Vragen gaswinning Assen-Noord / Marsdijk

Op 31 januari 2016 heeft de fractie van Stadspartij PLOP onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders

 

Aan    :    Het College van B&W van de gemeente Assen
Betreft:    De gaswinning Assen-Noord/Marsdijk


Geacht College,

De gaswinning blijft de gemoederen bezig houden, niet alleen in Groningen maar ook hier in Assen. Ons bereiken van verschillende kanten berichten van verontruste inwoners, waarbij het woord “demonstreren” ook al is gevallen. Angst voor situaties als in de provincie Groningen begint ook hier de kop op te steken.

Naar ons idee is het hoofdprobleem hier (opnieuw) de communicatie of het gebrek hieraan. Uit welingelichte bron is ons bekend dat de NAM (veel te laat aldus de bron) de direct aanwonenden schriftelijk heeft ingelicht en zelfs een informerende rondleiding op de locatie heeft aangeboden.

Dat houdt dus in dat heel veel inwoners het moeten doen met berichtgeving in de pers en (vage) geruchten.

Wij beseffen uiteraard dat de gaswinning door de NAM en uiteindelijk ook de voorlichting daarover geen directe verantwoordelijkheid van de gemeente is. Verontruste inwoners zijn dat echter wel.

Bovenstaand relaas brengt ons tot de volgende vragen:

1.    Is uw college bekend (door de NAM geïnformeerd) over de plannen en meer bijzonder de externe risico’s (lees: aardbevingen, grondverzakkingen en wat dies meer zij) als gevolg van deze gaswinning?
2.    Is uw college met ons van mening, dat het behoorlijk schort aan de voorlichting die de NAM geeft over deze gaswinning. Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u dan bereid de NAM hierop aan te spreken en aan te dringen op goede en ruim verspreide voorlichting -waarbij eventueel kan worden gedacht aan een gezamenlijk traject (gemeente procesmatig en NAM inhoudelijk)- zodat mogelijk (een deel van) de verontrusting onder uw inwoners kan worden weggenomen??
3.    Indien de NAM alsnog of opnieuw in gebreke blijft, bent u dan bereid om de verantwoordelijk minister hierop aan te spreken?

 
Uw reactie wachten wij belangstellend af!

Janna Booij,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?