Gezamenlijke werkplan Binnenstad en Binnenstadorganisatie ViA

boonzaaijergemeenteHet heeft even geduurd, maar om nu te zeggen dat het wachten zich geloond heeft? Niet helemaal of misschien wel helemaal niet.

Het werkplan Binnenstad laat zich het best omschrijven als ´zware kost´ met veel bombastisch taalgebruik (cement tussen de stenen). Weinig concreet en een hoog wensgehalte.

Maar de Asser Binnenstad gaat Stadspartij PLOP te veel aan het hart om het hierbij te laten. Naast enkele opmerkingen willen wij u ook nog een aantal suggesties aan de hand doen.

Te beginnen met de financiële onderbouwing. Het ontbreken van een financiële paragraaf in het raadsvoorstel komt de transparantie niet ten goede. De op verzoek, op het allerlaatste moment toegevoegde cijfers, brachten ook niet veel meer licht in de duisternis. Afgaande op de nu bij ons bekende informatie kunnen wij enkel concluderen dat er hier wel sprake is van een erg eenzijdige kostenverdeling. De Vastgoedeigenaren, die tijdens de FOC debatten hoog van de toren bliezen over hetgeen zij zouden gaan doen als de dreiging van een outletcentrum weg zou zijn, blijven erg terughoudend. VEEL woorden/WEINIG daden.

Enig zichtbare is dat ze begonnen zijn met de uitvoering van achterstallig onderhoud en reeds geplande (noodzakelijke) aanpassingen. Suggestie voor de Vastgoedcowboys: Afspraken maken over een (tijdelijke!) verlaging van de huurprijzen, om het beginnende ondernemers makkelijker te maken. Dit zou kunnen bijdragen aan het kweken van de nodige goodwill.

Bovenstaande constateringen zijn voor de PLOP-fractie wel aanleiding om het College aan te sporen bij een volgende berichtgeving m.b.t. tot de stand van zaken ook een duidelijk overzicht te geven van de financiële inbreng van de andere, niet overheid zijnde, partners.

Daarnaast was en blijft er twijfel bij ons of er wel sprake is van ´echte wil´. De belangen in de binnenstad zijn, zoals al vaker gebleken, nogal divers. Uitvloeisel hiervan is dat de onderlinge verhoudingen niet altijd even goed zijn. Er wordt veel gevraagd van de betrokkenen. Ondersteunende organisaties, met goedwillende vrijwilligers, moeten worden opgetuigd. Ons bekruipt hierbij het gevoel dat dit de procesgang niet versnelt. En dat is iets dat wij wel wensen! VEEL MEER DE VAART IN ASSEN. Zichtbare resultaten op korte termijn. NB. En dan doel ik niet op die paar (zonder leuning voor 50Plussers!) bankjes die onlangs op enkele plaatsen in de binnenstad geplaats zijn.

Bij het creëren van een breder fundament is ook nog een flinke stap te zetten. Wij doelen hier op de summiere inbreng van binnenstadbewoners en de ondernemers verenigd in [a1] ´Ondernemend Assen´. Deze groepen zijn onontbeerlijk in dit proces en dienen er op zeer korte termijn bij betrokken te worden! NB. Assen is overigens meer dan alleen die paar binnenstadondernemers die al sinds jaar en dag de dienst uitmaken in de Asser binnenstad en als het even kan kritische (lees ondernemers met een bredere visie) buiten de deur houden.

Tot slot nog een reactie op de opmerking van de wethouder over Horeca invulling van leegstaande panden. De PLOP-fractie pleit ervoor hier omzichtiger mee om te gaan dan tot op heden is gebeurd. Onze suggestie is een nieuwe horeca (structuur) visie op te stellen, waar diversiteit en aantoonbare meerwaarde de insteek moet zijn. Dit om de huidige eenzijdige invulling tegen te gaan. ( NB. Wat te denken van de opening dit jaar van 4 snackbars in een tijdsbestek van enkele weken, terwijl de binnenstad al ruimschoots bediend is in deze branche) Deze overbezetting heeft enkel verschraling tot gevolg en daar zit een levendige binnenstad niet op te wachten.

Rest mij de opmerking dat Stadspartij PLOP het proces nauwlettend en kritisch zal blijven volgen.

Kees Boonzaaijer
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

 

Ook een  voor Assen?