Samen duurzaam verder: Zonneparken in Assen

zonnepaneeljDe opgave om tot de energietransitie te komen is groot en is daarom een speerpunt in het Collegeprogramma. Tegelijk raakt het vraagstuk wel een breed beleidsterrein en  onze inwoners.  Niet alleen maar energiewinning, isoleren en niet te vergeten, het minder gebruiken van energie zijn van die vraagstukken.

De voorliggende beleidsnotitie legt de focus op de winning van zonne-energie. Het resultaat van een in samenwerking doorlopen proces. Goed van opzet en opbouw wethouder..  Maar.. Tegelijk zien we in de uitkomst van de zoektocht van het college hierin dat:

- niet alles meteen helder is (wat willen we, hoe past dit in het geheel van de opgave, wat doen we lokaal en wat regionaal)
- de bedoelde beleidsdoelstellingen volledig gevolgd worden (denk aan de fasering in 4 treden)
- de gedachte zorgvuldigheid ook werkelijkheid is (denk aan het pilotveld Rhee waar het draagvlak van de betrokken bewoners er nog niet blijkt te zijn). 

De discussie van het consulterend overleg vorige week en de issues die daarin ook door ons en andere partijen zijn aangedragen willen we nog even benoemen.

Fasering in 4 treden 
Goede opzet. Maar maak ook helder hoe de bijdrage per fase zich ontwikkeld. En, houd focus op het principe van deze fasering. Wat overigens niet uitsluit dat ontwikkelingen in een volgende trede al wordt opgepakt voordat voorliggende treden zijn uitgenut.

3 of 4 x lokaal? 
lokaal opwekken voor lokaal gebruik en lokale financiële voordelen. Die 3 x kennen we vanuit het beleidsstuk. Die 4e keer is de vraag of we denken,  ook het Asser vraagstuk alleen lokaal op te kunnen  lossen. Dat lijkt ons niet. Samenwerking met omliggende gemeenten, de regio, de provincie en het Rijk kan en moet ook een belangrijke bijdrage leveren om deze doelstellingen te halen.

Omgevingsraad
De gedachte achter zo’n raad onderschrijven we. Maar haar precieze rol en verantwoordelijkheid is ons nog steeds wat te onduidelijkheid. We willen vragen dat zodra daarvoor een beschrijving is (verordening?) deze aan de raad voor te leggen. 

Het pilotveld Rhee
Om diverse redenen een misvatting om dit veld in dit beleidsstuk,  de pilot status te geven. Wij vinden het erg raar dat bewoners zich  moeten gaan verdedigen, doordat in een tekening ineens een stuk agrarische grond als zonnepark is ingetekend. Ons voorstel aan de raad; steun ook het amendement, locatie Rhee, wijziging locatiekaart die we samen met het CDA gaan indienen.

Verklaring van geen bedenkingen
Als we het allemaal al zouden weten én het proces om tot een zonnepark te komen vlekkeloos zou werken, dan zou het te overwegen zijn. Maar dat is het niet. Dus wij geven deze verklaring van geen bedenkingen nu niet af. Daarom  ligt er nu het Amendement CDA / VVD en Stadspartij PLOP ; wijziging dictum in het Raadsvoorstel.

Tot slot
College, neem  ons mee in het integraliteits vraagstuk. Informeer en bevraag ons vroegtijdig over de opgaven én over de ontwikkelingen van de onderdelen van de Energie Transitie.

Tot vreugde van Stadspartij PLOP en de groep bewoners van Rhee is de pilot locatie Rhee van de kaart gehaald.  middels een raadsbreed aangenomen amendement die we met het CDA en 50+  ingediend hadden. Ook  het amendement over de Verklaring van Bedenkingen is door de wethouder overgenomen en kunnen we nu samen Duurzaam verder. Ook wil het college over de gemeentegrenzen blijven kijken wat de mogelijkheden zijn om de opgave te kunnen halen. De omgevingsraad is een adviserende raad.

Bijdrage van André Dik op 18 oktober 2018

 

Ook een  voor Assen?