Bijdrage PLOP over Sociaal Domein

henksantingZoals in het politiek bestuurlijke landschap wel vaker gebruikelijk is, is ook bij de decentralisatie van de jeugdzorg en de WMO meteen een besparing opgelegd. Om vervolgens de uitvoerende gemeenten een verandering te laten doorvoeren met direct ook minder middelen. Het principe van dat de kost voor de baat uitgaat, even vergetend. De vanzelfsprekendheid die wij als gemeente zelf kennen om de dan toch ontstane tekorten alsnog aan te vullen, is niet zo vanzelfsprekend in het kabinet. En dus zitten wij hier in Assen opgezadeld met het Haagse gebak.

In dat licht bezien, siert het de wethouder dat zij in haar voorstellen zich vooral blijft richten op inhoudelijke verbeteringen, zaken slimmer doen, en een verdere inzet op de transformatieopgave. Besparingsmaatregelen met nadelige effecten voor de zorgvrager zijn natuurlijk wel in beeld, maar nadrukkelijk nog niet aan de orde.

Dit in de wetenschap dat in samenwerking met de VNG een beroep wordt gedaan op extra financiële steun uit Den Haag, om in de komende tijd tot toegankelijke, relevante, goede én betaalbare zorg te komen én houden in Assen.

Ik wil nog graag wat meer ingaan enkele van de maatregelen van het raadsvoorstel zelf.

De inzet op preventie omarmt Stadspartij Plop volop. Allereerst omdat preventie een oorspronkelijke transformatie doelstelling is, een goede focus dus. Maar ook omdat we de indruk hebben dat hierin veel te winnen is door de jeugd vooral in positieve zin te waarderen en benaderen. Ruimte gevend voor ontplooiing, zijn wie je bent. Thuis, in de buurt, op school en in verenigingen.

De maatregel op kortere indicaties vinden wij geen goede aanpak. Bij een goed en verantwoordelijk functionerende zorginstelling leidt dit eerder tot kosten verhoging.

Twijfel over het verantwoordelijke gedrag van zorginstellingen klinkt in deze maatregel door. Maar dat is ook op een andere manier over te brengen. Bijvoorbeeld door een vergelijking op te zetten met gemeenten die gebruik maken van andere zorginstellingen. En daarmee in de hand dan het gesprek met zorgaanbieders aangaan.

We zijn benieuwd naar de mening van de wethouder op deze suggestie.

We missen ook nog iets in de maatregelen. Dat betreft maatregelen die de zorgvrager meer centraal stellen. Ik doel vooral op de mogelijkheid van de eigen regie van de zorgvrager. Om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Het is een omslag die zorgaanbieders maar moeizaam maken. De gemeente kan daar een voortrekkersrol in spelen door juist in haar eigen intake dat tot een speerpunt te maken. Bijvoorbeeld door de zorgvrager eigenaar te maken van alle plannen. Er zijn hiervoor diverse eenvoudige, goedwerkende tools. Eenmaal ingevoerd, zullen zorgaanbieders hierop moeten aansluiten. Een perfecte manier om het uitgangspunt van integrale hulp in de vorm van één gezin, één plan, één regisseur tot ontwikkeling te brengen.

Ik zou de wethouder willen vragen of ze deze gedachte van Stadspartij Plop kansrijk vindt en of ze de mogelijkheden hierin wil gaan onderzoeken.

Tot slot voorzitter.
We waarderen het dat de wethouder nu in het voorstel heeft aangegeven hoe zij het vervolg, na het te nemen raadsbesluit, vorm gaat geven. Daarmee komt ze tegemoet aan onze in een eerder stadium uitgesproken wens tot planvorming en beheersing.

Henk Santing
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?