Reactie op uitspraken door voorzitter MKB Retail

boonzaaijergemeenteEen reactie op de negatieve uitspraken gedaan door de voorzitter van MKB Retail Assen. Uitspraken betreffende het initiatief dat Stadspartij PLOP samen de VVD heeft genomen om het straat parkeren in de avond en op de zondagmiddag weer gratis te maken m.i.v. 1 januari 2019.

Vandaag is het ´DE DAG VAN DE ONDERNEMER´. Voor mij een uitgelezen moment de, zichzelf tot spreekbuis van de Asser binnenstadondernemers gekroonde, MKB Retail Assen eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Sinds jaar en dag doet deze organisatie voorkomen de enig legitieme gesprekspartner van de gemeente te zijn bij zaken die de binnenstad betreffen. Afgaande op het gegeven dat een (substantieel?) deel van de binnenstadondernemers ervoor heeft gekozen zich aan te sluiten bij deze organisatie geen gekke gedachte, ware het niet dat slechts een beperkt aantal ondernemers aan de touwtjes trekt binnen de organisatie. Ondernemers die zich in de afgelopen hectische periode, waar hen de dreiging van een FOC boven het hoofd hing, vooral gemanifesteerd hebben als hoeder van het eigenbelang en niet van een groter belang. Geen middel werd geschuwd andersdenkenden (ook binnen eigen gelederen!) weg te zetten als onwetenden/afvalligen. Ook de mening van ondernemers verenigd in Ondernemend Assen, die wel het besef hebben dat Assen meer is als alleen een aantal ondernemers in de binnenstad, vond geen gehoor bij deze binnenstad elite. Zelfs nu de gezamenlijke aanpak van de binnenstad gestalte krijgt in de vorm van een samenwerkingsverband van meerder organisaties (ViA) lijkt het erop dat Ondernemend Assen het liefst buiten de deur gehouden wordt.

Donderdag 8 november jl. was het ´DE DAG VAN DE ASSER BEGROTINGSBEHANDELING´. Een dag waarop partijen hun ware gezicht moeten tonen bij het doorhakken van (financiële) knopen. Niet het belangrijkste punt op de agenda, maar wel het meest in het oog springend was het besluit van een aantal partijen, waaronder initiatiefnemer Stadspartij PLOP, om een verkiezingsbelofte aan de inwoners van Assen gestand te doen. Het betrof hier het terugdraaien van de door ons, van begin af aan, zo verfoeide regeling van ´betaald parkeren´ op straat in de avonduren en op de zondagmiddag. Een van de ´kronkels´ in het parkeerbeleid waar wij 4 jaar geleden mee geconfronteerd werden. Beleid dat toentertijd opgesteld is in nauwe samenwerking met de al eerder genoemde vertegenwoordigers vanuit de binnenstad. In dit licht is het misschien ook wel aardig te vermelden dat het beëindigen van het ´gratis parkeren´ op het Veemarktterrein ook uit hun koker kwam. Dit met de intentie zoveel mogelijk bezoekers de binnenstadparkeergarages in te lokken. Hier stond wel iets tegenover, namelijk de toezegging dat ondernemers ter compensatie parkeerkortingsbonnen zouden verstrekken aan deze bezoekers. Een toezegging die nooit van de grond is gekomen (op de inzet van 2 overheidsgesubsidieerde instellingen (DM & DNK) en 1 horecaondernemer (LN) na!)

Alle (onsympathieke) maatregelen ten spijt heeft het aangepaste parkeerbeleid niet het gewenste resultaat opgeleverd met als gevolg een jarenlange klaagzang van ondernemers, bezoekers en inwoners. Dit heeft een aantal Asser politieke partijen ertoe gezet een ´parkeerparagraaf´ in haar verkiezingsprogramma op te nemen. Hieruit is voortgevloeid dat het thema rond het terugdraaien van betaald (straat) parkeren ´s avonds en op de zondagmiddag is opgenomen in het huidige bestuursakkoord. Met dit in het achterhoofd heeft Stadspartij PLOP samen met coalitiepartner VVD het voortouw genomen voor een 1e aanpassing van het parkeerbeleid d.m.v. van het indienen van een amendement. Dat wij blij zijn met deze aanpassing van het parkeerbeleid, dat met de steun van mede indieners CDA, SP, 50+ en CU op een brede basis steunt, behoeft geen betoog. Met andere mogelijke maatregelen, voortkomend uit een totale doorlichting van het parkeerbedrijf, in het verschiet, denken wij een flinke stap gezet te hebben in de richting van een goed en breed gedragen Asser parkeerbeleid.

Zo blij als wij waren met ´ons resultaat´, zo verbaasd waren wij over de reactie van MKB Retail Assen.

Enkel onbegrip, verontwaardiging en hoon viel de Raad ten deel. De binnenstad ondernemers zaten niet te wachten op zo´n oplossing, waarin zij niet gekend waren en waarvan zij ook de vruchten niet konden plukken.

En dan komen we bij de KERN VAN HET VERHAAL. Het terugdraaien van deze maatregel is helemaal niet speciaal voor hen bedoeld, maar voor alle Assenaren! Zijnde bezoekers van de Horeca, DNK, culturele manifestaties in de stad, mensen die cursussen volgen bij Podium Zuidhaege en bovenal voor de bewoners van de binnenstad. Bewoners die ´s avonds en op zondagmiddag weer visite kunnen ontvangen, zonder deze met schaamrood op de kaken te moeten melden dat ze wel moeten betalen voor hun verblijf.

Nee, de reactie van MKB Retail Assen was ongepast en erg voorbarig. Soms is het beter eigenbelang ondergeschikt te maken aan een breder belang om zodoende meer begrip te kweken voor de eigen situatie. Hun inbreng voor een aantrekkelijker parkeerbeleid in de binnenstad, die overigens wel gepaard dient te gaan met een ´eigen bijdrage´, komt nog. Wachten we komend jaar af. Mijn advies: Trek niet weer zo´n grote broek aan als in de afgelopen periode!

16 november 2018

Ook een  voor Assen?