Raadsbijdrage begroting 2019 eerste termijn Stadspartij PLOP

santingDe voortgangsrapportage maakt zichtbaar dat 2018 een jaar is, waarin Assen geconfronteerd wordt met grote financiële druk op haar middelen. We zijn daar overigens niet uniek in. Deze financiële druk vertaalt zich in de begroting 2019 en het meer-jaren perspectief. Met dat inzicht is het goed om onze ambities met regelmaat, en dus ook vandaag, tegen het licht te houden.

In de programmabegroting 2019 die voorligt, wordt gesproken over een tijd van nieuwe inzichten die om andere keuzes en een nieuwe bestuursstijl vraagt. Daarin neemt de gewenste dialoog met raad en de Assenaar een belangrijke plaats in. Stadspartij Plop constateert dat deze dialoog nog amper zichtbaar is, met inwoners en in deze raad. Laten we daar als raad, juist ook vandaag, onze richting aan gaan geven. De inkijk in de plannen van het college, geeft daar ook nog alle ruimte voor. Nog veel staat in termen van onderzoek. Goed om te weten, dat dialoog de daadkracht niet in de weg hoeft te staan. Door op het oog complexe vraagstukken meer uit elkaar te trekken, helpt het ons om tot meer diepgang, afgewogen kaders en oplossingen te komen én daadkrachtig te zijn.

Deze begroting, gebaseerd op het bestuursakkoord, krijgt in de breedte uiteraard onze steun. Maar Stadspartij Plop eigen, houden wij ons Politiek Oprechte en Onafhankelijke kritische geluid.

Het programma Wonen in Assen
Het college trekt het Havenkwartier uit de vergetelheid met de beoogde ontwikkeling van eerst de Sluiskade. Maar daarbij zijn ze in hun presentatie toch nog iets vergeten, de City Beach van Assen. In 2006 al door ons aangedragen en nog steeds zeer actueel. Ruimte voor verpozing, werk en wonen, levendigheid. De City Beach geeft identiteit aan het Havenkwartier én aan Assen. Dus college, de volgende Art Impression van de Sluiskade graag met De City Beach van Assen!

Aandacht voor de sociale woningbouw is ten onrechte wat onderbelicht. Maar met gemiddeld jaarlijks zo’n 120 woningen, vindt er gelukkig wel uitbreiding plaats.

De beoogde Stadsbouwmeester laat nog op zich wachten. Maar heeft een kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de binnenstad niet juist nu al diens kwaliteiten nodig? Een volmondig ja is ons antwoord. We vragen het college of al die beoogde afwegingen en afstemmingen niet uit elkaar kunnen worden getrokken. Want dan kan die Stadsbouwmeester rap in de binnenstad aan de slag!

Wij juichen de extra aandacht voor de wijken toe. Met name voor de speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken, hopelijk gecombineerd met veel groen. Dit komt de gewenste gezonde leefomgeving ten goede. Inbreng van en dialoog met inwoners is de route. Al genomen initiatieven, zoals die voor meer speelvoorzieningen in Assen Oost, kunnen hier ook mooi bij betrokken worden. 

Mijn buurt Assen. Er zijn verwachtingen naar de buurt gewekt voor zo’n 4 miljoen aan extra plannen. Verrast of niet, we gaan deze plannen vast nog zien in deze raad. In het licht van de druk op de gemeentelijke financiën, willen we aan de wethouder vragen in hoeverre temporiseren hierin, bezwaarlijk zou zijn?

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar waar wij al jaren voorstander van zijn, het betaalbaar begraven, wordt nu eindelijk realiteit.

De ontwerpfase van de fietssnelweg speelt zich nog volledig buiten het gezichtsveld van deze raad af, terwijl er toch 2 miljoen euro bijdrage van Assen wordt gevraagd. De gedachte dat zo’n fietssnelweg van station tot station moet lopen, klinkt in de oren van Stadspartij Plop als het najagen van het prestige van een bestuurlijke elite laag. Voor ons, is een goede aansluiting op het bestaande fietsnetwerk in de stad meer dan voldoende. Wij vragen het college dan ook dat de ontwerpplannen ter keuze en goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Zodat wij kunnen kiezen om vooral zinvol het Asser geld uit te geven.

Wonen en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch maken we ons ook zorgen over wie dat allemaal moet betalen. Huurders en particuliere eigenaren kunnen dit echt niet zo maar ophoesten. Creatieve oplossingen van overheid, corporaties en financiële sector zijn nodig. Dat is dus meer dan de genoemde uitwerking van de gebouw-gebonden financiering volgens het succesvolle Asser-servicekostenmodel. College graag uw aandacht hiervoor.

Werken in Assen
In Assen groeit de werkgelegenheid krachtig, laten de cijfers over 2017 zien. Prachtig! Maar de groei van het aantal vestigingen, zeg ondernemingen, in Assen blijft achter. Dat baart ons wel zorgen. Inzet op actieve acquisitie blijft voor ons een speerpunt. Kan de wethouder aangeven wat hij met de vorig jaar door deze raad toegekende extra middelen in 2019 gaat doen?

De TRZ, Het gebied voor creatieve kansrijke initiatieven, als de provincie daar niet voor gaat liggen natuurlijk. TT Speedworld en TT Plaza. Na luid geblaat, is het nu inmiddels al 10 maand oorverdovend stil. Vast wel tot tevredenheid van de Stichting Geluidshinder Baggelhuizen. Wethouder, hoe staat het eigenlijk met deze initiatieven? Bestaan ze nog of was het nepnieuws?

Aantrekkelijk Assen
Een bruisende binnenstad met waarde voor cultuur en historie is wat Stadspartij Plop graag ziet. Bij vlagen waarneembaar tijdens die mooie zomerdagen en in voor- en najaar. Met diverse al bestaande pareltjes zoals de Bluesnight, het Preuvenement en het steeds mooier wordende Kunst aan de Vaart. En parels ook natuurlijk, zoals bijvoorbeeld het Drents Museum.

De Vaart in een bruisend en aantrekkelijk Assen voorzitter, dat is nu gewenst. Concrete acties vanuit de gedragen visie is wat we van het college hierin ook vragen. Zichtbare effecten vooral ook. Zo is de boot al weer gemist als het gaat om in de vaart de overwintering van historische schepen te faciliteren. Nu dus ruim de tijd voor het college en de VIA om dit voor komend najaar wel te organiseren.

De culturele agenda, mede basis voor de reuring in de binnenstad. Het staat wederom genoemd als daar gaan we aan werken. Die tijd is nu wel voorbij voorzitter. Tijd om concreet te worden. Kan de wethouder toezeggen dat deze agenda er voor de zomer van 2019, ik zeg het jaartal er maar even bij, opgesteld is én gedeeld kan worden met deze raad?

Dan de veiligheid in het centrum met het door ons zo gewenste mobiele Cameratoezicht. Ook zo’n onderwerp met veel te weinig vaart. Waarom is dat onderzoeksrapport nu nog steeds niet gedeeld met deze raad? En is er in deze begroting ook financiële ruimte voor inzet van zo bedoeld cameratoezicht aanwezig? Graag een toelichting van het college hierop.

De verkeersveiligheid in de stad. Daar is ook nog een redelijke inhaalslag te maken, gezien toch diverse nog bestaande knelpunten. Wij komen hier als Stadspartij Plop zeker op terug de komende tijd. 

En dan een hete aardappel… ook in Assen. Het financiële vraagstuk rond het parkeerbedrijf. Stadspartij Plop streeft naar een dekking binnen dit bedrijf zelf. Maar het helpt dan wel dat kosten en baten binnen het parkeerbedrijf daar dan ook thuishoren. Misschien kan de wethouder ons toezeggen het eerste kwartaal van 2019 inzicht te geven in hoe een en ander is opgebouwd. Voor wat we nu wel kunnen overzien, willen we deze raad en het college alvast wat denkrichtingen aan de hand doen en we horen ook graag uw reactie.

Een fietsenstalling, anders dan in de openbare ruimte, kan toch zijn eigen broek wel op gaan houden? Daar hoeft de auto toch niet voor te betalen? Met de binnenstadontwikkeling in het verschiet zullen we vast nog wel tot meer stallingen komen om de chaos op straat wat terug te dringen. Goed moment om het hier dus nu al over te hebben.
De parkeergarage in Kloosterveen kan je op verschillende manieren tegenaan kijken. Is het gewoon een parkeervoorziening zoals bij andere centra in de wijken? Dan horen deze kosten niet in het parkeerbedrijf thuis. Of, is het een speciale parkeergarage voorziening, voor een speciaal woon- én winkelcentrum. Dan maakt het deel uit van het parkeerbedrijf.
In het centrum van Assen kan je zowat de auto in de winkel parkeren. Parkeergarages te over. Met een capaciteit zó gróót, dat we de 2-daagse piek voor Sinterklaas en Kerst nog aan kunnen. Zouden we het inmiddels niet met een parkeergarage minder kunnen doen? De al oudere Mercuriusgarage bijvoorbeeld? Daar krijgen we dan een mooie kans voor terug. Een kans voor een prachtige plek voor binnenstedelijke ontwikkeling, voor bijvoorbeeld wonen, werken en ontmoeten.

Het gratis parkeren op straat in het centrum op zondag en in de avonduren. Breeduit gewenst door deze raad met Stadspartij Plop al jaren voorop. Natuurlijk is overleg met de binnenstad nodig, maar daar is nu ruim de tijd voor geweest. De suggestie van het college om deze wijziging pas halverwege 2019 in te gaan voeren, delen wij niet. Wij blijven uitgaan van 1 januari 2019 en vragen het college daar ook naar te handelen en overwegen een amendement of motie hierover.

Tot slot, Meedoen in Assen
Het college besteedt veel energie aan veel en goede onderwerpen. Ik noem maar even de armoedebestrijding. En ook het streven om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en het verminderen van eenzaamheid. Maar laten we dat langer thuis laten wonen blijven verbinden met het belang van die oudere zelf. Want dáár gaat het echt om.
En als het dan zo ver is, dat de overgang naar een andere woonvorm eigenlijk gewenst is, zorg en bewaak dan dat die overgang er ook komt!

Opvallend in “Meedoen in Assen” is wat er juist Niet in staat. De participatiedoelstellingen die bijdragen aan het meedoen in Assen, zouden in dit programma echt hun plek moeten krijgen. Ik houd het maar op een onbewuste omissie. Mocht dit anders zijn, dan hoor ik het graag, maar niet graag natuurlijk.

Henk Santing 05-11-2018

Ook een  voor Assen?