Rapportage Nationale Ombudsman

Voorzitter: Allereerst een dank aan de VVD-fractie dat we dit rapport van de Nationale Ombudsman, “Zorgen voor burgers”, door deze agendering hier in de raad bespreken.

Bij de bespreking van het bestuursakkoord heb ik benoemd dat het er soms op lijkt dat we vergeten zijn wat het uitgangspunt van de transities is geweest. Namelijk het centraal stellen van de zorg vragende burger. Dit rapport beschrijft helaas dat we dit in Nederland nog met regelmaat niet of niet handig doen.

Het rapport biedt vervolgens goede suggesties en richtingen hoe dat centraal stellen wel kan worden vormgegeven. Soms gaat dat meer of tijdelijk meer geld kosten. Maar het voorbeeld over overgang tussen gemeenten laat ook zien dat het geld kan besparen.
Doch uiteindelijk gaat het erom, om de goede zorg en ondersteuning, passend bij die zorg vragende burger, tijdig te leveren.

De vraag van de VVD of we de door hen beschreven visie bij deze agendering onderschrijven, kan Stadspartij Plop dus bevestigend beantwoorden.
En voorzitter, ik zou aan de laatste opmerking van de VVD dat “het al vervelend genoeg is voor de inwoner dat zij/hij zorg nodig heeft” nog een overweging willen meegeven. Namelijk “hoe vervelend en energievretend het is dat je soms welhaast langdurig moet strijden voor het vervuld krijgen van je zorgvraag en wens … en die uiteindelijk niet zo ingewilligd krijgt”. Die energie had men héél graag anders besteed.

Dan naar de vraag of we de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman over moeten nemen en als kaders meegeven aan het college om te verwerken in de diverse beleidsterreinen.
Zoals gezegd, het rapport maakt duidelijk waar in Nederland nog misgaat in de uitvoering van de zorgwetten en doet daarin suggesties van een mogelijke aanpak. Tot slot worden 3 concrete aanbevelingen gedaan.
Daar nu voorzitter zit voor ons het knelpunt in de vraag van de VVD.
Ja het is een goed rapport en we kunnen er veel van leren.
Ja het is een rapport dat we het college kunnen aanbevelen om het beleid en de uitvoering aan dit rapport te toetsen.
Ja het is een rapport waarvan we aan het college kunnen vragen eind 2018 aan te geven welke elementen ze van het rapport hebben verwerkt en hoe ze dat gedaan hebben. En daarnaast zouden we graag horen hoe de niet verwerkte elementen in het beleid en de uitvoering vorm krijgen.
Maar de aanbevelingen zelf zijn deels te specifiek en daarmee te beperkend voor de oplossingsruimte die er uiteindelijk in beleid en uitvoering is. Daar kunnen wij dus niet in mee gaan.


Over de motie.
Een advies zoals over een overbruggingsbudget ondersteunen wij van harte. Overigens zullen hiervoor middelen in de begroting moeten worden vrijgemaakt.
Naast dit advies zijn er onzes inziens meerdere aanbevelingen die het ook verdienen om als kader mee te geven aan het college.
Maar wij zijn van mening dat deze wensen thuishoren in de breedte van de discussie van de kaderbrief. En die discussie voeren we volgende week.
We zullen de motie dan ook niet ondersteunen.

 

Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2018

Ook een  voor Assen?