Algemene beschouwingen begroting 2017

Voorzitter, college, collega’s, medewerkers, belangstellenden………..


Voor ons ligt de begroting 2017. Een begroting die de tweede helft van deze bestuursperiode markeert. We zetten het in gang gezette beleid voort en lossen daarin nog bestaande knelpunten op. Daarnaast richten we de focus op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe beleidsinitiatieven, binnen de bestaande financiële kaders en met inachtneming van de financiële spelregels. De begroting 2017 is sluitend, evenals de meerjarenramingen. Er moeten in 2017 wat financiële knelpunten worden weggewerkt en er is extra budgettaire ruimte nodig om de ambities en plannen die we de komende jaren willen waarmaken. Een deel hiervan heeft een eenmalig karakter, waarvoor incidentele middelen kunnen worden ingezet. Een deel wordt gefinancierd vanuit de vrije ruimte in de algemene reserve en zo nodig van de Essent-reserve.  Veel is er nog niet zeker omtrent de uitwerking van genoemde ambities en plannen, dus ons wordt enkel gevraagd om in te stemmen met de financiële kaders en de dekkingsrichtingen die daarvoor momenteel in beeld zijn. Er is sprake van een positieve bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en ook een tijdelijke financiële tegemoetkoming vanwege het zijn van “nadeelgemeente” in het sociaal domein levert iets van “lucht” op, evenals de verkoop van een deel van onze Enexis-aandelen. Onze financiële situatie blijft “gezond maar kwetsbaar”en daar handelen we naar.

Tot zover de begroting 2017 in een notedop. En Stadspartij PLOP zou Stadspartij PLOP niet zijn als we hier en daar niet onze eigen(wijze) mening over zouden hebben. Ik ga hier onze punten langs in de volgorde zoals we ze in de begroting tegenkwamen

Het onderwerp sensortechnologie duikt in de gehele begroting meermalen op. Niet voor het eerst merk ik op, dat wij in het verleden het sensorcluster het voordeel van de twijfel hebben gegeven, met name omdat wij oog hebben voor de mogelijkheden van sensortechnologie en innovatie in een snel en sterk veranderende wereld. Inmiddels ervaren wij meer twijfels dan voordeel. Wat we twijfelachtig vinden is het gebrek aan informatie waarmee, of eigenlijk waar zonder, wij in het duister ronddobberen. Assen en Drenthe zouden door sensortechnologie en de daarmee mogelijke innovatie moeten worden opgestuwd in de vaart der volkeren. Hoe en wat is ons nog steeds onduidelijk, terwijl ons keer op keer informatie wordt toegezegd, die niet of slechts mondjesmaat en onsamenhangend wordt gegeven. Voorzitter, de lamp die werkt op (bewegings)sensoren kennen we toch al een tijdje. Aangezien wij niet het idee hebben dat we stil zitten, vragen  we ons toch af waarom we in het donker moeten zitten. We zijn zo langzamerhand door het gebrek aan informatie en openheid wel zo vertwijfeld, dat voor ons voor dit dossier  in elk geval het hiervoor aangehaalde principe geldt: we stemmen hooguit in met de financiële kaders en dekkingsrichtingen, zeker zolang er geen duidelijkheid wordt verschaft.

Voorzitter, Gedeputeerde Staten hebben inmiddels de plannen voor het FOC nabij het TT-circuit met een positief advies voorgelegd aan Provinciale Staten. Dat verheugt ons, al is de definitieve uitkomst daarmee nog niet bepaald. Provinciale Staten moeten daarin uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De komst van een FOC biedt veel kansen voor de ontwikkeling van de TRZ, waarbinnen ook de komst van het (door ons uiteraard zeer gewenste) ijscomplex valt. Investeringen in deze zone bieden kansen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid op de korte en lange termijn, en voor  de aantrekkingskracht die dit gebied zal hebben op vele toeristen en sporters. Dat Ondernemend Assen kennelijk ook het FOC als een kans begint te zien, doet ons deugd.

We zijn blij met de investering in een volwaardige brandweer nevenpost.

De passage over de start van de bouw op het Veemarktterrein heeft ons verrast. Afgezien van de planologische procedure zijn wij benieuwd hoe het hier nu mee staat, ook  omdat ons tijdens de informatie-avond hierover te kennen is gegeven dat de aanleg van het nieuwe Veemarktterrein afhankelijk is van genoemde bouw. Ligt de aanleg van het plein wel op schema?

Ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte staan voor ons de termen schoon, heel en veilig hoog in het vaandel. In dit dossier zal een goede balans gevonden moeten worden tussen kostenbesparing en het aanbieden van werk aan/voor “meewerkers”. Dat de kwaliteit van de openbare ruimte door de inzet van de meewerkers een duidelijke plus te zien geeft, ervaren wij als positief.
Wat ons betreft staat de veiligheid voorop, of het nu gaat om de gevolgen van het maaibeleid of om de onderhoudstoestand van wegen en riolering. We zouden graag zien dat eventueel noodzakelijk onderhoud en/of vervanging plaatsvindt vóór het moment dat de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden, en niet pas áls die waarborg er niet meer is. Dit zal onze aandacht houden.

Gesteld wordt dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar de toekomst van de begraafplaatsen. Mogen wij hopen dat daarmee het onzinnige plan om de begraafplaatsen te privatiseren van de baan is?

Op het onderwerp duurzaamheid een vraag en een suggestie.
De vraag betreft de gescheiden afvalinzameling. Ons is ter ore gekomen dat een groot deel van het ingezamelde plastic niet geschikt is voor hergebruik en rechtstreeks de verbrandingsoven in gaat. Mogen wij hopen dat dit een misverstand is? En als het dat niet is, heeft het college dan al een idee hoe dit probleem op te lossen?
De suggestie betreft led verlichting, en ditmaal niet die in de openbare ruimte. Wij hebben gehoord dat een groot deel van de voetbalclubs en de tennisvereniging staan te springen om hun verlichting te vervangen door led. Dit zou naar onze mening heel goed gefaciliteerd kunnen worden door een soortgelijke constructie toe te passen als bij HVA en AVO. De verenigingen willen wel mee-investeren, bijvoorbeeld uit de besparingen op de energienota. Dit is voor zowel de gemeente, de verenigingen als de duurzaamheid een win-win-win-situatie.

Ten aanzien van de optimistische opmerking, dat de gemeente volgend jaar ten minste één afspraakbaan gaat creëren de filosofische opmerking dat het toch erg jammer is, dat juist de mensen die het het hardst nodig zijn worden getroffen door de opgelegde ombouw van de WSW etc, en de vraag wat het mogelijke maximum is dat de gemeente volgend jaar aan afspraakbanen kan creëren.

We zijn benieuwd naar de ideeën om het gebruik van de Blauwe As te stimuleren, ervan uitgaande dat het college het er niet om te doen is het Noord-Willemskanaal te blokkeren.

Er wordt gewerkt aan de mogelijke samenvoeging van de daklozennachtopvang voor jongeren en die voor ouderen, vanuit een oogpunt van efficiency en betere benutting van capaciteit . Vanuit de betrokken jongeren horen wij echter dat deze fysieke samenvoeging, vanwege verschil in leeftijden en (zwaarte van) problematiek, niet wordt toegejuicht. Wij vinden dat het belang van deze doelgroep zwaarder zou moeten wegen dan efficiency en benutting van capaciteit en roepen het college dan ook op hier zorgvuldig naar te kijken en zeker met de doelgroep in gesprek te gaan.

Het project aantrekkelijke binnenstad, dat natuurlijk onze warme aandacht heeft, is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geselecteerd als pilot voor de stedelijke herverkaveling, die landelijk nodig is in alle binnensteden. Heel Nederland kijkt toe. Misschien kunnen we hier kijk-en luistergeld heffen om zodoende het project een extra financiële impuls te geven. In alle ernst: we volgen hier natuurlijk de ontwikkelingen graag op de voet en blijven graag geïnformeerd.  En ook hier een vraag/opmerking: in de paragraaf lokale heffingen wordt gesproken over het afschaffen van de gebruikersheffing OZB voor niet-woningen, een maatregel die bedoeld zou zijn om de leegstand aan te pakken. Inmiddels hebben we begrepen dat het college hiervan toch weer is afgestapt, omdat de tarieven voor de eigenaren dan fors zouden stijgen. In genoemde paragraaf staat letterlijk:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 “Het afschaffen van het gebruikstarief bij niet-woningen bevordert initiatieven van eigenaren om hun gebouwen –rendabel-  te gebruiken dan wel in gebruik te geven”. Onze vraag: door het niet doorvoeren van deze maatregel zullen genoemde eigenaren dus minder tot niet genegen zijn om de leegstand te beperken. Wat gaat het college doen om dit alsnog te bevorderen? Is een vorm van leegstandsbelasting hier een idee?

“We blijven inzetten op verdere verbetering van digitale dienstverlening.” En “Onze visie op dienstverlening concretiseren we binnen het project digitale dienstverlening”. Wat ons aangaat een zorgelijke ontwikkeling. Er is meer dienstverlening dan alleen het digitale, maar het begint erop te lijken dat we hier in Assen aardig doorslaan op het gebied van digitalisering. Daarmee regelmatig volledig voorbijgaand aan dat deel van de samenleving dat door laaggeletterdheid of anderszins niet in staat is die digitalisering te volgen. Wat gebeurt er met “niemand tussen wal en schip”? En met “niet zorgen voor maar zorgen dat”? Het gemak waarmee over deze problematiek wordt heengekeken roept bij ons de vraag op of hier sprake is van visie of van oogkleppen.

Tot slot, voorzitter, de boven-trendmatige verhoging van de OZB-tarieven. Ik zie de wethouder alweer kijken, maar we kunnen er niet omheen. We gaan er in elk geval niet omheen. Slim, wel, om het vorig jaar door de raad aangenomen amendement aan te halen als grond voor deze extra heffing. Want de letterlijke tekst zou geïnterpreteerd kunnen worden als “niet in 2016 maar in 2017”. De strekking was echter “niet in 2016, en in 2017 zien we wel weer”. Wie weet, van uitstel kan ook nog afstel komen. Graag horen wij van het college waarom toch weer is gekozen voor deze boven-trendmatige verhoging van de OZB, waar ook gekozen zou kunnen worden om het door deze verhoging op te halen bedrag  te putten uit de financiële meevallers, waarvan ook sprake is.

Dit is het voorlopig, voorzitter.

Uitgesproken door fractievoorzitter Janna Booij tijdens de raadsvergadering op maandag 7 november 2016

Ook een  voor Assen?