gewoon met alle raadsleden van Nederland maar eens naar het Haagse Malieveld. Om duidelijk te maken dat dit zo niet gaat.
En mocht zo’n demonstratie geen succes hebben dan is het tijd voor keuzes, voor harde en ongemakkelijke maatregelen in onze eigen begroting. Dat moment is niet meer ver weg.

Wat we gaan doen in 2020 staat verder in de programma onderdelen beschreven.
In het programma wonen gaat het ook over de energietransitie. Een grote opgave, dat weten we. Verbaasd waren we dan ook onlangs te horen dat de ontwikkeling van het Zonnepark Assen-Zuid vertraging op lijkt te lopen omdat ze pas over 3 jaar aangesloten kunnen worden op het energienetwerk. We vragen ons af wat dat gaat betekenen. Ook voor al die andere plannen die er liggen. Wat betekent het voor het realisme van onze ambities in de tijd.

In het programma Werken in Assen is de koppeling tussen werk en onderwijs snel gelegd. Een belangrijke ook waarin het college die samenwerkingen actief stimuleert en ondersteunt.

Onder het kopje Participatie zien we dat het college het instrument Basisbanen wil verkennen. Als het college daarmee bedoelt dat ze de ontwikkelingen in Groningen nadrukkelijk gaan volgen, dan past dit keurig in het bestuursakkoord. Het zelfstandig gaan experimenteren op dit terrein past daar niet in.

“Dit is Assen” is de zelfbewuste marketing slogan van onze mooie stad.
Maar “Is dit Assen?” vroegen wij ons af toen het college alsnog 4 ton inboekte aan toeristenbelasting en aangaf om dáárná nog met de sector te gaan praten.
Wij vinden deze verhoging een slecht idee. Wel vraagt Stadspartij Plop het college dat gesprek met de sector in te gaan. Maar dan zonder voorwaarden vooraf. Om zo juist samen te zoeken naar de kansen die de sector biedt en hoe we elkaar kunnen versterken. Om zó, ook de aanzet te geven tot een toeristische beleidsparagraaf voor Assen als onderdeel van het economische plan.

We willen dat alle Assenaren in onze samenleving zich gezien, geaccepteerd en waardevol voelen. Iedereen hoort erbij en doet er toe.
Het Programma Meedoen in Assen speelt hierbij een belangrijke rol. Stadspartij Plop onderschrijft en ondersteunt dit belang en de vele goede plannen in deze kaderbrief.
Tegelijk waarschuwen we er voor dat we met onze inzet hierop niet zelf de zorgvragen moeten gaan creëren. Aandacht voor preventie is een krachtig middel. Tijdig en daarmee eenvoudige, goedkope inzet in plaats van dure zorg. Het klinkt logisch. Maar daar zit wel de valkuil ook.

Kort genoemd maar niet minder belangrijk is het programma van Mijn Buurt Assen. Wij waarderen deze succesvolle samenwerking van gemeente, Actium en Vaartwelzijn.
Mooi ook om gisteren in een Persbericht weer eens te lezen dat Mijn Buurt Assen meer is dan die paar wijken van de wijkvernieuwingen. Iets wat onderbelicht blijft. Alle wijken, buurtschappen en dorpen in Assen kunnen er een beroep op doen als het over buurtinitiatieven gaat.

Stadspartij Plop is verheugd over enkele voornemens met betrekking tot Cultuur in het Programma Aantrekkelijk Assen.
Zoals het plan om vanuit die zo nodige Cultuur-Agenda te gaan werken aan de Cultuurnota
Heel blij worden we van het onderzoek naar structurele subsidie voor het Drents Museum. De wenselijkheid hoeft het college wat ons aangaat niet te onderzoeken, Stadspartij Plop vindt dit al jaren wenselijk.
Mooi ook het onderzoek naar een structurele subsidie voor Garage TDI, ze hebben het verdient.
En wie weet zien we in de kaderbrief van 2021 of 2022 in dit rijtje ook het geplande TT Museum terugkomen. Het toekomstige pareltje in ons mooie Assen.

Ten aanzien van het Programma Samen werken aan Assen wil Stadspartij Plop graag even aandacht vragen voor de Noordelijke Samenwerking en vanuit welk gezichtspunt die is aan te gaan.
Als je de stormachtige ontwikkeling van de stad Groningen bekijkt en de impact die dat heeft op vooral de kleinere gemeenten daar omheen, dan ontstaat het beeld van een vergelijking met een zwart gat. De economische aantrekkingskracht, de zuigende werking op arbeidskrachten, de sterke woonbehoefte met bijbehorende prijsexplosies in huur en koop, de aantrekkingskracht op jeugd ook vanuit het daar bloeiende onderwijs. Het heeft een vernietigend effect op de omliggende plaatsen.
Dat is een beeld van een bloedend Noorden, niet van een bloeiend Noorden.
Bij een bloeiend Noorden hoort juist een bloei in de breedte van de 3 Noordelijke Provincies.
Dat beeld zien wij als uitgangspunt in die Noordelijke samenwerking en willen we het college graag meegeven.
Die gedachte van uitbreiding van de RUG naar Drenthe is daarvan zeker al een mooi voorbeeld van zo’n toekomstige samenwerking.

Tot slot voorzitter, de bedrijfsvoering.
We missen enkele woorden over het team Handhaving. Door het achterwege blijven van die geweldsmiddelen was een uitbreiding in capaciteit noodzakelijk, is ons voorgehouden. En ook wij hechten aan de veiligheid van de medewerkers. Het kan natuurlijk zijn dat ik er overheen gelezen heb in de detailuitwerkingen van deze kaderbrief.

Verder zien we de wens tot het aanstellen van een subsidie coördinator. Dat lijkt ons een goede keuze. We hopen wel dat er dan niet alleen landelijk gekeken wordt, maar zeker ook in de Provincie Drenthe.

Tot zover

Ook een  voor Assen?