Raadsdiscussie bezuinigingen vanwege tekorten Sociaal Domein

Vooraf

De verwachte tekorten in het Sociaal Domein lopen op naar 6 miljoen in 2020 (de kennis van dit moment). Den Haag doet niets. Ongehoord. Als gemeente niet serieus genomen worden door de landelijke politiek. De VNG heeft het al over terugdraaien van de decentralisatie. Een noodsprong. Gele hesjes gedrag omdat je je niet serieus genomen voelt. Het is begrijpelijk en misschien begrijpen we hen nu ook beter.

Maar als je bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Dat is besturen.
Het college verdient een pluim dat ze tijdig begonnen is met het onderzoeken van de mogelijkheden om de tekorten het hoofd te bieden. De zoekrichtingen heeft ze vervolgens uitgewerkt in een pakket van maatregelen. Het betreft enerzijds bezuinigingen in uitgaven en anderzijds verhogen van inkomsten. Dit pakket is op 16 mei ter discussie voorgelegd aan de raad.
Bij de opzet heeft het college er wel voor gekozen het grootste deel van haar ambities, die zijn opgenomen in het bestuursakkoord, overeind te houden.

Tijdens de discussie hebben wij er voor gepleit om maatregelen met een soort onomkeerbaar karakter niet door te voeren. Dat betreft bijvoorbeeld bezuiniging op groenvormen om zo minder onderhoud te hoeven doen, een verschraling. Ook het verminderen van het niveau van onderhoud op wegen hoort hierbij. Het leidt tot verlies aan leefbaarheid én hogere herstelkosten op termijn.

Aan het eind van de discussie neemt de oppositie afstand van de voorstellen. Onder het motto van dat dit het enige juiste signaal naar Den Haag is.
Begrijpelijk misschien, maar in onze ogen onverantwoord naar Assen toe.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop


Bijdrage 2e ronde

De verantwoordelijkheden die behoren bij onze uitvoerende taken in het Sociaal Domein neemt de gemeente Assen serieus. De toegang tot zorg als dat nodig is, moet er voor iedere Assenaar zijn.
Tegelijk hebben we een opdracht om die zorgverlening om te vormen tot een betaalbaar geheel. Dat kost nu eenmaal tijd. Tijd die landelijk niet serieus ondersteund wordt. Dus moeten we zelf noodgedwongen pijnlijke keuzes maken.
Eerste stappen in die benodigde transformatie hebben we gemaakt in de jeugdzorg. En onze ambitie hierbij krijgt ook vorm in de aandacht voor preventie, waar we in het bestuursakkoord jaarlijks geld voor hebben vrijgemaakt.
En we hebben meer ambities als stad.
De binnenstad vraagt ook een transformatie, fysiek en in beleving. Ontwikkelingen in wonen met lopende uitbreidingen en de ambities in het Havenkwartier. En we willen goede kansen creëren voor onze inwoners en bedrijven.
Om dat waar te kunnen maken, moeten we ook blijven investeren.

Het college richt zich in haar opzet ook op het voorkomen van repressief toezicht. Dat is voor ons geen doel op zich. Dit zal Stadspartij Plop dus niet leiden in de keuzes die wij willen maken.

De keuze voor de scenario mix van het college kunnen wij onderschrijven. De brede blik van waarin keuzes gemaakt kunnen worden waarderen wij. Ongemakkelijk zijn ze soms zeker ook. Maar deze situatie vraagt om ook over je eigen schaduw heen te stappen. Dus als het uiteindelijk eenmalig nodig is om aan die OZB te komen, dan gaan ook wij daarin mee.

Met die kleine meevaller van een bijdragend rijk rekenen wij ons niet rijk. Toch beschouwen we dit maar als de buffer om enkele kleinere voorstellen ter discussie te stellen.

We willen maatregelen met een vorm van onomkeerbaarheid proberen te voorkomen. De verlaging van het kwaliteitsniveau verhardingen vinden wij aldus niet wenselijk. Ook de mogelijke vermindering van het groen in de vorm van minder hagen en heesters behoren hiertoe.

Maatregelen die onze ambities raken en weinig bijdragen aan de bezuinigingen zijn welhaast zonde om door te voeren. Het betreft de kortingen binnenstad, verkeersplannen algemeen en de korting op economische netwerken.

De korting op STILA klinkt welhaast als een technische, categorie A zogezegd. Tegelijk is het signaal naar de positieve initiatieven van de inwoners negatief. Deze korting opvoeren is dan vooral bedoeld voor die sluitende begroting. Voor ons geen noodzaak. Positieve initiatieven kunnen we per slot goed gebruiken.

We achten het reëel om in deze tijd de eerder gecreëerde extra ruimte voor acquisitie beleid ter discussie te stellen. Voor 2020 en 2021 kan dit wat ons aangaat wel met 25.000 gekort worden. Dan blijft er nog een zelfde bedrag als extra ruimte over.

Afrondend voorzitter nog twee opmerkingen.
Wij zien deze aanpak als een opmaat richting kaderbrief en begroting 2020. Bij de behandeling daarvan laten we ons opnieuw leiden door de inzichten van dat moment. Hopelijk daarin ook met de eerste positieve resultaten van het Transformatie akkoord.
Tot slot.
Zoals gezegd, besturen betekent soms ongemakkelijke keuzes maken. Maar als het moet, laten we ze dan ook maken.

Ook een  voor Assen?