Evaluatie parkeerbeleid

Het aangepaste parkeerbeleid heeft voor veel ophef en onvrede gezorgd. Zijn het niet de bezoekers aan, dan zijn het wel de ondernemers en bewoners van de binnenstad en omgeving geweest die hun ongenoegen hebben geuit. Het heeft geleid tot een stroom van klachten, waarvan afgaande op de cijfers van het onderzoek, slechts een gering aantal de gemeente hebben bereikt. Als gemeld zijn het niet alleen bezoekers en ondernemers die klagen. Ook de bewoners van de binnenstad en omgeving vinden dat ze door de uitbreiding van de parkeertijden gestraft worden voor het feit dat ze in de binnenstad wonen.

Uit het onderzoek onder de binnenstadondernemers blijkt dat er sprake is van een duidelijke terugloop van het aantal klanten, daarnaast geven ze aan dat het aantal klagende klanten enorm hoog ligt en ze pleiten er dan ook voor maatregelen terug te draaien c.q. te verzachten. Kanttekening hierbij is wel dat een groot aantal ondernemers de dupe zijn geworden van de wens van collega ondernemers, die sinds jaar en dag de dienst uitmaken in de binnenstad, om parkeren op het Veemarktterrein te ontmoedigen en zodoende de auto’s naar de parkeergarages in de binnenstad te lokken. Daarbij zouden de binnenstadondernemers gaan werken met parkeerkortingskaarten. Zoals een ieder wel heeft gemerkt is hier niets van terecht gekomen. En dat steekt ons enorm, want dit initiatief heeft de PLOP-fractie toentertijd over de streep getrokken om in te stemmen met het nieuwe parkeerbeleid, ondanks de zware bedenkingen die wij hadden en steeds hebben geuit.

HOE NU VERDER?

Een financieel gezond parkeerbedrijf was het doel. Dit is naar onze mening een parkeerbedrijf dat zichzelf kan bekostigen uit de parkeeropbrengsten. Als er sprake is van overschotten kunnen deze, na opbouw van een afdoende reserve, uiteraard toevloeien naar de Algemene Dienst. Echter een structurele bijdrage aan de Algemene Dienst past niet binnen de definitie van een financieel gezond parkeerbedrijf. Deze bijdrage van 300.000 euro aan de Algemene Dienst is eigenlijk een overschot dat ook voor de volgende jaren, zonder voorbehoud, wordt ingepland.

PLOP stelt dat het Parkeerbedrijf voldoende financieel gezond is zonder het betaald parkeren in de avonduren en op de zondagmiddag, vandaar ons voorstel deze bijdrage te schrappen.*

Wij verzoeken het College met een voorstel te komen tot afschaffing van het betaald parkeren in de avonduren en op de zondagmiddagen, waarin onderbouwd en dus zichtbaar de financiële gevolgen hiervan worden meegenomen. Met daaraan gekoppeld het terugdraaien van de uitbreiding van parkeertijden voor het ‘Vergunning Parkeren’ in de wijken rondom het centrum.

Het nieuwe parkeerbeleid heeft geleid tot veel ophef om relatief weinig rendement. Het is dus zaak om ons niet alleen door kille cijfers te laten leiden, maar ook de emoties en beleving van de betrokken mensen mee te laten wegen!

* Wij hebben vorig jaar herhaaldelijk aangedrongen op een evaluatie vóór de behandeling van de begroting 2016, zodat de gevolgen van aanpassingen in het beleid direct konden worden meegenomen in die begroting. Dit is niet gebeurd.

Kees Boonzaaijer tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 februari 2016

Naschrift:

Een gemiste kans, of..................?

Ons voorstel om de geplande 300.000 euro ‘winst’ die het parkeren oplevert te gebruiken voor het terugdraaien van de uitbreiding van het ‘betaald straatparkeren’ kon niet rekenen op de steun van andere partijen in de Raad. Van een aantal verbaast ons dit niet. Echter de oppositiepartijen, die vorig jaar geen mogelijkheid onbenut gelaten hebben hun onvrede te uiten over het aangepaste parkeerbeleid en PLOP hier graag in wilden betrekken, hebben zichzelf hier wel een beetje te kakken gezet! Waren het dan toch ‘acties voor de bühne’, mede ingegeven door pogingen om een wig te drijven in de Coalitie?

KB

Ook een  voor Assen?